Beleidscontext

Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 22-02-2017
This content has been archived on 22-02-2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Duurzame stedelijke ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen de EU-beleidsterreinen milieu, regionale ontwikkeling, gezondheid en transport. Wetgeving, zoals de richtlijnen inzake kwaliteit van omgevingslucht en omgevingsgeluid, richt zich ook op steden. Met haar beleid probeert de EU de verantwoordelijkheden van steden te versterken op basis van het subsidiariteitsbeginsel, dat vereist dat zaken worden behandeld op het laagst mogelijke bevoegde niveau. De lokale en de Europese niveaus raken echter steeds meer met elkaar verweven, net als dat het geval is met milieutechnische, sociale en economische problemen. Het is van belang dat Europa voor haar toekomstige stedelijk beleid op zoek gaat naar mogelijkheden voor een meer geïntegreerde en effectieve afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus.

Volgend op het proces van het Groenboek over het stadsmilieu (1990) heeft de EU in 2006 de thematische strategie voor het stadsmilieu aangenomen. Deze strategie beoogt een betere implementatie van bestaande EU-milieubeleidsmaatregelen en -wetgevingen op lokaal niveau door uitwisseling van ervaringen en good practice tussen de Europese lokale overheden. Begeleiding op het gebied van geïntegreerd milieubeheer en duurzaam stedelijk vervoer maken hiervan deel uit.

Aanvullende maatregelen worden gekoppeld aan de implementatie van de EU-richtlijnen inzake kwaliteit van omgevingslucht en omgevingslawaai. Het Groenboek Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur (2007) zwengelt het debat aan over een nieuwe stedelijke vervoerscultuur rond een gezamenlijke poging om steden en gemeenten niet alleen groener en schoner te maken, maar ook veiliger en toegankelijker voor alle bewoners.

Het regionaal beleid van de EU heeft een belangrijke invloed op het stadsmilieu. De Mededeling Cohesiebeleid en steden: bijdrage van steden en agglomeraties aan groei en werkgelegenheid in de regio's is bedoeld om nationale, regionale en gemeentelijke overheden te helpen bij de voorbereiding van de nieuwe serie cohesiebeleidsprogramma's.

Met het aannemen van de Territoriale agenda van de Europese Unie en het Handvest van Leipzig over duurzame Europese steden tijdens hun informele ministeriële bijeenkomst in Leipzig in 2007, hebben de EU-lidstaten het territoriale belang van stadsbeleid voor Europa onderstreept. Ze zijn voortdurende werkzaamheden overeengekomen onder de voorzitterschappen en hebben een implementatieplan opgesteld.

Een groot aantal lokale overheden heeft eigen Lokale Agenda 21-strategieën en -actieplannen opgesteld. Het Handvest van Aalborg is een van de bekendste beleidsverklaringen over lokale duurzame ontwikkeling en is ondertekend door meer dan 2500 lokale en regionale overheden. De Campagne voor duurzame steden en gemeenten wil lokale overheden in heel Europa helpen bij het stroomlijnen van best practice op het gebied van duurzaamheid.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100