EAA veikla

Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2017-02-22
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EAA remia ES miestų politiką rengdama miesto sričių žemės naudojimo dinamikos (pvz., miestų plėtros), darnios miestų vadybos aspektų ir konkrečių taršos šaltinių, pvz., triukšmo, ir oro kokybės duomenų bazes ir vertinimus. Tai daroma glaudžiai bendradarbiaujant su didžiųjų miestų tinklais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, t. y. imamasi bendrų veiksmų ir keičiamasi informacija.

Duomenys

Remdamasi Corine žemės dangos duomenimis EAA parengė komplektą analizės rinkinių — Miestų morfologinių zonų (UMZ). Duomenys rodo žemės panaudojimo miestų reikmėms Europoje mastą, kur vyksta plėtotė ir koks jos pavidalas. Kartu su kitais Corine žemės dangos duomenimis apie žemės naudojimo pokyčius, žaliuosius plotus ir Natura 2000 vietas, galima išanalizuoti miestų poveikį natūraliai ir kitų tipų žemei ir gyvenimo kokybę bei gyventojų tankį.

Rengiama priemonė EAA erdvės duomenimis sujungti su kitais socialiniais ekonominiais ir funkciniais miestų duomenimis, pvz., Miestų audito duomenų baze (Eurostato ir Regioninės politikos GD) ir Europos erdvės planavimo stebėjimo tinklu (ESPON).

Vadovaudamasi Oro kokybės pagrindų direktyva EAA renka duomenis apie aplinkos oro kokybę Europos aglomeracijose (maždaug 1 700 miestų) į AirBase.

Aplinkos triukšmo direktyva reikalauja, kad valstybės narės pateiktų triukšmo poveikio duomenis iš pagrindinių aglomeracijų. Europos Komisija įsteigė pateiktos informacijos duomenų bazę, paremtą EAA apžvalgomis.

Miestų vandens valymo duomenys pateikiami Europos Vandens informacijos sistemoje (WISE).

Vertinimai

EAA ataskaita „Miestų plėtotė Europoje – Ignoruotas iššūkis“ pateikia pirmąją išsamią miestų plėtotės problemos apžvalgą, analizuodama poveikį ir variklius, pvz., transportą ir kainų politiką. Toliau susiejant socialinius ekonominius ir funkcinius duomenis taps įmanoma detaliau išnagrinėti šiuos sąryšius.

Miestų vertinimai taip pat įtraukti į reguliarius EAA oro taršos vertinimus, jos rengiamas aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitas, pvz., 2005 m. aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitą ir į kitas kompleksinio pobūdžio ataskaitas.

Kartu su stambiųjų Europos miestų tinklais ir suinteresuotosiomis šalimis EAA taip pat nagrinėja santykius tarp miestų ir Europos politikos formavimo, atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus iššūkius, pvz., klimato kaitą, kintantį vartojimo pobūdį ir demografinius pokyčius.

 

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100