neste
forrige
elementer

Hovedbudskap: Verdens forråd av naturressurser er i ferd med å tømmes. En større og rikere global befolkning med større forbrukskrav vil gi økt etterspørsel etter mange produkter, for eksempel mat, vann og  nergi. I framtiden vil økt etterspørsel og lavere tilgang kunne intensivere den globale konkurransen om ressursene. SOER 2010: temarapport — forbruk og miljø.

Hvorfor er ressurser viktig for deg?

Tilgang til ressurser er helt avgjørende for enhver økonomi. Ettersom Europa er relativt fattig på naturressurser er man avhengig av å importere mange av dem. Dette bildet vil forsterke seg dersom den globale etterspørselen etter ressurser som kreves i produksjonen av mange avanserte teknologier, øker.

  • råmaterialer (for eksempel mineraler):

På sikt kan mangel på mineraler og metaller tvinge oss til å vende blikket mot kilder som tidligere ble ansett som ikke-drivverdige. Utvidet gruvevirksomhet vil medføre alvorlige miljøkonsekvenser i form av landskapsendringer, forurensning av vann og produksjon av avfall. Mineralreserver av lavere kvalitet kan gjøre utvinningen av disse ressursene mindre energieffektiv.

  • naturressurser (for eksempel mat):

En større og rikere befolkning i 2050 innebærer at den globale landbruksproduksjonen vil måtte øke kraftig i forhold til dagens nivåer. Dette kan føre til tap av naturlige økosystemer, skade på økosystemtjenester knyttet til for eksempel karbon- og vannsyklusen, og konsekvenser for forsyningen av mat- og fiberprodukter.

graf 3: Endringer i landbruksareal

Verdens befolkning kan komme til å vokse betraktelig de neste tiårene, og etter hvert som velstanden øker, dreies kostholdet over fra kornprodukter mot kjøtt. Dette vil få betydelige konsekvenser for arealbruk og naturlige økosystemer.

For mer informasjon, se: Global megatrends: decreasing stocks of natural resource

NO3

 

Permalinks

Dokumenter handlinger