EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
EVA darbs ir galvenokārt saistīts ar Vides trokšņa direktīvu. Tā atbalsta Eiropas Komisiju ar trokšņa datu pārvaldību, kā arī ar trokšņa iedarbības novērtēšanu.

Saistībā ar Vides trokšņa direktīvu ir sagatavotas vairākas datu plūsmas. 2007. gada sākumā EVA palīdzēja Komisijai izveidot priekšlikumu par elektronisku ziņojumu mehānismu, kas ir saskaņots ar EVA ziņojumu sistēmu. Informāciju, kuru līdz šim ir paziņojušas dalībvalstis, EVA ir pārlūkojusi un tā ir pieejama Komisijas CIRCA vietnē.

2001. gadā EVA publicēja pirmo novērtējumu par cilvēku skaitu, kas pakļauts satiksmes trokšņa iedarbībai. Šis indikators tika izveidots ar EVA transporta un vides ziņojumu mehānismu (TERM).

Nākamais trokšņa iedarbības novērtējums pamatosies uz informāciju, ko, saskaņā ar Vides trokšņa direktīvu, līdz 2007. gada beigām ir paziņojušas dalībvalstis. Tas būs pirmais valstu ziņojums par noteiktu trokšņa līmeņu iedarbību. Saskaņā ar Direktīvu, Komisijai ir jāizveido datu bāze paziņotās informācijas uzkrāšanai. EVA atbalsta šo darbu.

EVA vada ES darba grupu trokšņa iedarbības novērtēšanai (WG AEN), kura izveidoja vadlīnijas trokšņa kartēšanai atbilstoši Vides trokšņa direktīvai. EVA cieši sadarbojas ar Eiropas tematisko centru par zemes izmantošanu un telpisko informāciju un ar EVA valstu tīklu (Eionet).

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100