nākamais
iepriekšējais
temati

Raksti

Mainīt valodu
Raksti
Menu
Intervija — kā nodrošināt sociāli taisnīgu pāreju

Eiropas zaļais kurss liek uzsvaru uz to, lai neviens nebūtu atstāts novārtā, nodrošinot taisnīgu pāreju, veidojot modernāku, resursu ziņā efektīvāku un konkurētspējīgāku ekonomiku. Ko praksē nozīmē sociāli taisnīga pāreja? Mēs runājām ar Jorge Cabrita, Eurofound pētījumu vadītāju.

Lasīt vēl

Intervija — kādam nolūkam ir paredzēta ilgtspējīga finanšu sistēma?

Kas ir ilgtspējīga finansēšana un kāda nozīme tai var būt Eiropas pārejā uz oglekļneitralitāti? Mēs lūdzām EVA vadošo ekspertu ilgtspējīgas finansēšanas jautājumos Andreas Barkman paskaidrot, ko ES ir darījusi, lai nodrošinātu, ka finanšu sektors pilda savus uzdevumus mūsu finanšu sistēmas zaļināšanā, lai atbalstītu ilgtspējīgu izaugsmi.

Lasīt vēl

Nākotne, kas balstīta uz atjaunīgo enerģiju

Saskaroties ar klimata pārmaiņām, strauji augošām enerģijas cenām un bažām par elektroapgādes drošību, atjaunīgo energoresursu avoti, piemēram, vēja un saules enerģija, šķiet pašsaprotams ceļš uz nākotni. Kas būtu nepieciešams, lai Eiropas pašreizējo enerģētikas sistēmu pārveidotu par tādu, kuras pamatā ir atjaunīgo energoresursu avoti?

Lasīt vēl

Pēdējais laiks pārslēgt ātrumu transporta nozarē

Sabiedrība daudzējādā ziņā ir atkarīga no cilvēku un preču ekonomiskas un efektīvas pārvietošanas no vienas vietas uz citu. Starptautiskā tirdzniecība nodrošina mums piekļuvi ārvalstu produktiem un tirgiem. Cilvēkiem ir nepieciešami veidi, kā nokļūt skolā, darbā un citviet. Transports ir būtiska mūsu dzīvesveida sastāvdaļa, taču pašlaik tas ir atkarīgs no fosilā kurināmā un rada nopietnu spiedienu uz vidi un klimatu.

Lasīt vēl

Ievadraksts. Kopīgs redzējums par ilgtspējīgu Eiropu

Sausums, karstuma viļņi un savvaļas ugunsgrēki 2022. gada vasarā skaidri atgādināja, kāpēc klimata pārmaiņu mazināšana ir nozīmīgs 21. gadsimta izaicinājums. ES apņemšanās kļūt klimatneitrālai līdz 2050. gadam ir vērienīgākā klimata programma pasaulē. Šī mērķa sasniegšana ir ļoti vajadzīgs paraugs, lai citas valstis un reģioni darītu to pašu.

Lasīt vēl

Droša, cenas ziņā pieņemama un tīra enerģija krīzes laikā?

Arvien lielāku daļu savu vajadzību pēc enerģijas Eiropa apmierina, izmantojot atjaunīgos enerģijas avotus, taču tā joprojām ir atkarīga arī no naftas un gāzes. Strauji mainoties enerģijas cenām, rodoties bažām par siltumu mājās šoziem un apņemoties samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir nepieciešams taupīt enerģiju, dažādot tās avotus, paātrināt pāreju uz atjaunīgiem energoresursiem un atbalstīt tos, kuri ir visneaizsargātākie.

Lasīt vēl

Klimats, daba un cilvēki: mūsu planētas kopīgā nākotne

Vēl nekad likmes nav bijušas tik augstas. Mūsu planēta sasilst, un sugas izzūd satraucošā ātrumā. Pēdējo divu mēnešu laikā cilvēkus no visas pasaules pulcēja divas globālas konferences par kopīgu tēmu – klimats un bioloģiskā daudzveidība. Abu jomu izaicinājumi ir simptomi vienai un tai pašai problēmai, proti, mūsu neilgtspējīgajai ražošanai un patēriņam. Lai gan pārrunas ir komplicētas, tās ir ļoti svarīgas globālai izpratnei, konsensam un steidzamai rīcībai.

Lasīt vēl

2022. gada vasara: dzīve vairāku krīžu apstākļos

Šķiet, ka mums nākas pārdzīvot krīzes citu pēc citas — pandēmiju, klimata pārmaiņu izraisītus ekstrēmus karstuma viļņus un sausumu, inflāciju, karu un enerģētikas krīzi. Šo ziemu, visticamāk, iezīmēs pastāvīga nenoteiktība un lielas svārstības globālajos tirgos, piemēram, enerģētikas un pārtikas tirgū, kas dažas valstis un grupas ietekmēs vairāk nekā citas. Risinot šīs krīzes, jo īpaši ilgtermiņā, ir nepieciešama nelokāma politiskā apņemšanās un ieguldījumi ilgtspējībā, lai stiprinātu mūsu sabiedrības noturību.

Lasīt vēl

Intervija — ražojošie patērētāji un enerģētikas krīze: iedzīvotāji, kas sniedz ieguldījumu Eiropas enerģētikas pārkārtošanā

Kas ir enerģijas “ražojošie patērētāji” un kāda var būt viņu loma, veicinot atjaunojamās enerģijas izmantošanu visā Eiropā? Kopā ar EVA enerģētikas un vides ekspertu Javier Esparrago mēs runājām par to, kā iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi var palīdzēt pārvarēt pašreizējo enerģētikas krīzi, kļūstot par ražojošiem patērētājiem, kas ražo un patērē atjaunojamo enerģiju. EVA šā mēneša sākumā publicēja ziņojumu, kurā sniegts pārskats par atjaunojamo energoresursu ražojošo patērētāju lomu un pieaugošo praksi, ņemot vērā labākas un lētākas tehnoloģijas un to veicinošu politiku..

Lasīt vēl

Uzmanības centrā veselība: Virzība uz nulles piesārņojumu nozīmē veselīgāku dzīvi Eiropā

Vides piesārņojums ietekmē mūsu veselību un dzīves kvalitāti. Eiropas Vides aģentūras novērtējumos ir apliecināta šī ietekme un uzsvērti potenciālie ieguvumi no tīrākas vides. Mēs varam novērst dažus vēža gadījumus, mēs varam uzlabot dzīves kvalitāti, veicotpasākumus, lai Eiropā panāktu nulles piesārņojumu.

Lasīt vēl

Transporta ilgtspējas uzlabošana Eiropā

Ar transportu tiek savienoti cilvēki, vietas, kultūras un ekonomikas, taču tas rada arī ievērojamu slodzi uz vidi un klimatu. Par izaicinājumiem un iespējām veidot ilgtspējīgāku Eiropas transporta sistēmu, kā arī par mūsu nesen publicēto pārskatu mēs sarunājāmies ar diviem Eiropas Vides aģentūras (EVA) transporta un vides ekspertiem – Rasa Narkeviciute un Tommaso Selleri.

Lasīt vēl

Intervija – Kā Eiropa panāk nulles piesārņojumu?

Eiropas Savienība ir uzsākusi vērienīgus plānus, lai nākamajās desmitgadēs krasi samazinātu emisijas un piesārņojumu. Daļa no tiem ietver nesen uzsākto Nulles piesārņojuma rīcības plānu, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma samazināšanai līdz līmenim, ko vairs neuzskata par kaitīgu cilvēka veselībai un videi. Mēs runājam ar EVA vides, veselības un labjutības ekspertu Ian Marnane. Viņš pašlaik sagatavo gaidāmo EVA ziņojumu par nulles piesārņojumu, ko paredzēts publicēt šogad.

Lasīt vēl

Solidaritāte Eiropā kara laikā

Krievijas militārā agresija Ukrainā vienā dienā izmainīja visu Ukrainas iedzīvotāju dzīves. Šī neattaisnojamā kara ietekme ir jūtama ne tikai Ukrainā, bet arī tālu aiz Ukrainas robežām, un tas turpinās ietekmēt mūs visus gadiem ilgi un arī vēl nākamās paaudzes.

Lasīt vēl

Solidaritātes atslēga, lai atgūtos no Covid-19 un redzētu labāku, ilgspējīgu nākotni

2021. gadu iezīmēja Covid-19 un klimata pārmaiņu ietekmes. Saskaroties ar augstākām enerģijas cenām un veselības problēmām, Eiropas atgūšanās gaitā 2022. gadā ir jāpieņem grūti lēmumi. Aizkavēta rīcība vai zemākas ambīcijas ilgtermiņā, droši vien, radīs augstākas sociālās un ekonomiskās izmaksas. Pievēršanās sociālajai nevienlīdzībai šajā ilgspējas pārejas periodā ir labākas nākotnes atslēga mums visiem.

Lasīt vēl

Rietumbalkānu valstīm ir nozīmīga loma partnerībā ar EVA, lai risinātu vides un klimata problēmas

Eiropas Vides aģentūra sadarbojas ar daudzām valstīm, tostarp Rietumbalkānu valstīm. Kā šī sadarbība veicina ES darbu vides jomā, un ko no tā gūst Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija un Kosova? Mēs kopā ar koordinācijas, tīklu un stratēģijas programmas vadītāju Luc Bas apspriedām, kā EVA strādā ar šīm valstīm, lai uzlabotu vidi.

Lasīt vēl

Kopīgi centieni, lai uzlabotu zināšanas par jūras transportu un vidi

Eiropas Vides aģentūra (EVA) un Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) nesen ir publicējušas Eiropas Jūras transporta vides ziņojumu (EMTER), kas ir kopīgs novērtējums par jūras transporta ietekmi uz vidi Eiropā. Mēs intervējām EVA Ūdens un jūras jautājumu grupas vadītāju Stéphane Isoard, kurš vadīja EVA darba vienību, kura izstrādāja ziņojumu.

Lasīt vēl

Ilgtspējīgas pilsētas — Eiropas pilsētvides pārveidošana

Eiropa ir izvirzījusi vērienīgus vides un klimata mērķus — no oglekļneitralitātes līdz aprites ekonomikai, no tīrāka gaisa līdz videi draudzīgākam transportam. Pilsētām, kurās dzīvo lielākā daļa eiropiešu, ir jāuzņemas izšķiroša loma Eiropas ilgtspējas mērķrādītāju sasniegšanā. Jautājums ir šāds: kā pilsētas var kļūt ilgtspējīgas?

Lasīt vēl

Dzīve vairāku krīžu ēnā — veselības, dabas, klimata, ekonomikas krīze vai vienkārši vispārēja neilgtspēja?

No politikas kuluāriem līdz akadēmiskajām platformām pasaule runā par globālām krīzēm — veselības krīze, ekonomiskā un finanšu krīze, klimata krīze un dabas krīze. Galu galā tie visi ir simptomi vienai un tai pašai problēmai, proti, mūsu neilgtspējīgajai ražošanai un patēriņam. Covid-19 satricinājums ir tikai atklājis mūsu globālās ekonomikas un sabiedrības vispārējo nestabilitāti un nevienlīdzību.

Lasīt vēl

Ekoloģisko raksturlielumu uzlabošana organizācijās

Eiropas Vides aģentūra (EVA) ne tikai sniedz uzticamu informāciju par vidi un klimatu, bet arī uzlabo organizācijas ekoloģiskos raksturlielumus. Mēs iztaujājām Melanie Sporer, kas koordinē šos centienus EVA, izmantojot ES vides pārvaldības un audita sistēmu (EMAS).

Lasīt vēl

Veidojot 2050. gada Eiropu : veselīgāku, tīrāku un noturīgāku

Pēc gada, dzīvojot Covid-19 pandēmijas un tās seku apstākļos, Eiropa turpina īstenot politikas pasākumu kopumus, lai sasniegtu ambiciozos mērķus, kas izklāstīti Eiropas zaļajā kursā. Eiropai ir svarīgi turpināt virzību uz saviem mērķiem un panākt, lai 2050. gada Eiropa ir noturīga, uz solidaritāti balstīta sabiedrība, kas mums visiem nodrošina veselīgu vidi.

Lasīt vēl

Permalinks

Dokumentu darbības