Politikos kontekstas

Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2017-02-22
This content has been archived on 2017-02-22, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Darni miestų plėtra užima svarbią vietą ES aplinkosaugos, regionų plėtros ir transporto politikoje. Teisės aktai, pvz., aplinkos oro kokybės ir aplinkos triukšmo direktyvos, taip pat skirti miestams. Savo politika ES siekia sustiprinti miestų atsakomybę remiantis subsidiarumo principu, kuris reikalauja, kad reikalai būtų tvarkomi žemiausiu kompetentingu lygiu. Tačiau vietinis ir Europos lygiai tampa vis labiau tarpusavyje susiję, kaip ir aplinkosaugos, socialiniai ir ekonominiai dalykai. Todėl būsima Europos miestų politika turi rasti būdų, kaip labiau integruotai ir veiksmingai tvarkytis tarp skirtingų politikos lygių.

Miestų plėtros Žaliosios knygos (1990), procesą, ES 2006 m. patvirtino Teminę miestų plėtros strategiją Ja siekiama geriau įgyvendinti esamą ES aplinkosaugos politiką ir teisės aktus vietiniu lygiu , Europos vietinėms institucijoms keičiantis patirtimi ir tinkama praktika. Tam skirtos ir integruotos aplinkosaugos vadybos ir darnaus miestų transporto planavimo rekomendacijos.

Papildomos priemonės yra susijusios su Aplinkos oro kokybės ir Aplinkos triukšmoES direktyvų įgyvendinimu. Žalioji knyga dėl naujosios mobilumo miestuose kultūros (2007 m.) pradeda debatus dėl naujos miestų transporto kultūros, sutelktos ties bendromis pastangomis miestus ir miestelius padaryti žalesnius ir mažiau užterštus, o taip pat saugius ir prieinamesnius visiems piliečiams.

ES regionų politika yra svarbus miestų plėtros variklis. Komunikatas Sanglaudos politika ir miestai: miestų indėlis į regionų augimą ir darbo vietas yra skirtas padėti nacionalinėms, regioninėms ir miestų institucijoms parengti naują sanglaudos politikos programų paketą.

ES valstybės narės pabrėžė teritorinės Europos miestų politikos svarbą patvirtindamos Europos Sąjungos Teritorijų darbotvarkę ir Leipcigo tvariųjų miestų chartiją 2007 m. neformalaus ministerijų susitikimo Leipcige metu. Jos susitarė dėl darbo tęstinumo keičiantis pirmininkavimui ir parengė įgyvendinimo planą.

Daugelis vietinių institucijų parengė savo vietines „Darbotvarkė 21“ strategijas ir veiksmų planus. Aalborgo chartija yra vienas žymiausių politinių pareiškimų darnaus vystymosi klausimu, kurį pasirašė per 2 500 vietinių ir regioninių institucijų. Darnių miestų ir miestelių kampanija siekiama padėti savivaldybėms visoje Europoje tobulinti gerąją darnaus vystymosi praktiką.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100