li jmiss
preċedenti
punti

Press Release

Tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-UE matul l-2005

Biddel il-lingwa
Press Release Ippubblikat 10 Aug 2007 Mibdul l-aħħar 03 Jun 2016
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG) li jibdlu il-klima naqsu bejn l-2004 u l-2005, skond ir-rapport annwali ta’ inventarju tal-GHG tal-Komunità Ewropea mħejji mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), f’Kopenħagen.

Ir-rapport, ‘Inventarju Annwali tal-Gassijiet Serra tal-Komunità Ewropea 1990-2005 u rapport ta’ inventarju 2007’, kien ippreżentat lis-segretarjat tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC) bħala s-sottomissjoni uffiċjali tal-Komunità Ewropea. L-EEA ppubblikat il-messaġġi preliminari prinċipali tar-rapport f’Mejju 2007 minħabba l-interess pubbliku u politiku fil-kwistjoni tal-bidla fil-klima. Il-verżjoni finali ta’ dan ir-rapport ġiet sottomessa lill-UNFCCC fis-27 ta’ Mejju 2007.

Il-punti ewlenin tar-rapport finali huma:

  • UE-15: L-emissjonijiet ta’ GHGs naqsu b’0.8% (35.2 miljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2) bejn l-2004 u l-2005 - primarjament minħabba tnaqqis ta’ 0.7% fl-emissjonijiet ta’ CO2 (26 miljun tunnellata).
  • UE-15: L-emissjonijiet ta’ GHGs naqsu bi 2.0% fl-2005 meta mqabbel mas-sena bażi[1] skond il-Protokoll ta’ Kjoto.
  • UE-15: L-emissjonijiet ta’ GHGs naqsu b’1.5% bejn l-1990 u l-2005
  • UE-27: L-emissjonijiet ta’ GHGs naqsu b’0.7% (37.9 miljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2) bejn l-2004 u l-2005
  • UE-27: L-emissjonijiet ta’ GHGs naqsu b’7.9% meta mqabbla mal-livelli ta’ l-1990

Liema pajjiżi ta’ l-UE-15 juru l-akbar tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ GHG?

Il-Ġermanja, l-Finlandja u l-Olanda kkontribwew l-aktar għat-tnaqqis ta’ l-UE-15 f’termini assoluti (ara t-tabella fin-Noti għall-Editur). It-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ CO2 imbotta t-tnaqqis globali fl-emissjonijiet ta’ gassijiet tas-serra f’dawn il-pajjiżi.

  • Il-Ġermanja naqqset l-emissjonijiet bi 2.3% jew b’ekwivalenti ta’ 23.5 miljun tunnellata ta’ CO2: il-bidla mill-faħam għall-gass fil-produzzjoni ta’ l-elettriku pubbliku u tas-sħana kienet waħda mir-raġunijiet prinċipali għat-tnaqqis fl-emissjonijiet. Barra minn hekk, l-emissjonijiet mit-trasport bit-triq u mid-djar u s-servizzi naqsu b’mod sostanzjali.
  • Il-Finlandja naqqset l-emissjonijiet b’14.6% jew b’ekwivalenti ta’ 11.9 miljun tunnellata ta’ CO2: it-tnaqqis fl-emissjonijiet kien dovut primarjament għal tnaqqis sostanzjali fl-użu ta’ fjuwils fossili fil-produzzjoni ta’ l-elettriku pubbliku u tas-sħana prinċipalment minħabba l-importazzjonijiet ta’ l-elettriku. L-użu tal-faħam, b’mod partikulari, naqas.
  • L-Olanda naqqset l-emissjonijiet bi 2.9% jew b’ekwivalenti ta’ 6.3 miljun tunnellata ta’ CO2: intuża inqas fjuwil fossili għall-produzzjoni ta’ l-elettriku pubbliku u s-sħana. Is-settur domestiku u dak tas-servizzi użaw inqas fjuwil minħabba xitwa aktar sħuna.

Pajjiżi oħra ta’ l-UE-15 li raw tnaqqis fl-emissjonijiet bejn l-2004 u l-2005 huma: il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Lussemburgu, l-Iżvezja u r-Renju Unit.


[1]

Liema setturi huma prinċipalment responsabbli għat-tnaqqis fil-GHG?

F’termini assoluti, is-setturi li kkontribwew għat-tnaqqis fl-emissjonijiet bejn l-2004 u l-2005 fl-UE-15 kienu l-produzzjoni ta’ l-elettriku pubbliku u tas-sħana, id-djar u s-servizzi u t-trasport bit-triq.

L-emissjonijiet ta’ CO2 mill-produzzjoni ta’ l-elettriku pubbliku u tas-sħana naqsu b’0.9% (-9.6 miljun tunnellata) prinċipalment minħabba tnaqqis fid-dipendenza fuq il-faħam.

L-emissjonijiet ta’ CO2 mid-djar u s-servizzi naqsu b’1.7% (7.0 miljun tunnellata). Tnaqqis importanti fl-emissjonijiet mid-djar u s-servizzi kien irrappurtat mill-Ġermanja, ir-Renju Unit u l-Olanda. Raġuni waħda ġenerali għal dan it-tnaqqis huma l-kundizzjonijiet aktar sħan tat-temp (xitwa anqas ħarxa) meta mqabbla mas-sena ta’ qabel.

L-emissjonijiet ta’ CO2 mit-trasport bit-triq naqsu b’0.8% (6 miljun tunnellata). Dan huwa attribwit primarjament għall-Ġermanja, u huwa dovut għall-ammont akbar ta’ karrozzi li jaħdmu bid-diesel, l-effetti tat-taxxa ambjentali u x-xiri ta’ fjuwil minn barra l-Ġermanja (turiżmu tal-fjuwil).

Liema pajjiżi ta’ l-UE-15 raw l-akbar żidiet fl-emissjonijiet ta’ GHG?

F’termini assoluti, Spanja huwa l-aktar pajjiż li żied l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra bejn l-2004 u l-2005 (ara t-tabella fin-Noti lill-Editur).

Fi Spanja, iż-żieda fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra bi 3.6% jew b’ekwivalenti ta’ 15.4 miljun tunnellata ta’ CO2 ġiet primarjament mill-produzzjoni ta’ l-elettriku pubbliku u tas-sħana. Dan huwa dovut għal żieda fil-produzzjoni ta’ elettriku minn power stations fossili termali (17%) u tnaqqis fil-produzzjoni ta’ elettriku minn impjanti ta’ l-idroenerġija (-33 %).

Pajjiżi oħra ta’ l-UE-15 li raw żieda fl-emissjonijiet bejn l-2004 u l-2005 huma: l-Awstrija, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja u l-Portugall.

Id-data viewer tal-GHG ta’ l-EEA

Id-data viewer ta’ l-EEA huwa strument interattiv li jippermetti aċċess faċli bil-web ghal informazzjoni prinċipali li hemm fir-rapport ta’ l-inventarju tal-gassijiet serra tal-KE. Id-data viewer tal-GHG jippermetti lill-utent jara u janalizza x-xejriet ta’ l-emissjonijiet għas-setturi prinċipali u s-subsetturi tagħhom. Jiffaċilita wkoll it-tqabbil bejn l-emissjonijiet minn pajjiżi u setturi magħżula. Barra minn hekk, id-data viewer tal-GHG jippermetti l-produzzjoni ta’ grafiċi u t-tniżżil ta’ stimi prinċipali ta’ l-emissjonijiet.

Data Viewer ta’ GHG tal-EEA

Noti lill-Editur:

X’inhu r-rapport ta’ inventarju annwali tal-GHG?

Dan ir-rapport huwa s-sottomissjoni uffiċjali ta’ l-UE lill-UNFCCC dwar l-emissjonijiet domestiċi totali ta’ gass serra għall-perjodu 1990-2005. F’dan il-kuntest, domestiċi tirreferi għall-emissjonijiet minn ġot-territorju ta’ l-UE. Huwa jinkludi informazzjoni dwar l-emissjonijiet ta’ GHG għall-UE-15 u l-UE-27. Huwa jispjega wkoll fid-dettall il-proċess li bih l-emmissjonijiet ta’ l-UE jiġu derivati u kif il-kwalità tiġi kkontrollata.

L-EEA hija responsabbli sabiex tikkompila u tippubblika dan ir-rapport kull sena billi tuża l-informazzjoni rrappurtata mill-gvernijiet nazzjonali skond il-Mekkaniżmu għall-Monitoraġġ tal-GHG tal-KE.

Kif l-informazzjoni kontenuta fir-rapport tintegra ma’ l-Iskema ta’ Negozjar għall-Emissjonijiet ta’ l-UE?

Fl-2005, l-Iskema ta’ Negozjar għall-Emissjonijiet ta’ l-UE (EU ETS) kopriet madwar 47% ta’ l-emissjonijiet totali ta’ CO2 u madwar 39% ta’ l-emissjonijiet totali ta’ gass serra fl-UE-15. Ġeneralment, l-informazzjoni ta’ l-EU ETS intużat mill-Istati Membri ta’ l-UE bħala input wieħed sabiex jiġu kkalkulati l-emissjonijiet totali ta’ CO2 għas-setturi ta’ l-Enerġija u tas-Setturi Industrijali f’dan ir-rapport. Madankollu, kwantifikazzjoni espliċita tal-kontribut ta’ l-EU ETS għall-emissjonijiet totali ta’ CO2 fuq livell settorjali u subsettorjali għadha mhix disponibbli għall-UE-15 jew l-UE-25.

X’inhu s-sinifikat ta’ dan ir-rapport fil-kuntest tal-Protokoll ta’ Kjoto?

L-UE-15 għandha mira komuni taħt il-Protokoll ta’ Kjoto li tnaqqas l-emissjonijiet totali ta’ gass tas-serra bi 8%, meta mqabbel mas-sena bażi. L-UE-27 m’għandhiex mira ta’ Kjoto. Ir-rappurtar uffiċjali għal skopijiet ta’ konformità ma jibdiex qabel l-2010 – meta jiġu rrappurtati l-emissjonijiet għas-sena 2008. Fil-frattemp, dan ir-rapport huwa l-aktar sors ta’ informazzjoni preċiż u rilevanti dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet tas-serra għall-UE. Huwa jista’ jintuża sabiex tiġi intraċċata l-prestazzjoni ta’ l-UE f’dak li għandu x’jaqsam mat-tnaqqis domestiku ta’ l-emissjonijiet tas-serra (jiġifieri fi ħdan it-territorju tagħha) bil-għan li jintlaħqu l-miri ta’ Kjoto. Il-partijiet fil-Protokoll ta’ Kjoto huma permessi li jużaw carbon sinks kif ukoll ’l hekk imsejħa ‘mekkaniżmi flessibbli’ sabiex aktar inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet tas-serra barra t-territorji nazzjonali tagħhom - bħala suppliment għat-tnaqqis domestiku. Għalhekk, azzjoni domestika hija l-metodu primarju sabiex jinkisbu l-miri ta’ Kjoto. Dan ir-rapport ta’ inventarju jissuġġerixxi li l-emissjonijiet domestiċi ta’ GHGs naqsu b’madwar 2.0% meta mqabbla mas-sena bażi taħt il-Protokoll ta’ Kjoto.

Tabella 1: Emissjonijiet ta’ gassijiet tas-serra f’ekwivalenti ta’ CO2 (esklużi l-carbon sinks) u l-miri tal-Protokoll ta’ Kjoto għall-2008–12

Table 1 MT

(1) Għall-UE-15 is-sena bażi għall-CO2, CH4 u N2O hija l-1990; għall-gassijiet miżjuda bil-fluworin, 12-il Stat Membru għażlu l-1995 bħala s-sena bażi, filwaqt li l-Awstrija, Franza u l-Italja għażlu l-1990. Billi l-inventarju ta’ l-UE-15 huwa t-total ta’ l-inventarji ta’ l-Istati Membri, l-istimi tas-sena bażi ta’ l-UE-15 għall-emissjonijiet ta’ gassijiet miżjuda bil-fluworin huma t-total ta’ l-emissjonijiet ta’ l-1995 għal 12-il Stat Membru u l-emissjonijiet ta’ l-1990 għall-Awstrija, Franza u l-Italja. L-emissjonijiet tas-sena bażi ta’ l-UE-15 jinkludu wkoll l-emissjonijiet mid-deforestazzjoni għall-Olanda, il-Portugall u r-Renju Unit (‘Ir-rapport inizjali tal-Komunità Ewropea taħt il-Protokoll ta’ Kjoto’ (EEA, 2006)).

(2) Malta ma pprovdietx l-istimi ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG għall-2005, għalhekk id-dejta pprovduta f’din it-tabella hija bbażata fuq mili tal-vojt (ara Kapitolu 1.8.2.).

(3) L-UE-27 m’għandhiex mira komuni taħt il-Protokoll ta’ Kjoto

Nota: Malta u Ċipru m’għandhomx miri individwali ta’ Kjoto.

X’inhi l-UE-27?

UE-27: l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, l-Olanda, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit.

X’inhi l-UE-15?

UE-15: L-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Olanda, il-Portugall, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

Links:

Biex tara r-rapport sħiħ, ara: rapport

Għall-FAQs dwar ir-rapport ta’ inventarju ta’ GHG, ara: FAQ

Biex ikollok aċċess għad-dejta dwar il-GHG, ara: Data viewer ta’ GHG tal-EEA:

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet