nākamais
iepriekšējais
temati

Starptautiskā sadarbībā

 EVA un Eionet  dibināšanas Regulaparedz aktīvu starptautisku sadarbību EVA darbības galvenajās jomās. EVA uzdevums ir sekmēt Eiropas vides informācijas iekļaušanu starptautiskās vides pārraudzības programmās, sadarboties ar tādām reģionālām un starptautiskām organizācijām un programmām kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un ANO Vides programma (UNEP), kā arī sadarboties ar iestādēm valstīs, kas nav ES dalībvalstis.

Var izdalīt četrus EVA starptautiskās sadarbības virzienus:

  1. starptautiskā sadarbība unEionet,
  2. attiecības ar ES kaimiņreģiona valstīm,
  3. attiecības ar starptautiskām organizācijām, ANO struktūrām un pasaules konvencijām,
  4. attiecības ar valstīm un reģioniem ārpus Eiropas.

1. Starptautiskā sadarbība un Eionet

Lai gan Eionet galvenokārt aptver EVA dalībvalstis, EVA regulā ir paredzētas arī plašākas sadarbības iespējas "… ar tām iestādēm valstīs, kas nav Kopienas dalībvalstis, kuras var sniegt datus, informāciju un zināšanas …". Šis noteikums ir ļāvis valstīm, kas nav ES dalībvalstis, piedalītiesEionet aktivitātēs un vēlāk kļūt par EVA dalībvalstīm.

Eionetprincipā aptver tikai EVA dalībvalstis. Tomēr praksēEionetir iekļauta arī labi izveidota sadarbība ar Rietumbalkānu valstīm (EVA sadarbības valstīm).

2. Attiecības ar ES kaimiņreģiona valstīm

EVA ir ilgstošas tematiskas un transversālas sadarbības pieredze arī ar valstīm ārpusEionetvalstu loka. Aģentūra sadarbojas ar dažādiem reģionāliem procesiem un struktūrām, kas aptver ģeogrāfiskus reģionus, kuriem ir ciešas vai pārrobežu ģeogrāfiskas un ģeopolitiskas saites ar ES un uz kuriem attiecas precīzi formulēta ES politika.

Reģionālā Eiropas kontekstā ar pamatfinansējumu nodrošinātajā EVA darbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta līdzdalībai ar vides informāciju un novērtējumu saistītos pasākumos saskaņā ar dažādām konvencijām un citiem procesiem. Atkarībā no vajadzībām EVA līdzdalība izpaužas gan kā datu un informācijas apmaiņa un ar novērtējumu saistīts ieguldījums, gan kā atbalsts tīklošanai un informācijas partnerību veidošanai.

3. Attiecības ar starptautiskām organizācijām

EVA jau ilgstoši sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un ANO struktūrām, jo īpaši tām, kas pievēršas vides jautājumiem un ar vidi saistītiem aspektiem, piemēram, ar ANO Vides programmu pasaules līmenī un ANO Eiropas Ekonomikas komisiju Eiropas līmenī. Šīs attiecības aptver gan tematiskas jomas (piemēram, klimata pārmaiņas un bioloģisko daudzveidību), gan transversālu sadarbību. Tematiskajā sadarbībā EVA nodrošina datus un speciālās zināšanas, lai atbalstītu ES un EVA dalībvalstu un sadarbības valstu dalību starptautiskās konvencijās un jaunizveidotajās ANO globālā novērtējuma platformās. Transversālajā sadarbībā EVA galveno uzmanību velta zināšanu apmaiņai unSEIS principu veicināšanai, lai atbalstītu zināšanu un politikas saskarnes stiprināšanu.

Gan tematiskajā, gan transversālajā sadarbībā EVA rīkojas kā starptautisko organizāciju tiešs partneris, nodrošinot speciālās zināšanas saistībā ar notiekošiem procesiem un atbalstot ES un EVA dalībvalstis un sadarbības valstis to ziņošanas pienākumu izpildē, novērtējumu sagatavošanā un ES nostāju kopīgā izstrādē. Atbalsts ES un EVA dalībvalstīm un sadarbības valstīm ir saistīts ar svarīgiem politiskiem procesiem. Kā piemēru var minēt ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC), kur EVA aktīvi atbalsta siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšanu, uzrādīšanu un pārbaudīšanu (MRV).

Pēc Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķu pieņemšanas ir jākonkretizē 2030. gada programmas pārraudzības un pārskatīšanas satvars valstu, reģionālā un pasaules līmenī. EVA uzņemsies īpašu lomu reģionālā līmenī, sniedzot ieguldījumu pārraudzības un pārskatīšanas darbā. Šis darbs notiks ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm.

Turpinās sadarbība arī ar Zemes novērojumu grupas sistēmu Zemes novērošanas sistēmu globālo tīklu un ANO iniciatīvu par globālo ģeotelpiskās informācijas pārvaldību.

4. Attiecības ar valstīm un reģioniem ārpus Eiropas

EVA apmainās ar pieredzi, zināšanām un pieejām ar dažādām valstu un reģionālām struktūrām ārpus Eiropas. Gandrīz 20 gadus turpinās regulārs dialogs ar ASV Vides aizsardzības aģentūru, un pēdējos 15 gadus notiek informācijas apmaiņa ar Centrālāzijas valstīm. EVA turklāt uztur kontaktus un apmainās ar informāciju ar institūcijām un struktūrām tādās valstīs kā Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija un Dienvidkoreja un reģionālā līmenī ar struktūrām Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikā.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības