nākamais
iepriekšējais
temati

Galvenais vēstījums. Pasaules dabas resursu krājumi jau izsīkst. Lielākā un bagātākā pasaules iedzīvotāju daļa līdz ar savu patērētāju vajadzību pieaugumu arvien vairāk pieprasīs daudzas lietas, tostarp pārtiku, ūdeni un enerģiju. Nākotnē pieaugošais pieprasījums un piedāvājums, kas samazinās, varētu pastiprināt pasaules mēroga sacensību par resursiem. SOER 2010: tematisks novērtējums — patēriņš un vide

Kāpēc resursi ir svarīgi mums?

Jebkurai ekonomikai ir ļoti svarīgi nodrošināt piekļuvi resursiem. Tā kā Eiropa salīdzinoši ir nabadzīga ar resursiem, tai daudz resursu ir jāieved. Tas jo īpaši novērojams sakarā ar pastāvīgi pieaugošo pieprasījumu pēc enerģijas un resursiem, kas vajadzīgi daudzām modernām tehnoloģijām.

Izejmateriāli (piemēram, derīgie izrakteņi). Ja ilgtermiņā nepietiks derīgo izrakteņu un metālu, tad mums tā rezultātā var nākties izmantot avotus, kas līdz šim uzskatīti par neekonomiskiem. Ieguvju paplašināšana vairākos veidos ietekmē vidi, tostarp maina ainavu, piesārņo ūdeni un rada atkritumus. Sliktākas kvalitātes derīgo izrakteņu krātuves var nozīmēt, ka šādu avotu izmantošana ir mazāk energoefektīva.

Dabas resursi (piemēram, pārtikā izmantojamie graudaugi). Lielāks skaits un labāk dzīvojoši iedzīvotāji līdz 2050. gadam nozīmē, ka pieprasījums pēc lauksaimniecības produkcijas būs daudz lielāks nekā šodien. Tā ietekme varētu izpausties kā dabīgo ekosistēmu zudums, kaitējums ekosistēmu pakalpojumiem, tostarp attiecībā uz oglekļa uzkrāšanu un ūdens cirkulēšanu, kā arī kā ietekme uz apgādi ar pārtiku un šķiedraugiem.

3. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju mainīgā platība

Turpmākajās desmitgadēs iedzīvotāju skaits pasaulē var ievērojami pieaugt, un līdz ar labklājības palielināšanos mainās arī uztura paradumi — notiek pāreja no graudaugiem uz gaļu. Tas ļoti lielā mērā ietekmēs zemes izmantošanu un dabiskās ekosistēmas.

Vairāk informācijas meklējiet: Globālās megatendences: dabas rezervju krājumu samazināšanās: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

3. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju mainīgā platība

Permalinks

Dokumentu darbības