Over geluid

Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 08-09-2016
This content has been archived on 08-09-2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Een groot aantal Europeanen heeft te maken met omgevingslawaai. Het publiek ziet het als een van de grootste milieuproblemen. Het raakt mensen zowel fysiologisch als psychologisch en beïnvloedt basisactiviteiten als slapen, rusten, studeren en communiceren. Hoewel deze invloed op de menselijke gezondheid al lange tijd bekend is, toont recent onderzoek aan dat problemen zich al bij lagere geluidsniveaus voordoen dan eerder werd gedacht.

Omgevingsgeluid — een ongewenst of schadelijk geluid van buiten — breidt zich uit, zowel qua duur als qua geografische dekking. Geluid wordt geassocieerd met veel menselijke activiteiten, maar geluid van weg-, spoor en luchtverkeer heeft de meeste impact. Dit is met name problematisch voor het stedelijk milieu; ongeveer 75% van de Europese bevolking woont in steden en er is nog steeds sprake van verkeerstoename. Landenoverzichten tonen aan dat het aantal klachten dat is gerelateerd aan omgevingsgeluid in veel Europese landen toeneemt.

Omdat omgevingsgeluid constant is en er niet aan valt te ontkomen, is een aanzienlijk deel van de bevolking eraan blootgesteld. In hetEU-Groenboek Toekomstig geluidsbeleid wordt gesteld dat rond 20% van de EU-bevolking te maken heeft met geluidsniveaus die door gezondheidsdeskundigen als onacceptabel worden beschouwd, d.w.z. die kunnen leiden tot irritatie, verstoring van de slaap en negatieve gevolgen voor de gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) schat dat ongeveer 40% van de bevolking van de EU is blootgesteld aan wegverkeersgeluid op niveaus hoger dan 55 dB(A), en dat meer dan 30% 's nachts is blootgesteld aan niveaus hoger dan 55 dB(A).

De lastenkwantificatie van de aan omgevingsgeluid gerelateerde aandoeningen is een nieuwe uitdaging voor beleidsmakers. Blootstelling aan geluid leidt niet alleen tot verstoring van de slaap, irritatie en gehoorstoornissen, maar ook tot andere gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten. De lasten veroorzaakt door aan omgevingsgeluid gerelateerde aandoeningen zijn nog niet gekwantificeerd. De Wereldgezondheidsorganisatie ontwikkelt momenteel een onderzoek waarin wordt gekeken naar verschillende effecten van geluid op de gezondheid.

De impact van geluid wordt bovendien versterkt als het samengaat met andere omgevingsstressfactoren, zoals luchtvervuiling en chemicaliën. Dit kan met name het geval zijn in stedelijke gebieden, waar de meeste van deze stressoren naast elkaar voorkomen.

Geluid heeft ook gevolgen voor in het wild levende planten en dieren. Verder onderzocht moet worden in welke mate dit gevolgen heeft voor de lange termijn, in de vorm van bijvoorbeeld veranderende migratieroutes en het wegtrekken van dieren van hun voorkeursgebieden voor het vinden van voedsel en voor de voortplanting.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100