Beleidscontext energie

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 22-04-2016
Beleidsontwikkelingen hebben de afgelopen jaren geleid tot een verschuiving van beleidsaandacht richting duurzaamheid van het milieu, concurrentievermogen en het veiligstellen van de energievoorziening. Het huidige publieke debat over hernieuwbare energiebronnen, nieuwe technologieën, energie-efficiëntie, uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering, heeft ook energie bovenaan de beleidsagenda geplaatst, zowel binnen Europa als wereldwijd.

In januari 2007 heeft de Europese Commissie een geïntegreerd pakket maatregelen inzake energie en klimaatverandering voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het energiepakket was gericht op de vaststelling van een nieuw energiebeleid voor Europa voor het bestrijden van klimaatverandering en het stimuleren van de energievoorziening en het concurrentievermogen van de EU.

Het pakket steunt op drie belangrijke peilers:

  • Een echte interne markt voor energie. Het doel van een dergelijke markt is de energiegebruikers in de EU een echte keuze te bieden en de aanzet te geven voor de noodzakelijke hoge investeringen in energie. Sinds 1 juli 2007 kunnen alle Europese burgers zelf hun elektriciteits- en gasleverancier kiezen. De Europese Commissie dient te zorgen voor eerlijke en dynamische concurrentie in alle lidstaten.
  • Een versnelling van de verschuiving naar koolstofarme energie. Voor het veiligstellen van de positie van de EU als wereldleider op het vlak van duurzame energie, stelt de Commissie voor zich ertoe te verbinden om tegen 2020 20% van de totale energiemix van de EU uit hernieuwbare energiebronnen te halen.
  • Energie-efficiëntie. De Commissie herhaalt dat zij ernaar streeft tegen 2020 het totale verbruik van primaire energie met 20% te doen dalen. De Commissie stelt ook het volgende voor: een versnelling van het gebruik van energie-efficiënte voertuigen, strengere normen en een betere etikettering van apparatuur, een verbetering van de energieprestaties van bestaande gebouwen in de EU en een efficiëntere opwekking, transmissie en distributie van warmte en elektriciteit.

In maart 2007 ging de Europese Raad akkoord met de meeste van deze voorstellen en stemde ze in met acties voor de ontwikkeling van een duurzaam geïntegreerd Europees klimaat- en energiebeleid. Het beleid dat daaruit is voortgekomen, streeft de volgende drie doelstellingen na:

  • Meer zekerheid van energievoorziening;
  • Veiligstellen van het concurrentievermogen van de Europese economieën en de beschikbaarheid van betaalbare energie;
  • Promoten van milieuduurzaamheid en het bestrijden van klimaatverandering.

De Europese Raad heeft in maart 2007 een uitgebreid energieactieplan voor de periode 2007–2009 aangenomen om aan deze doelstellingen tegemoet te komen. Het plan bestaat uit prioriteitsacties op de volgende terreinen: een interne markt voor gas en elektriciteit, veiligstellen van de energievoorziening, een internationaal energiebeleid, energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen en energietechnologieën.

In januari 2008 zijn door de Europese Commissie verdere voorstellen gedaan ter bestrijding van klimaatverandering en ter promotie van het gebruik van hernieuwbare energie, inclusief wettelijk afdwingbare doelstellingen voor lidstaten.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100