neste
forrige
elementer

Press Release

Europeisk rapport: "Hva vet vi om vann og grønn økonomi?"

Endre språk
Press Release Publisert 07.09.2011 Sist endret 03.06.2016
I forbindelse med den syvende ministerkonferansen "Miljø for Europa" som arrangeres i Astana i Kasakhstan 21.–23. september 2011, møtes ministrene i dag for å drøfte Europas vannproblemer og hvordan økonomien kan gjøres grønnere. Til støtte for konferansen lanserer Det europeiske miljøbyrå (EEA) en innovativ såkalt "Assessment of Assessments" som munner ut i anbefalinger om hvordan miljøinformasjon og politiske beslutninger kan samordnes tettere.

Rapporten viser at vi trenger å styrke koblingen ytterligere mellom politikk og informasjon. Dette går begge veier – politiske beslutningstakere må utnytte bedre de store mengdene tilgjengelig miljøinformasjon, samtidig som miljørelaterte vurderinger bør vinkles slik at de blir så politisk relevante som mulig

EEAs administrerende direktør, prof. Jacqueline McGlade

Ministerkonferansen vil samle delegater fra 53 land i hele den europeiske region i tillegg til delegater fra USA, Canada og Israel. Konferansen fokuserer på utfordringene knyttet til vern av vann og relaterte økosystemer, og på veien fram til en grønn økonomi. Den arrangeres av FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) i samarbeid med Kasakhstans regjering.

I forbindelse med konferansen ble EEA bedt om å utarbeide en rapport med tittelen "Europe’s Environment – An Assessment of Assessments". Rapporten gir en omfattende oversikt over tilgjengelige kilder i hele regionen til miljøinformasjon som er direkte relatert til temaene for konferansen. Ekspertene som utarbeidet rapporten, har sett nærmere på over tusen rapporter, og mer enn halvparten av disse er gjennomgått i detalj. Rapporten er utarbeidet med støtte fra UNECEs styringsgruppe for miljøvurderinger, og er supplert med en serie regionale rapporter som fokuserer på spesifikke europeiske underregioner.

EEAs administrerende direktør, prof. Jacqueline McGlade, uttalte: – Rapporten viser at vi trenger å styrke koblingen ytterligere mellom politikk og informasjon. Dette går begge veier – politiske beslutningstakere må utnytte bedre de store mengdene tilgjengelig miljøinformasjon, samtidig som miljørelaterte vurderinger bør vinkles slik at de blir så politisk relevante som mulig.

– For å opprettholde en sosial og økonomisk utvikling i hele den europeiske region må økonomiene våre bli grønnere. Dette krever at vi forvalter knappe ressurser på en bærekraftig måte uten å skade viktige økosystemfunksjoner. For at vi som samfunn skal kunne løse denne utfordringen må vi ha tilgang til relevant, troverdig og legitim miljøinformasjon og miljøvurderinger fra hele regionen.

"Europe’s environment – an Assessment of Assessments"

Tema for rapporten er vann og vannrelaterte økosystemer og veien fram mot en grønn økonomi. Den avslutter med å gi anbefalinger om hvordan vi kan styrke kunnskapsgrunnlaget som underbygger beslutningsprosessene, forbedre vurderingsverktøyene våre og sikre bedre informasjonsutveksling i den europeiske region og globalt.

Rapporten dokumenterer også fordelene ved en "regelmessig rapporteringsprosess" for miljøvurdering, basert på systemet for deling av miljøinformasjon (SEIS) som er utviklet i samarbeid mellom Europakommisjonen, EEA og EEAs medlems- og samarbeidsland. Ved hjelp av en slik tilnærming vil vi kunne strømlinjeforme og forbedre dagens informasjonssystemer og -prosesser og samtidig gjøre informasjonen tilgjengelig for beslutningstakere og offentligheten i hele regionen. På grunnlag av funnene som presenteres i rapporten, er det forventet at ministrene i Astana vil vedta å etablere en regelmessig miljøvurderingsprosess og videreutvikle SEIS i hele regionen.

Vann – hovedresultater

Bærekraftig forvaltning av vann og vannrelaterte økosystemer er ekstremt viktig i hele den europeiske region. Tørke har blitt et økende problem i Sør-Europa og Sentral-Asia i de senere år, samtidig som flom forårsaker stadig flere dødsfall og stadig større økonomiske skader. Rent vann er også et problem, for anslagsvis 120 millioner mennesker i regionen mangler tilgang til rent vann som er trygt å drikke, og tilfredsstillende sanitære forhold.

Det finnes enorme mengder informasjon om vanntilstanden, utarbeidet av landene i regionen. Forfatterne av rapporten har analysert mer enn 300 vannrelaterte rapporter fra 48 land fra de siste fem årene. Informasjonen er imidlertid ofte enten mangelfull eller politisk irrelevant. Mange vurderinger begrenser seg i dag i for stor grad til miljøstatus og -trender, og trenger å fokusere mer på tiltak og forvaltning, særlig med tanke på vannmangel, ekstreme hendelser og vannrelaterte økosystemer.

Grønn økonomi – hovedresultater

"Grønn økonomi" er fremdeles et ganske nytt konsept. I bunn ligger ideen om å revitalisere økonomiene idet de er på vei ut av finanskrisen, samtidig som man reduserer miljørisikoen betraktelig og tar tak i økologiske "tilkortkommenheter". Globalt står konseptet med grønnere økonomier sentralt i arbeidet for å gjøre miljøhensyn og sosiale hensyn til en integrert del av de økonomiske beslutningsprosessene i tiden fram mot og etter FN-konferansen om bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro i 2012.

Tilgjengelig informasjon om den grønne økonomien er generelt fragmentert og fremdeles nokså begrenset. Selv om flere vurderinger har sett nærmere på hvordan ulike økonomiske sektorer påvirker miljøet, er det fremdeles få rapporter som på en helhetlig måte vurderer framdriften mot en grønn økonomi i disse sektorene.

 

Merknader til redaktørene

Prosessen “Miljø for Europa” (EfE), som ble lansert i 1991, er et unikt europeisk forum for håndtering av miljøutfordringer og fremme av et bredt, horisontalt miljøsamarbeid som en bærebjelke for bærekraftig utvikling i Europa. Den er et partnerskap mellom stater, mellomstatlige organisasjoner, regionale miljøsentre og det sivile samfunn, inkludert privat sektor. Prosessen skal bidra til en tilnærming mellom landene i Europa med hensyn til miljøpolitikk og tiltak som iverksettes, og hjelpe land i Øst-Europa, Kaukasus, Sentral-Asia og Sørøst-Europa til å bedre sine miljøresultater.

Europeiske vurderingsrapporter om miljøtilstanden utarbeidet av EEA i samarbeid med byråets partnere i forbindelse med EfE-konferansene i 1995, 1998, 2003 og 2007, bidro til å identifisere viktige trusler og utfordringer for utviklingen av regional utviklingspolitikk.

UNECE har følgende medlemsland: Albania, Andorra, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Hviterussland, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Canada, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italia, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Republikken Moldova, Monaco, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Den russiske føderasjon, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina, Storbritannia, USA og Usbekistan.

Rapporten "Europe's environment — an Assessment of Assessments" dekker: Albania, Andorra, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Hviterussland, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Canada, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italia, Kasakhstan, Kosovo (region administrert av FN i henhold til sikkerhetsrådsresolusjon 1244), Kirgisistan, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Malta, Republikken Moldova, Monaco, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Den russiske føderasjon, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina, Storbritannia og Usbekistan.

Lenker

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser:

EEA

Arthur Girling

Informasjonsmedarbeider

Kongens Nytorv 6

1050 København K, Danmark

Tlf.: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

UNECE

Information Service

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10

Sveits

Tlf.:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

Permalinks

Topics

Dokumenter handlinger