neste
forrige
elementer

Press Release

Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa

Endre språk
Press Release Publisert 26.11.2012 Sist endret 03.06.2016
Photo: © Seb Piedoux
Transporten i Europa genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av de resulterende miljøproblemene kan løses ved å trappe opp innsatsen for å nå nye EU-mål, ifølge den siste rapporten fra Det europeiske miljøbyrå (EEA).

En av de største utfordringene i det 21. århundre vil være å redusere de negative konsekvensene av transport – klimagasser, luftforurensning og støy – samtidig som vi bevarer de positive aspektene ved mobilitet.

Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør

EEAs årlige rapport utarbeidet innenfor rammen av rapporteringsmekanismen for transport og miljø (TERM) vurderer de miljømessige konsekvensene av transport over hele Europa. Det er gjort en del framskritt, selv om disse delvis kan tilskrives redusert økonomisk aktivitet under den pågående lavkonjunkturen. Etter hvert som det økonomiske klimaet bedrer seg, bør EUs nye transportmål fokusere på en opptrapping av innsatsen for å redusere miljøkonsekvensene ytterligere, fastslår rapporten.

Selv om luftforurensningen er redusert i løpet av de siste to tiårene, utgjør den fortsatt et alvorlig problem i mange områder. "Euro-standardene" for kjøretøy har ikke lyktes i å redusere de reelle NO2-utslippene til nivåene fastsatt i regelverket, selv om de generelt sett har gitt betydelige luftkvalitetsforbedringer.

Økende transport av varer fører også til dårlig luftkvalitet. Godstransport har vært en av de viktigste årsakene til de høye NO2-nivåene. Økt skipsfart de siste to tiårene har også ført til at utslippene av svoveloksider som forårsaker sur nedbør bare er redusert med 14 % siden 1990, til tross for betydelige effektivitetsforbedringer.

Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør, uttaler: "En av de største utfordringene i det 21. århundre vil være å redusere de negative konsekvensene av transport – klimagasser, luftforurensning og støy – samtidig som vi bevarer de positive aspektene ved mobilitet. Europa kan spille en lederrolle ved å intensivere arbeidet med teknologisk innovasjon innen elektrisk mobilitet. Dette er endringer som vil kunne forvandle livet i byene våre fullstendig."

Andre trender og funn

  • Folk som bor nær tungt trafikkerte veier i Europa, er fremdeles særlig utsatt for høye luftforurensningsnivåer. Skadelige nivåer av nitrogendioksid (NO2) som overstiger de fastsatte grenseverdiene, ble registrert ved 44 % av luftmålestasjonene langs veiene i 2010. Grenseverdiene for svevestøv (PM10) ble overskredet ved 33 % av disse stasjonene. Disse forurensende stoffene kan påvirke hjerte- og karsystemet, lungene, leveren, milten og blodet.
  • Europa trenger å redusere energiforbruket forbundet med transport ytterligere, ettersom det i 2011 bare var 4,3 % lavere enn toppnivået i 2007. Energibruken har i enkelte transportsektorer blitt sterkt påvirket av økonomiske svingninger de siste årene. Etterspørselen etter godstransport er spesielt følsom for konjunktursvingninger. Etter et kraftig fall fra 2008 til 2009 steg den med 5,4 % i 2010.
  • Etterspørselen etter persontransport falt med nesten 1 % fra 2009 til 2010. Dette synes å gå mot den langsiktige trenden, ettersom persontransportetterspørselen har økt jevnt i hele EU siden målingene begynte på midten av 1990-tallet. Den private bilbruken har holdt seg mer eller mindre stabil, ifølge rapporten, til tross for de økonomiske nedgangstidene og store svingninger i drivstoffprisene det siste tiåret.
  • I noen tilfeller kan prisene bidra til at folk gjør valg som er skadelige for miljøet. I faste priser har biler jevnt og trutt blitt billigere i innkjøp siden midten av 1990-tallet, påpeker rapporten, mens togreiser og persontransport med skip har blitt dyrere. Nye biler blir imidlertid stadig mer effektive. Gjennomsnittsbilen som ble solgt i 2011, var 3,3 % mer effektiv enn gjennomsnittsbilen som ble solgt året før.
  • Transportsektoren må redusere utslippene av karbondioksid med 68 % mellom 2010 og midten av århundret for at EU-målet skal kunne nås. Klimagassutslippene fra transport falt med 0,4 % fra 2009 til 2010, og foreløpige anslag viser en tilsvarende reduksjon fra 2010 til 2011.
  • Støy er en annen konsekvens av transport som kan medføre alvorlige helseproblemer. Ifølge rapporten eksponeres tre av fem innbyggere i Europas største byer for skadelige nivåer av trafikkstøy. Selv på landsbygda er det 24 millioner europeere som eksponeres for skadelig trafikkstøy om natten. Dette kan forårsake både fysiske og psykiske problemer.

Ytterligere opplysninger

 

Permalinks

Geographic coverage

Topics