neste
forrige
elementer

Article

Gjør transport mer bærekraftig i Europa

Endre språk
Article Publisert 06.07.2022 Sist endret 16.03.2023
4 min read
Topics:
Transport forbinder mennesker, steder, kulturer og økonomier – men den utøver også stort press på miljø og klima. Vi snakket med to av Det europeiske miljøbyråets transport- og miljøeksperter – Rasa Narkeviciute og Tommaso Selleri – om utfordringene og mulighetene for å gjøre Europas transportsystem mer bærekraftig og om rapporten vi nylig har publisert.

Hva dreier EEAs «TERM report» seg om? 

Tommaso:

«TERM» står for Transport and Environment Reporting Mechanism (mekanismen for transport- og miljørapportering). Det er en årlig rapport fra EEA som ser bredt på trendene og utfordringene i Europas mobilitetssystem. Den tilbyr også en årlig vurdering av transportsektoren, som belyser hva som forbedres og de aspektene der det fortsatt er arbeid å gjøre. 

TERM-rapporten er en viktig del av arbeidet vårt med å støtte Europas miljø- og klimaambisjoner. Hittil har mobilitetssystemet bare hatt begrenset suksess med å redusere utslipp og gå over til mer bærekraftige transportmåter. Rettidig og handlekraftig kunnskap, som det som presenteres i TERM-rapportene, er en viktig del av å lede prosessen mot bærekraft. 

Hva er de viktigste funnene i den nyeste TERM-rapporten? 

Rasa:

Det forventede skiftet mot elektrifisering av transport vil bidra til å redusere utslippene. 

Rasa Narkeviciute

TERM-rapporten 2021 starter med at transport er ansvarlig for omtrent en fjerdedel av EUs klimagassutslipp. Veitransporten står for den største andelen av disse utslippene, som også har økt med nesten 30 % i løpet av de siste 30 årene. 

Med eksisterende politiske tiltak forventes transportutslippene å reduseres, men ikke tilstrekkelig til at sektoren kan bidra nok til klimanøytralitetsmålet for 2050. 

Utslippene fra biler og fra tunge kjøretøy, lastebiler, har hovedsakelig vokst på grunn av økende etterspørsel etter transport. Selve kjøretøyene er blitt mer effektive og slipper ut mindre for hver kilometer de kjører, men ikke nok til å kompensere for den økende aktiviteten.» 

Hva må skje for å endre trenden med økende utslipp? 

Rasa:

«Det forventede skiftet mot elektrifisering av transport vil bidra til å redusere utslippene. Men det betyr også at kraftproduksjonen og effektiviteten vil bli stadig viktigere. Det er viktig at utslippene ikke bare overføres fra veien til en kraftstasjon på et annet sted, men at vi foretar nødvendige investeringer i fornybar energi. 

For å bidra til mer bærekraftig transport, må elektrifisering kombineres med endringer i måten vi organiserer vårt mobilitetssystem på. Det er nødvendig å gå over til mer bærekraftige transportformerog sikre at ikke bare transportvirksomheten, men også tilgjengeligheten av arbeidsplasser og tjenester er i fokus. Til dette trengs det en bred politikk. Byplanlegging kan for eksempel sikre tilstrekkelig plass for sykkelinfrastruktur og samtidig lokalisere tjenester, kommersiell aktivitet og boligområder nærmere hverandre.» 

Hva gjør EU og medlemsstatene for å takle disse utfordringene? 

Rasa: 

«Europaparlamentet støttet nylig det foreslåtte målet om å oppnå nullutslipp fra nye biler og varebilerinnen 2035. Dersom medlemsstatene også er enige, vil dette bety en stor reduksjon i utslippene på de europeiske veiene i løpet av de kommende tiårene.

Strategien for bærekraftig og smart mobilitet inneholder også mål knyttet til overgangen til mer bærekraftige transportmåter. Dette omfatter mål for å øke høyhastighetstogtrafikken, godstrafikken på jernbane og skipsfarten på vannveier.»   

Hvilket annet arbeid gjør EEA med transportspørsmål? 

Rasa:

«EEA samler inn store mengder dataknyttet til kjøretøyer og drivstofffra europeiske land og fra kjøretøyprodusenter. Dette inkluderer data om nye biler, varebiler, lastebiler, busser og tilhengere registrert i EU, som gjør det mulig for oss å evaluere effektiviteten til den nye bilparken. Vi samler også inn data om drivstoff som brukes i Europas veitransport og mobile maskiner. Dette omfatter type og mengde brensel som brukes, samt utslipp knyttet til utvinning, behandling og distribusjon av disse drivstoffene. For biodrivstoff ser vi også på virkningene av indirekte endringer i arealbruken. 

Vi analyserer disse dataene for åspore fremgangen mot politiske mål gjennom regelmessige indikatorvurderinger som vi deler offentlig på nettstedet vårt. I tillegg til å bruke våre egne data, utarbeider vi også policyrelevante indikatorer basert på bredere EEA-data eller eksterne data, for eksempel klimagassutslipp fra transport, og senere i år andelen busser og tog i all transport. 

Tommaso: 

«EEA arbeider også innenfor andre områder av mobilitetssystemet og transport. Noen av de tilleggsaktivitetene som pågår for tiden, er i sjø- og luftfartssektoren, hvor vi utarbeider nye utgaver av sektorspesifikke rapporter, i samarbeid med våre partnere i andre EU-byråer. 

Disse er Den europeiske miljørapporten om sjøtransport i samarbeid med Det europeiske sjøfartssikkerhetsbyrå og Den europeiske miljørapporten om luftfart i samarbeid med Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå og Eurocontrol (Den europeiske organisasjon for flysikkerhet).» 

Hva er temaet i neste TERM-rapport fra EEA? 

Tommaso: 

«Akkurat nå jobber vi med neste utgave av TERM-rapporten med sikte på å publisere den senere i år. Det vil dreie seg om det brede temaet «digitalisering i mobilitetssystemet» og vil utforske mange innovasjoner som muliggjøres av digital teknologi, og hvordan disse kan påvirke sektoren, miljøet og livene våre.» 


Rasa Narkeviciute og Tommaso Selleri, EEA-eksperter på transport og miljø 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tagger

arkivert under:
arkivert under: term, transport
Dokumenter handlinger