Politikas konteksts

Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 22.02.2017
This content has been archived on 22.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai ir svarīga vieta ES vides, reģionālās attīstības, veselības un transporta politikās. Tiesību akti, piemēram, direktīvas par apkārtēja gaisa kvalitāti un vides troksni, skar arī pilsētas. ES politiku nolūks ir pastiprināt pilsētu atbildību uz funkciju decentralizācijas principa pamata, kas prasa kārtot jautājumus zemākajā kompetences līmenī. Tomēr vietējie un Eiropas līmeņi ir kļuvuši arvien vairāk saistīti, tāpat kā vides, sociālas un ekonomiskās problēmas. Tāpēc turpmākajā Eiropas pilsētvides politikā ir jāatrod veids, kā dažādos politikas līmeņos apvienot un uzlabot pārvaldību.

Turpinot procesu, ko uzsāka Zaļā grāmata par pilsētvidi (1990. g.), 2006. gadā ES pieņēma Tematisko stratēģiju par pilsētvidi . Tās nolūks ir labāk īstenot esošās ES vides politikas un likumdošanu vietējā līmenī apmainoties ar pieredzi un labāko praksi starp Eiropas vietējām varas iestādēm. Daļa no tās ir vadlīnijas par integrētu vides pārvaldību un ilgtspējīga pilsētas transporta plānošanu.

Papildu pasākumi ir saistīti ar ES direktīvas par apkārtējā gaisa kvalitāti un vides trokšņa īstenošanu. Zaļā grāmata par jaunu pilsētas mobilitātes kultūru (2007. g.) uzsāk debates par jaunu pilsētas mobilitātes kultūru, kas vērsta uz kopējām pūlēm padarīt pilsētas un lielpilsētas mazāk piesārņotas, kā arī drošākas un pieejamākas visiem pilsoņiem.

ES reģionālā politika ir svarīgs pilsētvides dzinējspēks. Ziņojums "Kohēzijas politika un pilsētas: pilsētu ieguldījums reģionu izaugsmē un darbavietu izveidē" ir paredzēts, lai palīdzētu valsts, reģionu un vietējām varas institūcijām sagatavot jaunas kohēzijas politikas programmas.

ES dalībvalstis uzsvēra pilsētvides politikas teritoriālo svarīgumu, pieņemot Eiropas Savienības teritoriālo darba kārtību un Leipcigas Hartu par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām 2007. gada neformālajā ministru sanāksmē Leipcigā. Viņi vienojās par nepārtrauktu darbu prezidentūru laikā un izveidoja īstenošanas plānu.

Daudzas vietējās varas institūcijas izveidoja savas vietējās "Agenda 21" stratēģijas un rīcības plānus. Olborgas harta ir viens no visievērojamākajiem politikas paziņojumiem par ilgtspējīgu vietējo attīstību, kuru parakstījušas vairāk nekā 2500 vietējās un reģionālās varas institūcijas. Ilgtspējīgas attīstības pilsētu kampaņas nolūks ir palīdzēt vietējām pašvaldībām visā Eiropā iepazīties ar izplatītāko ilgtspējības labāko praksi.

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100