neste
forrige
elementer

økonomisk vekst vil overta etter befolkningsvekst som den viktigste drivkraften for forbruk

Hvorfor er global demografi viktig for deg?

De fleste globale megatrender påvirkes av befolkningstilveksten. Stabiliseringen av Jordens befolkning som ifølge prognosene vil inntreffe i andre halvdel av dette århundret, vil ikke løse verdens problemer, men den kan gjøre det lettere å oppnå en bærekraftig utvikling.

En voksende befolkning vil medføre økt bruk av naturressurser, mer forurensning og endringer i arealbruk som for eksempel urbanisering. Endringer i de globale demografiske trendene vil få direkte innvirkning på lokale miljø gjennom klimaendringer og ressursforbruk.

Migrasjon fra andre deler av verden kan til en viss grad kompensere for den naturlige nedgangen i befolkning og arbeidsstyrke, men det vil kreve omfattende politiske tiltak på regionalt og nasjonalt plan.

Forestillingen om at overbefolkning vil bli en primær årsak til global krise er under debatt. Problemet er ikke at vi er for mange i forhold til det planeten kan tåle, men snarere at livsstilen i stadig flere nye industrialiserte økonomier krever mer ressurser enn det planeten er i stand til å produsere. I stadig flere regioner skyldes det økte forbruket av naturressurser i større grad økonomisk vekst enn vekst av befolkningen.

Graf 4: Endring i middelklassens forbruk

I denne studien er definisjonen av middelklasse basert på forbruksnivåer: Middelklassen er den gruppen av husholdningene som bruker mellom USD 10 og 100 per dag (ved kjøpekraftsparitet).

For en fullstendig referanseliste, se: Global megatrends: living in an urban world

no4

Permalinks

Dokumenter handlinger