volgende
vorige
items
Klimaatverandering in Europa

Klimaatverandering in Europa

Een veranderend klimaat zal gevolgen hebben voor vrijwel alle aspecten van ons leven. In vele regio’s van Europa zal de neerslag qua intensiteit en frequentie toenemen, wat tot meer en ernstigere overstromingen zal leiden en tot de verwoesting van huizen en infrastructuur (bijvoorbeeld voor vervoer en energie) in risicogebieden. In andere delen van Europa, zoals het Zuiden, kunnen tal van gebieden worden geconfronteerd met droogten als gevolg van hogere temperaturen en afnemende neerslag.

Klimaatverandering in Europa - Lees verder...

Zijn we klaar voor de klimaatverandering?

Zijn we klaar voor de klimaatverandering?

De klimaatverandering heeft uiteenlopende gevolgen voor onze gezondheid, onze ecosystemen en de economie. Deze gevolgen zullen in de komende decennia naar alle waarschijnlijkheid steeds ernstiger worden. Als we niets doen, zouden deze gevolgen wel eens hoge kosten met zich kunnen brengen in de vorm van gezondheidsproblemen, schadelijke effecten voor ecosystemen en beschadigde gebouwen en infrastructuur.

Zijn we klaar voor de klimaatverandering? - Lees verder...

Klimaatverandering en landbouw

Klimaatverandering en landbouw

De landbouw draagt bij tot de klimaatverandering, maar ondervindt ook de gevolgen ervan. De EU moet de door de landbouw veroorzaakte broeikasgasemissies verminderen en haar voedselproductie aanpassen om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering. De voedselproductie en -consumptie in de EU moeten in het licht van de wereldwijd groeiende vraag en de mondiale concurrentie om hulpbronnen in een breder perspectief worden gezien, waarbij aandacht wordt besteed aan de onderlinge verbanden tussen landbouw, energie en voedselzekerheid.

Klimaatverandering en landbouw - Lees verder...

Bodem en klimaatverandering

Bodem en klimaatverandering

De bodem is een belangrijk — en vaak veronachtzaamd — element van het klimaatsysteem. Na de oceanen vormt de bodem de grootste koolstofput. Het herstel van cruciale ecosystemen op het land en een duurzaam grondgebruik in stedelijke en plattelandsgebieden kunnen bijdragen tot de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering.

Bodem en klimaatverandering - Lees verder...

Beperking van de klimaatverandering

Beperking van de klimaatverandering

De inspanningen van de Europese Unie ter beperking van de broekiasgasemissies hebben succes. De EU zal haarunilaterale doelstelling van een vermindering met 20 % (ten opzichte van het niveau van 1990) naar verwachting vóór 2020, dat wil zeggen vóór de vastgestelde termijn, halen. Bovendien is de EU voornemens de Europese tegen 2030 met ten minste 40 % te verminderen en de economie tegen 2050 nog koolstofarmer te maken. De EU is momenteel verantwoordelijk voor circa 10 % vand e wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Beperking van de klimaatverandering - Lees verder...

Klimaatverandering en de zee

Klimaatverandering en de zee

Door de klimaatverandering worden de oceanen warmer, wat tot verzuring van het mariene milieu en veranderende neerslagpatronen leidt. Deze combinatie van factoren leidt vaak tot een verergering van de door de mens veroorzaakte belasting van de zee, met een afname van de mariene biodiversiteit als gevolg.

Klimaatverandering en de zee - Lees verder...

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: infographic, signals2015
Documentacties