Kuntest politiku

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 22 Apr 2016
Il-politiki tal-UE dejjem qed ikomplu jenfasizzaw fuq l-użu ta' riżorsi u l-iskart, b'mod partikolari l-Istrateġija tal-UE dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (SDS) u s-sitt programm ta' azzjoni ambjentali (6EAP). Is-6EAP b'mod ċar jitlob għall-'ksur tar-relazzjonijiet bejn it-tkabbir ekonomiku u l-użu ta' riżorsi'. Fl-2007, twaqqaf Pànel Internazzjonali għall-Immaniġġjar Sostenibbli tar-Riżorsi permezz ta' kooperazzjoni bejn l-UNEP u l-Kummissjoni Ewropea.

Kważi kull politika tal-Komunità Ewropea taffettwa l-użu u l-immaniġġjar tar-riżorsi naturali. Fost l-aktar importanti hemm il-politika komuni dwar l-agrikoltura, il-politika komuni dwar is-sajd, il-politika dwar l-iżvilupp reġjonali, u l-politiki dwar it-trasport u l-enerġija. Numru ta' strateġiji ambjentali traversi jindirizzaw l-użu u l-immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi inkluż l- Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli, is- 6 programm ta' azzjoni ambjentali, u l-istrateġiji tematiċi tal-2005 dwar il- prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart u dwar l- użu sostenibbli tar-riżorsi naturali.

Id-dibattitu politiku li għaddej bħalissa juri l-ħtieġa għall-integrazzjoni aħjar tal-kunsiderazzjonijiet dwar l-ambjent u dawk relatati mar-riżorsi, f'oqsma settorali u f'oqsma politiċi oħra. Ftit mill-mistoqsijiet pendenti jduru madwar kif issir stima tal-impatti ambjentali tal-użu ta' riżorsi, liema oqsma ta' prijorità jew riżorsi speċifiċi għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-intervent politiku, u kif jiġu stabbiliti l-miri u jitkejjel il-progress fl-użu u l-immaniġġjar sostenibbli ta' riżorsi.

Waqt li l-kisbiet fl-effiċjenza teknika ħafna drabi huma kkanċellati b'aktar konsum mifrux, huwa improbabbli li l-użu ta' riżorsi u l-ġenerazzjoni tal-iskart jista' jitnaqqas biss bit-titjib teknoloġiku. Is-sostenibilità tal-mudellli tal-istili ta' ħajja u l- konsum preżenti jistgħu jkollhom jiġu riveduti b'mod kritiku u t-teknoloġija trid tkun magħquda ma' strumenti politiċi oħra 

Filwaqt li l-politiki tal-UE dwar ir-riżorsi għadhom qed jevolvu, il-politiki dwar l-iskart kemm fl-UE u fl-Istati Membri individwali kienu progressivament implimentati sa mis-snin 70. Il-politika preżenti tal-UE dwar l-iskart hija bbażata fuq il-'ġerarkija tal-iskart'. L-ewwel timmira lejn il-prevenzjoni tal-iskart, imbagħad lejn it-tnaqqis tar-rimi tal-iskart billi jerġa' jintuża, ir-riċiklaġġau operazzjonijiet oħra ta' rkuprar tal-iskart. Din il-ġerarkija probabbli li tissaħħaħ bid- Direttiva Qafas dwar l-Iskart emendata li bħalissa qed tiġi riveduta, u bl- istrateġija tematika għall-prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart.

L-attivitajiet ewlenin tat-trattament tal-iskart huma regolati mid- Direttiva dwar il-Landfills, id- Direttiva dwar il-Ħruq tal-Iskart u d- Direttiva IPPC. Għal skart speċjali bħal skart li ġej mill-ippakkjar, minn vetturi li waslu fl-aħħar u minn apparat elettriku u elettroniku mormi, il-prinċipju tal-ġerarkija tal-iskart ġie ttrasformat, pereżempju bl-introduzzjoni ta' miri konkreti għar-riċiklaġġ.

Approċċ ta' ċiklu tal-ħajja fit-tfassil tal-politika jassigura li l-impatti jkunu vvalutati mill-benniena sal-qabar, u li l-impatti ambjentali mhumiex sempliċement moħbija billi jiġi mċaqilqa għal pajjiżi differenti jew għal stadji differenti tal-produzzjoni jew konsum.

Aktar informazzjoni:

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina