nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Vide: jaunas kartes piedāvā eiropiešiem detalizētu pārskatu par gaisa piesārņojumu no difūziem avotiem

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 25.05.2011 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Eiropas mēroga reģistrs ir izveidots tādēļ, lai eiropieši varētu aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē vidi. Šodien Eiropas Komisija un Eiropas Vides aģentūra ciešā sadarbībā ar Kopīgo pētniecības centru – Komisijas iekšējo zinātnisko dienestu – publicēja tiešsaistes kartes, kas pirmo reizi vēsturē ļauj iedzīvotājiem atrast tajās atzīmētos gaisa piesārņojuma galvenos difūzos avotus, ko veido, piemēram, transports un aviācija. Tikko publicētajās 32 kartēs redzams, kur tiek emitētas konkrētas piesārņotājvielas, teiksim, slāpekļa oksīdi un cietās daļiņas. Kartes ir papildinājums pieejamajiem datiem par emisijām no atsevišķām rūpnieciskām ražotnēm, ko piedāvā Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs (E-PRTR).

Gaisa piesārņojums nopietni apdraud veselību, jo īpaši riska grupās, pie kurām pieder, piemēram, bērni un cilvēki ar elpošanas orgānu slimībām. Kartes sniedz iedzīvotājiem ziņas par gaisa piesārņojumu viņu dzīvesvietā no transporta, mājsaimniecībām un citiem avotiem, un tādējādi nodrošina informāciju, kas ļauji aktīvi rīkoties un aicināt pārvaldes iestādes uzlabot situāciju.

Profesore Žaklīna Makgleida, Eiropas Vides aģentūras izpilddirektore

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Lai mūsu rīcība būtu pamatota, būtiska nozīme ir zināšanām, kas sniedz arī svarīgu informāciju iedzīvotājiem. Jaunās kartes atspoguļo patiesu apņemšanos ikvienam atklāt, no kurienes nāk gaisa piesārņojums."

Eiropas Vides aģentūras izpilddirektore, profesore Žaklīna Makgleida piebilda: "Gaisa piesārņojums nopietni apdraud veselību, jo īpaši riska grupās, pie kurām pieder, piemēram, bērni un cilvēki ar elpošanas orgānu slimībām. Kartes sniedz iedzīvotājiem ziņas par gaisa piesārņojumu viņu dzīvesvietā no transporta, mājsaimniecībām un citiem avotiem, un tādējādi nodrošina informāciju, kas ļauji aktīvi rīkoties un aicināt pārvaldes iestādes uzlabot situāciju."

E-PRTR darbojas kopš 2009. gada. Šī reģistra mērķis ir pilnveidot piekļuvi vides informācijai, un tajā jau agrāk bija atrodami atsevišķu rūpniecības objektu (punktveida avotu) sniegtie dati, bet no šodienas tie ir papildināti ar informāciju par emisijām no autotransporta, jūras transporta, aviācijas, ēku siltumapgādes, lauksaimniecības un mazajiem uzņēmumiem (difūzajiem avotiem).

Difūzie piesārņojuma avoti ir izkliedēti un/vai koncentrēti blīvi apdzīvotās teritorijās. Liels skaits sīka apjoma emisiju no ēkām un transportlīdzekļiem kopā veido ievērojamu difūzu piesārņojuma avotu, jo īpaši pilsētās.

Jaunajā, sīki izstrādātajā 32 karšu komplektā eiropieši mērogā 5 km reiz 5 km var atrast piesārņotājvielu avotus. Kartēs iestrādāti dati par slāpekļa oksīdiem (NOX), sēra oksīdiem (SOX), oglekļa monoksīdu (CO), amonjaku (NH3) un cietām daļiņām (PM10).

Kas ir redzams kartēs?

Lai gan valstu un Eiropas datu sniedzēji publisko datus par gaisa kvalitāti[1], šajā informācijā netiek norādīti dažādie piesārņojuma avoti. Jaunās kartes paaugstina informētības līmeni par gaisa piesārņojuma avotiem konkrētajā teritorijā un ļauj iedzīvotājiem uzzināt par situāciju savā dzīvesvietā. Turklāt gaisa kvalitātes speciālisti var izmantot publicētos datus modelēšanā, tādējādi vērtējot, kā vietējās emisijas ietekmē vidi.

Teritoriālā sadalījuma kartes atklāj, piemēram, lielu amonjaka (NH3) emisiju koncentrāciju no lauksaimniecības Po ielejā Itālijā, Bretaņā Francijā un Beniluksa valstīs. Apjomīgas amonjaka emisijas kaitē videi: tās veicina augsnes un saldūdens paskābināšanos un eitrofikāciju.

Tāpat kartēs redzams, cik lielas NOX un PM10 emisijas rodas no autotransporta lielpilsētās un gar lielākajiem autoceļu tīkliem. Pilsētās autotransports jo īpaši izraisa PM10 līmeņa paaugstināšanos gaisā, ko elpojam.

Pamatinformācija

2003. gadā Orhūsas konvencijas puses, tostarp ES, pieņēma Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem (PRTR), kurš stājās spēkā 2009. gada 8. oktobrī. ES prasības ir stingrākas nekā protokolā paredzētās — papildus 85 nosauktajām vielām dalībvalstīm jāsniedz informācija par vēl piecām piesārņotājvielām, un sešām vielām ir noteiktas stingrākas ziņošanas robežvērtības.

E-PRTR informācija tiek atjaunināta katru gadu maijā. Reģistrā papildus 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm publicēti dati arī par Šveici, Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju. 2011. gadā datus E-PRTR sāka sniegt Serbija. Patlaban tīmekļa vietnē atrodas jauna informācija par emisijām gaisā no difūziem avotiem 2008. gadā un ir ietvertas galvenās piesārņotājvielas. Sīkāku informāciju par difūzo avotu piesārņotājvielu emisiju ūdenī un augsnē paredzēts publicēt turpmākajos gados.

Par Eiropas Vides aģentūru (EVA)

EVA atrodas Kopenhāgenā. Aģentūra palīdz ievērojami un izmērāmi uzlabot Eiropas vidi, politikas veidotājiem un sabiedrībai sniedzot laicīgu, konkrētu, atbilstīgu un uzticamu informāciju.

Par Kopīgo pētniecības centru (JRC)

Kopīgais pētniecības centrs (JRC) ir Eiropas Komisijas iekšējais zinātniskais dienests. Tā uzdevums ir nodrošināt uz klientiem orientētu zinātnisku un tehnisku atbalstu ES politikas jomu izstrādei, pilnveidei, īstenošanai un pārraudzībai. JRC Globālās atmosfēras pētniecības emisiju datubāzē (EDGAR) tiek norādītas siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņotājvielu antropogēno emisiju tendences pasaulē apmēram 10 km reiz 10 km mērogā.

 


[1] Piemēram, EVA tīmekļa vietne par ozona slāni: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map; datu sniedzēji par gaisa kvalitāti gandrīz reāllaika režīmā pašvaldības un valsts mērogā: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Permalinks

Dokumentu darbības