EVA aktivitātes

Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 22.02.2017
This content has been archived on 22.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EVA atbalsta ES ar pilsētvidi saistītās politikas, izveidojot datu bāzes un novērtējumus par zemes izmantošanas dinamiku pilsētu apvidos (piem., pilsētu izplešanos), ilgtspējīgas pilsētu pārvaldības problēmām un specifiskiem piesārņojuma jautājumiem, piemēram, par troksni un gaisa kvalitāti. Tas tiek veikts ciešā sadarbībā ar lielo pilsētu tīkliem un citām ieinteresētām pusēm, kas ietver kopēju rīcību un informācijas apmaiņu.

Dati

Pamatojoties uz Corine zemes apauguma datiem, EVA izveidoja analītisku vienību kopu — Pilsētu morfoloģiskās zonas (UMZ). Šie dati parāda zemes pārņemšanu, ko veic Eiropas pilsētas, kur notiek izplešanās un kāda ir tās forma. Apvienojot ar citiem Corine zemes apauguma datiem par zemes izmantošanas izmaiņām, zaļajiem rajoniem un Natura 2000 vietām, var analizēt pilsētu ietekmi uz dabīgiem un citiem zemes tipiem, kā arī uz dzīves kvalitāti un iedzīvotāju blīvumu.

Tiek veidots instruments, ar kuru integrēt EVA telpiskos datus un citus sociāli-ekonomiskos un funkcionālos pilsētvides datus, piemēram, Pilsētvides audita datu bāze (Eurostat un DG REGIO) un Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkls (ESPON).

Izpildot Vispārējo gaisa kvalitātes direktīvu, EVA uzkrāj datus par apkārtējā gaisa kvalitāti Eiropas aglomerācijās (apmēram 1700 pilsētās) ar AirBase.

Vides trokšņa direktīva prasa no dalībvalstīm sniegt datus par trokšņa iedarbību galvenajās aglomerācijās. Eiropas Komisija no paziņotās informācijas izveidoja datu bāzi, kuru papildina EVA ziņojumi.

Pilsētu notekūdeņu apstrādes dati ir pieejami Ūdens informācijas sistēmā Eiropai (WISE).

Novērtējumi

EVA ziņojums Pilsētu izplešanās Eiropā — Ignorētais izaicinājums sniedz pirmo izsmeļošo pārskatu par pilsētu izplešanās problēmu, analizējot ietekmes un virzītājus, piemēram, transporta un cenu politikas. Kad sociāli-ekonomiskie un funkcionālie dati tiks tālāk integrēti, būs iespējams izpētīt šis sakarības sīkāk.

Pilsētvides novērtējumi ir iekļauti arī EVA regulārajos gaisa piesārņojuma novērtējumos, tā stāvokļa un perspektīvu ziņojumos, piem., "Vide Eiropā 2005 - Stāvoklis un perspektīvas" un citos transversālas dabas ziņojumos.

Kopā ar Eiropas lielāko pilsētu tīkliem un ieinteresētajām pusēm EVA pēta arī savstarpējo saistību starp pilsētu un Eiropas politiku veidošanu pašreizējo un nākotnes problēmu, piemēram, klimata pārmaiņas, mainīgu patēriņa modeļu un demogrāfisko pārmaiņu gaismā.

 

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100