kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Aplinka. Naujuosiuose žemėlapiuose europiečiai gali iš arti pamatyti paskliduosius oro taršos šaltinius

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2011-05-25 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Europos registras sukurtas tam, kad europiečiai galėtų aktyviai dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus. Šiandien Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra paskelbė naujus internetinius žemėlapius, parengtus glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtiniu tyrimų centru, kuris yra Komisijos vidaus tarnyba, atsakinga už mokslinius tyrimus. Šiuose žemėlapiuose piliečiai pirmą kartą galės tiksliai pamatyti, kur yra pagrindiniai pasklidieji oro taršos šaltiniai, tokie kaip transporto ir aviacijos sektoriai. Naujajame 32 žemėlapių rinkinyje parodyta, kur išleidžiami tam tikri teršalai, pavyzdžiui, azoto oksidai ir kietosios dalelės. Šiuo rinkiniu papildomi Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro turimi duomenys apie išmetamųjų teršalų kiekį iš atskirų pramonės įmonių.

Oro tarša kelia didelį pavojų sveikatai, ypač rizikos grupėms – vaikams ir kvėpavimo takų ligomis sergantiems žmonėms. Žemėlapiai suteikia piliečiams informacijos apie transporto sektoriaus, namų ūkių ir kitų netoli jų gyvenamosios vietos esančių taršos šaltinių sukeliamą oro taršą ir sudaro sąlygas patiems imtis veiksmų bei raginti valdžios institucijas gerinti padėtį.

Profesorė Jacqueline McGlade, europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Mūsų veiksmai negali būti patikimi, jeigu jie negrindžiami žiniomis. Žemėlapiai suteikia piliečiams svarbios informacijos.  Taip pat jie patvirtina mūsų nuoširdų įsipareigojimą didinti visuomenės supratimą apie oro taršą.“

Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė profesorė Jacqueline McGlade papildė: „Oro tarša kelia didelį pavojų sveikatai, ypač rizikos grupėms – vaikams ir kvėpavimo takų ligomis sergantiems žmonėms. Žemėlapiai suteikia piliečiams informacijos apie transporto sektoriaus, namų ūkių ir kitų netoli jų gyvenamosios vietos esančių taršos šaltinių sukeliamą oro taršą ir sudaro sąlygas patiems imtis veiksmų bei raginti valdžios institucijas gerinti padėtį.“

Kad būtų sudaryta daugiau galimybių naudotis informacija apie aplinką, 2009 m. buvo sukurtas Europos išleidžiamu ir perduodamu teršalu registras (E-PRTR), kuriame jau yra atskirų pramoninių objektų (sutelktųjų taršos šaltinių) pateiktų duomenų, o nuo šiandienos jame bus informacijos apie kelių transporto, laivybos, aviacijos, pastatų šildymo, žemės ūkio sektorių ir mažų įmonių (pasklidųjų taršos šaltinių) išmetamus teršalus.  

Pasklidieji taršos šaltiniai plačiai paplitę ir (arba) susitelkę tankiai gyvenamose vietovėse. Nedideli daugybės namų ir transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiai bendrai sudaro didelį pasklidąjį taršos šaltinį, ypač miestuose.

Naujajame išsamiame 32 žemėlapių rinkinyje europiečiams 5 km : 5 km masteliu pateikiama informacija, kur būtent teršalai patenka į aplinką. Žemėlapiuose nurodyti duomenys apie išmetamus azoto oksidus (NOX), sieros oksidus (SOX), anglies monoksidą (CO), amoniaką (NH3) ir kietąsias daleles (PM10).

Ką galima pamatyti šiuose žemėlapiuose?

Oro kokybės duomenys, kurių galima gauti iš nacionalinių ir Europos duomenų teikėjų[1], nesuteikia informacijos apie įvairius taršos šaltinius.  Naudodamiesi naujaisiais žemėlapiais piliečiai daugiau sužinos apie apylinkėse išleidžiamus oro teršalus, taip pat galės padidinti savo gyvenamojo rajono vaizdą. Be to, oro kokybės ekspertai gali naudoti šiuos duomenis modeliavimo tikslais ir įvertinti vietos teršalų poveikį aplinkai.

Teršalų pasiskirstymo erdvėje žemėlapiai atskleidžia, pavyzdžiui, kad Po slėnyje Italijoje, Bretanėje Prancūzijoje ir Beniliukso šalyse žemės ūkio sektorius išmeta labai daug amoniako (NH3).  O didelis amoniako kiekis kenkia aplinkai – sukelia dirvožemio ir gėlo vandens rūgštėjimą ir eutrofikaciją.  

Žemėlapiuose taip pat matyti kelių transporto sektoriaus didmiesčiuose ir palei pagrindinius kelių tinklus išmetamų NOX ir PM10 kiekis. Daugiausia dėl kelių transporto miestuose labai didėja PM10 koncentracija ore.

Pagrindiniai faktai

2003 m. Orhuso konvencijos šalys, taip pat ir ES, priėmė Protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų sudarymo, kuris įsigaliojo 2009 m. spalio 8 d. ES politika siekė plačiau negu Protokolas dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų sudarymo, nes pagal ją reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų informaciją ne tik apie 85 protokole išvardytas medžiagas, bet ir apie penkis papildomus teršalus, taip pat nustatyti griežtesni reikalavimai dėl dar šešių teršalų ribinių verčių, kurias pasiekus privaloma teikti ataskaitas.

Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro informacija atnaujinama kiekvienų metų gegužės mėn. Jame saugomi ne tik 27 Europos Sąjungos valstybių narių, bet ir Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos pateikti duomenys. 2011 m. ataskaitas Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrui pradėjo teikti Serbija. Dabar interneto svetainėje galima rasti naujos informacijos apie svarbiausių teršalų iš pasklidųjų šaltinių patekimą į atmosferą 2008 m. Ateinančiais metais bus įtraukta daugiau informacijos apie teršalų iš pasklidųjų šaltinių patekimą į vandenį ir dirvožemį.

Apie Europos aplinkos agentūrą (EAA)

EAA įsikūrusi Kopenhagoje. Laiku teikdama politikos formuotojams ir visuomenei tikslią, aktualią ir patikimą informaciją, Agentūra padeda siekti akivaizdaus Europos aplinkos pagerėjimo.  

Apie Jungtinį tyrimų centrą (JTC)

Jungtinis tyrimų centras (JTC) - už mokslinius tyrimus atsakinga Europos Komisijos vidaus tarnyba, teikianti užsakovo poreikius atitinkančią mokslinę ir techninę pagalbą, susijusią su įvairių sričių ES politikos rengimu, plėtojimu, įgyvendinimu ir stebėjimu. JTC Pasaulio atmosferos mokslinių tyrimų išmetamųjų teršalų duomenų bazėje (angl. The Emissions Database for Global Atmospheric Research) pateikiamos dėl žmogaus veiklos į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų oro teršalų tendencijos maždaug 10 km : 10 km masteliu.

 


[1] Pavyzdžiui, EAA ozono tinklalapis http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map ir vietos bei nacionalinių oro kokybės duomenų beveik realiu laiku teikėjų sąrašas http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Permalinks

Dokumento veiksmai