kitas
ankstesnis
punktai

EAA duomenų politika

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-10-20
9 min read
Politikoje pateikiamos EAA duomenų tvarkymo gairės. Taip užtikrinama, kad duomenys būtų tvarkomi nuosekliai ir skaidriai. EAA siekia skatinti dalytis aplinkos duomenimis. Sutikdami dalytis asmens duomenimis, duomenų teikėjai turi būti tikri, kad jų duomenys visose valstybėse ir suinteresuotosiose šalyse bus tvarkomi tinkamai ir platinami bei pripažįstami pagal panašius principus ir taisykles.
Pažymėtina, kad teisinę galią turi tik EEE duomenų valdymo politikos originali versija anglų kalba. Vertimai pateikiami informaciniais tikslais ir nesuteikia jokių teisių bei nesukuria jokių teisinių prievolių.

Europos aplinkos agentūros (EAA) duomenų valdymo politika

EAA duomenų politiką valdyba iš pradžių patvirtino 2013 m. kovo 20 d.; politika atnaujinta 2018 m. vasario 22 d.

PREAMBULĖ

Šia politika nustatomos EAA duomenų tvarkymo gairės. Taip pat  bus užtikrinta, kad duomenys būtų tvarkomi nuosekliai ir skaidriai. EAA siekia skatinti dalijimąsi aplinkos duomenimis. Sutikdami dalytis duomenimis, duomenų teikėjai turi žinoti, kad jų duomenys bus tinkamai tvarkomi, platinami ir vertinami, o skirtingos šalys ir suinteresuotieji subjektai laikysis tokių pat taisyklių ir principų.

ATKREIPDAMA DĖMESĮ Į:

 1. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo.
 2. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010.
 3. 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) ir susijusias įgyvendinimo taisykles;
 4. 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB;
 5. 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (VSI direktyva);
 6. 1998 m. JT konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams.
 7. 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1996/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos;
 8. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
 9. 2013 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1159/2013, kuriuo nustatomos GMES naudotojų registracijos ir licencijų išdavimo sąlygos ir apibrėžiami prieigos prie GMES duomenų bei GMES paslaugų informacijos apribojimo kriterijai ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES).

PRIPAŽINDAMA:

 1. Bendros informacijos apie aplinką sistemos (BIAS) kaip Europos Komisijos, EAA, agentūrai ir Eionetpriklausančių šalių bendradarbiavimo iniciatyvos principus. Šiais principais nustatoma, kad informacija turėtų būti:
  - valdoma kuo arčiau jos šaltinio;
  - renkama tik kartą ir ja įvairiais tikslais dalijamasi su kitais; iš karto prieinama, kad būtų galima nesunkiai įvykdyti ataskaitų teikimo prievoles;
  - iš karto visais lygmenimis prieinama galutiniams naudotojams kuriant naujas politikos priemones;
  - prieinama, kad būtų galima lyginti aplinką atitinkamu geografiniu mastu;
  - be apribojimų prieinama plačiajai visuomenei, kad, taikant bendros, nemokamos ir atviros programinės įrangos standartus, šiame procese galėtų dalyvauti piliečiai;
 2. Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), kuri susijusi su erdvinių duomenų temomis, reikalingomis aplinkos sričių pritaikymams, ir kuria siekiama pateikti reikšmingą, suderintą ir kokybišką geografinę informaciją, kad būtų lengviau formuluoti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti politikos kryptis ir veiklą, turinčią tiesioginį ar netiesioginį poveikį aplinkai;
  INSPIRE direktyvą, kuria nustatomos suderintos galimybės gauti erdvinių duomenų rinkinius ir paslaugas bei valstybių narių valdžios institucijoms ir pačioms valstybėms narėms sudaromos sąlygos lengviau tarpusavyje keistis erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis, teikti jas Bendrijos institucijoms ir įstaigoms;
 3. Žemės stebėjimo grupės (GEO), kuri, padedant nariams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms (įskaitant EEE), kuria pasaulinę žemės stebėjimo sistemų sistemą (GEOSS), darbą. GEO atvirai pripažįsta, kad, įgyvendinant GEOSS viziją ir siekiant numatomos naudos visuomenei, svarbu dalytis duomenimis ir yra nustačiusi GEOSS duomenų mainų principus;
 4. ProgramąCopernicus,kurianustatomi Europos žemės stebėjimo pajėgumai, o naudotojams bus pateikiama informacija teikiant paslaugas, specialiai skirtas žemės posistemių būklei sistemingai stebėti ir prognozuoti. ProgramaCopernicusvykdoma išsamių, atvirų ir nemokamų duomenų teikimo politika.

Taip pat PRIPAŽINDAMA:

 • EAA užduotis rinkti, lyginti ir vertinti su aplinka ir klimatu susijusią informaciją bei jos sklaidos ir prieigos valdymą, rengti ekspertų ataskaitas apie kokybę, jautrumą, spaudimą ir poveikį aplinkai Europos Sąjungos teritorijoje, siekiant pateikti vienodus aplinkos duomenų vertinimo kriterijus ir palengvinti jų naudojimą, toliau tobulinti ir palaikyti informacijos apie aplinką informacinį centrą;
 • Komisija šią informaciją turi naudoti pagal poreikį užtikrindama, kad būtų laikomasi atitinkamų ES teisės aktų ir jie būtų įgyvendinami.

EAA TVIRTINA PAGRINDINIUS DUOMENŲ valdymo POLITIKOS PRINCIPUS, taikomus keičiantis su aplinka susijusiais duomenimis

1 STRAIPSNIS. DALYKAS IR TAIKYMO SRITIS

Ši politika apima EAA renkamus, gaunamus, tvarkomus ir platinamus aplinkos duomenis, įskaitant duomenų srautusEionettinkle. Ši politika apima EAA ir kitoms organizacijoms priklausančius duomenis. Daug EAA teikiamų pirminių duomenų priskiriama kitoms organizacijoms, visų pirma EAA/Eionetnarėms ir bendradarbiaujančioms šalims priklausančių duomenų kategorijai. Iš šių pirminių duomenų, EAA vykdant savo veiklos funkcijas, kuriami pridėtinės vertės duomenų produktai. Be to, šis procesas gali atnešti naudos kitoms organizacijoms ar, šiuos duomenis platinant, prisidėti prie kitų procesų vykdymo.

2 STRAIPSNIS. TIKSLAI

Duomenų valdymo politikos tikslai − palaikyti, skatinti ir sudaryti galimybes:

 • nuolat gauti naujausius duomenis ir vykdyti įvairius ilgalaikius stebėjimus;
 • plačiau naudoti iš įvairių šaltinių gautus duomenis, pakartotinai juos naudoti ir suderinti su kitokių sistemų ir laikmenų nei tos, kurioms jie buvo iš pradžių užsakyti, duomenimis;
 • suteikti neribotą, nemokamą ir atvirą prieigą prie visų rūšių duomenų, jei tai įmanoma, kartu pripažįstant ir gerbiant verslo ir duomenų nuosavybės modelių, kuriuos taikant galima šiuos duomenis kurti, įvairovę;
 • apsaugoti aplinkos duomenų vientisumą, skaidrumą ir atsekamumą, analizę ir prognozes;
 • pripažinti duomenų teikėjus, jų intelektinės nuosavybės teises, juos aiškiai nurodant  ir taikant duomenų licencijas;
 • laikytis atitinkamų teisės aktų ir valdžios rekomendacijų dėl aplinkos informacijos valdymo ir platinimo;
 • įgyvendinti INSPIRE, SEIS principus, programosCopernicusir GEOSS duomenų mainų principus;
 • įgyvendinti Europos ar tarptautinių standartų sąveikos ir naudojimo principus;
 • naudoti kolektyvinio turinio ir pilietinių mokslo iniciatyvų duomenis;
 • pripažinti duomenų kokybę taikant kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės procedūras, įtvirtintas agentūros kokybės valdymo sistemos (KVS) dokumentuose. Tai netaikoma kolektyvinio turinio duomenims;
 • skelbti atitinkamus metaduomenis;
 • atsakingai tvarkyti iš ES finansuojamų mokslinių tyrimų projektų gautus duomenis ir jais keistis.

3 STRAIPSNIS. DUOMENŲ TEIKIMAS EAA

EAA tikisi, kad duomenų teikėjai laikysis principo, jog visi valstybinėmis lėšomis finansuojami duomenys ir produktai turėtų būti be apribojimų prienami viešosioms organizacijoms ir kad šie duomenys turėtų būti prieinami naudoti kitoms organizacijoms, taikant kiek įmanoma mažiau apribojimų.

Duomenų teikėjas turi aiškiai nurodyti intelektinės nuosavybės teises, naudojimo ar pakartotinio naudojimo sąlygas, įskaitant statistinių duomenų konfidencialumą ir metaduomenų informacijos kokybės patikinimo pareiškimus, taikomus kiekvienai duomenų rūšiai (metaduomenų, taškinių / vaizdo duomenų ir kt.).

EAA pripažįsta iš kolektyvinių šaltinių ir mokslinių piliečių iniciatyvų teikiamų duomenų svarbą ir skatina juos teikti. EAA naudosis šiais duomenimis kurdama savo produktus ir paslaugas, jeigu manys, kad tai reikėtų daryti, atsižvelgdama į pateikiamą informaciją apie duomenų kokybę.

4 STRAIPSNIS. GALIMYBĖ GAUTI DUOMENIS IR DUOMENŲ PERSKIRSTYMAS

Galimybė gauti duomenis apima techninę prieigą ir prieigos politiką.

EAA sukurti produktai laikomi viešosiomis gėrybėmis ir, kai tik įmanoma, jie bus nemokamai ir be jokių apribojimų prieinami kitoms organizacijoms.

Visi EAA turimi duomenys turi būti  prieinami nedelsiant ir neimant už tai jokio atlygio, išskyrus atvejus, kai:

 • taikomi apribojimai, atsirandantys dėl privalomų taisyklių, įskaitant tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisę ir nacionalinės teisės aktus, įskaitant būtinybę užtikrinti asmens duomenų apsaugą, statistinių duomenų konfidencialumą, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir nacionalinį (t.y. valstybės) saugumą, gynybą ar visuomenės saugumą;
 • EAA teikiami duomenys pateikiami kartu su licencija. Duomenims, kuriuos EAA iš pradžių pateikė trečioji šalis, taikomi atskiri susitarimai dėl galimybės gauti šiuos duomenis ir licencijų sąlygų, dėl kurių susitarta su EAA, todėl EAA duomenų pateikimo kitoms organizacijoms būdai ir laikas yra ribojami;
 • prašymui leisti susipažinti su duomenimis įvykdyti EAA nepakanka duomenų tvarkymo pajėgumų.

EAA dės pastangas suteikti galimybę susipažinti su tokiais pirminiais duomenimis, kuriais pagrįsti EAA produktai ir paslaugos:

 • EAA turimais duomenimis, kurie priklauso kitoms organizacijoms;
 • EAA turimais duomenimis, kurie buvo pritaikyti, sujungti ar suderinti (pvz., siekiant apimti visos Europos mastą);
 • duomenimis, esančiais, valdomais ir viešai prieinamais kitose įstaigose arba platinamais, pvz., nacionalinėse administracijose pagal SEIS principus;
 • duomenimis, jeigu EAA buvo prašoma suteikti galimybę gauti šiuos duomenis, pvz., pateikti duomenis trečiosioms šalims (pvz., Europos Komisijai, programosCopernicustarnyboms, mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, kitoms viešosios valdžios institucijoms).

Duomenys bus teikiami taikant paieškos, peržiūros ir, kiek įmanoma, atsisiuntimo internetu paslaugas, kurios atitinka patvirtintus ISO, OGC, INSPIRE ir kitų atitinkamų standartizacijos įstaigų standartus. EAA saugos duomenis, jeigu manys, kad to reikia, ir sieks suteikti visų duomenų metainformaciją. Jei nenurodyta kitaip, duomenų rinkinys bus platinamas pagal atvirąją standartinę ODC ar panašią licenciją.

5 STRAIPSNIS. DUOMENŲ ŠALTINIŲ PRIPAŽINIMAS

Įprastai EAA nurodys duomenų šaltinius, be to, ji gali pasiūlyti galimybę naudoti simboliką, t.y. nurodyti duomenų teikėjų logotipus ir pan. Jeigu naudojami duomenys bus paimti iš kolektyvinių šaltinių ar mokslinių piliečių iniciatyvų, EAA tai aiškiai pažymės. EAA, atsižvelgdama į veiksmingumą ir kokybę, gali atlikti ir skelbti lyginamuosius duomenų teikimo vertinimus.

6 STRAIPSNIS. GARANTIJA

EAA duomenys naudotojams teikiami tokie, „kokie yra“, nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos, taip pat ir dėl jų kokybės ir tinkamumo bet kokiam tikslui.

7 STRAIPSNIS. KOKYBĖ

Duomenų teikėjams tenka pagrindinė atsakomybė už jų kuriamų ir platinamų duomenų kokybę. Jeigu duomenis sukuria EAA, ji siekia skelbti kokybiškus metaduomenis, įskaitant, jei taikytina, informaciją apie skaidrumą, tikslumą, aktualumą, savalaikiškumą, suderinamumą ir palyginamumą.

8 STRAIPSNIS. PERŽIŪRA

Tobulėjant informacinėms ir ryšių technologijoms keičiasi ir duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas. Šia duomenų valdymo politika siekiama, kad atsiradusios naujos galimybės būtų ištirtos ir jomis būtų pasinaudota. Kad minėti pokyčiai būtų visapusiškai naudingi, ši politika bus reguliariai peržiūrima.

EAA duomenų valdymo politikos 1 priedas. Sąvokų apibrėžtys

 1. „Neribotai, atvirai ir nemokamai“ – be apribojimų, nediskriminuojant ir neimant mokesčio.
 2. „Neimant atlygio“ šiame dokumente reiškia „nustatant kainą, neviršijančią atgaminimo ir pateikimo kainos, netaikant mokesčio už pačius duomenis“.
 3. Aplinkos duomenys – atskiri duomenų vienetai arba įrašai (skaitmeniniai ir analoginiai), paprastai gaunami matuojant, stebint ar modeliuojant gamtos pasaulį ir žmonių poveikį jam. Tai apima duomenis, gautus naudojant sudėtingas sistemas, pvz., informacijos atkūrimo algoritmus, duomenų vienodinimo metodus ir modelių taikymą.
 4. „Naudotojai“ – naudotojai, gaunantys EAA duomenis per EAA duomenų platinimo platformas.
 5. „Produktai ir paslaugos“ – visa informacija, gaunama pertvarkant arba tvarkant duomenis, kai atliekami vertinimai, naudojamos tinklo paslaugos, iliustracijos, grafikai, tekstas ar duomenų rinkmenos, apimančios esminę praktinę patirtį. Paprastai jie siejami su pridėtine verte.
 6. „Perskirstymas“ – perdavimas trečiajai šaliai, išskyrus duomenų ir produktų rengėją.
 7. „Pakartotinis naudojimas“ – fizinių arba juridinių asmenų komerciniais arba nekomerciniais tikslais (išskyrus pradinį tikslą vykdant viešąją užduotį, kuriai atlikti duomenys ir dokumentai buvo sukurti) naudojami viešojo sektoriaus organizacijų turimi duomenys ir dokumentai. Viešojo sektoriaus organizacijų duomenų ir dokumentų mainai vien tam, kad būtų vykdomos jų viešosios užduotys, nelaikomas pakartotiniu naudojimu.

 

EAA duomenų valdymo politiką galima parsisiųsti ir pdf formatu.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: data management
Dokumento veiksmai