EMA-activiteiten

Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 22-02-2017
This content has been archived on 22-02-2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Het EMA ondersteunt aan urbanisatie gerelateerde EU-beleidsmaatregelen door de ontwikkeling van gegevensbanken en analyses van de landgebruikdynamiek van stedelijke gebieden (bijvoorbeeld ongecontroleerde stedelijke uitbreiding), problemen van duurzaam stedelijk beheer en specifieke verontreinigingsproblemen zoals lawaai en luchtkwaliteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de belangrijkste stedennetwerken en andere stakeholders en bestaat onder meer uit gezamenlijke acties en uitwisseling van informatie.

Gegevens

Op basis van de CORINE Land Cover-gegevens heeft het EMA een aantal analytische eenheden ontwikkeld — Urban Morphological Zones (Stedelijke morfologische zones - (UMZ). De gegevens laten zien in welke mate stedelijke landinname plaatsvindt in Europa, waar ongecontroleerde uitbreiding ontstaat en hoe die is gevormd. In combinatie met andere CORINE Land Cover-gegevens over veranderingen in landgebruik, groene gebieden en Natura 2000-lokaties, kan de invloed van steden op natuurlijke en andere landtypen worden geanalyseerd, evenals de kwaliteit van leven en de bevolkingsdichtheid.

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een hulpprogramma voor de integratie van ruimtelijke gegevens van het EMA met andere socio-economische en functionele stedelijke gegevens, zoals de Database stadsstructuur (Eurostat and DG REGIO) en de Waarnemingspost voor de ruimtelijke ordening van het Europees grondgebied (ESPON).

Overeenkomstig de Kaderrichtlijn luchtkwaliteit verzamelt het EMA gegevens over de kwaliteit van omgevingslucht in Europese agglomeraties (ongeveer 1700 steden) in AirBase.

De Richtlijn inzake omgevingslawaai vereist dat lidstaten gegevens leveren over blootstelling aan geluid in grote agglomeraties. Ondersteund door EMA-beoordelingen heeft de Europese Commissie een gegevensbank ingericht met de gerapporteerde informatie.

Gegevens over de verwerking van stedelijk afvalwater zijn beschikbaar in het Europees waterinformatiesysteem (WISE).

Evaluaties

Het EMA-rapport Urban sprawl in Europe — The ignored challenge (Ongecontroleerde stedelijke uitbreiding in Europa - de vergeten uitdaging) betreft het eerste uitgebreide overzicht van het probleem van ongebreidelde stedelijke uitbreiding, waarbij een analyse wordt gemaakt van de gevolgen en sturende factoren ervan, zoals transport en prijsbeleid. Wanneer socio-economische en functionele gegevens verder worden geïntegreerd, kunnen deze onderlinge verhoudingen nauwkeuriger worden onderzocht.

Stedelijke analyses zijn ook opgenomen in de regelmatige luchtverontreinigingsanalyses van het EMA, zijn rapporten over de toestand van het milieu, zoals het 'State and outlook 2005'-rapport en andere rapporten met een grensoverschrijdend karakter.

Samen met de belangrijkste Europese stedennetwerken en stakeholders onderzoekt het EMA ook de onderlinge relaties tussen stedelijke en Europese beleidsvorming bij huidige en toekomstige uitdagingen als klimaatverandering, veranderende consumptiepatronen en demografische veranderingen.

 

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100