Politikas konteksts

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 22.04.2016
ES politikas pieaugošā mērā uzsver resursu izmantošanu un zudumu, īpaši ES Ilgtspējīgās attīstības stratēģija (SDS) un Sestā vides rīcības programma (6EAP). 6EAP skaidri aicina "saraut saistību starp ekonomisko izaugsmi un resursu izmantošanu". 2007. gadā, sadarbojoties UNEP un Eiropas Komisijai, tika izveidota Starptautiskā ekspertu grupa resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā.

Gandrīz ikviena Eiropas Kopienas politika ietekmē dabas resursu izmantošanu un pārvaldību. Starp vissvarīgākajām ir kopīgā lauksaimniecības politika, kopējā zvejsaimniecības politika, reģionālās attīstības politika un transporta un enerģētikas politikas. Vairākas transversālas vides stratēģijas risina resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pārvaldību, ieskaitot Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Sesto vides rīcības programmu, un 2005. gada tematiskās stratēģijas par atkritumu samazināšanu un pārstrādi un par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Politiskā diskusija, kas turpinās, parāda nepieciešamību pēc labākas ar vidi un resursiem saistītu apsvērumu iekļaušanas nozaru un citu politiku jomās. Daži no redzamākajiem jautājumiem attiecas uz resursu izmantošanas ietekmes uz vidi novērtēšanu, uz to, kādām prioritārām jomām vai specifiskiem resursiem ir jābūt politiskās iejaukšanās degpunktā, un kā nospraust mērķus un noteikt virzību ilgtspējīgā izmantošanā un pārvaldībā.

Tā kā tehniskās efektivitātes panākumus bieži vien kompensē patēriņa paplašināšanās, maz ticams, ka resursu izmantošanu un atkritumu radīšanu var samazināt ar tehnoloģiskiem uzlabojumiem vien. Pašreizējo dzīves veidu ilgtspējība un patēriņa modeļi ir kritiski jāpārlūko un tehnoloģija ir jākombinē ar citiem politikas instrumentiem 

Kamēr ES politikas resursu jomā tikai attīstās, atkritumu politikas ES un atsevišķās ES dalībvalstīs pakāpeniski tika ieviestas kopš 1970-iem gadiem. ES pašreizējā atkritumu politika pamatojas uz "atkritumu hierarhiju". Tā vispirms paredz izsargāšanos no atkritumu radīšanas, pēc tam atkritumu apglabāšanas samazināšanu ar atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un citām atkritumu atgūšanas darbībām. Iespējams, ka šo hierarhiju pastiprinās grozītā Atkritumu pamatdirektīva, kura pašlaik tiek pārlūkota, un tematiskā stratēģijas par atkritumu novēršanu un pārstrādi.

Galvenās atkritumu apstrādes aktivitātes nosaka Atkritumu poligonu direktīva, Atkritumu sadedzināšanas direktīva un IPPC direktīva. Dažām īpašām atkritumu plūsmām, piemēram, iepakojuma atkritumiem, nolietotiem transportlīdzekļiem un nederīgām elektriskām un elektroniskām ierīcēm, atkritumu hierarhijas princips ir pārveidots, piemēram, ieviešot konkrētus pārstrādes mērķus.

Dzīves cikla pieeja politikas veidošanā nodrošina ietekmju novērtēšanu "no sākuma līdz galam". Vides ietekmes netiek vienkārši noslēptas, pārvietojot tās uz citām valstīm dažādās ražošanas vai patēriņa stadijās.

Papildu informācija:

Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100