kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Per pastarąjį dešimtmetį Europoje pagerėjo oro kokybė, nustatytas mažesnis su tarša susijęs mirtingumas

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2020-11-23 Paskutinį kartą keista 2021-01-18
4 min read
Photo: © Neil Luckett, My City /EEA
Pagerėjus oro kokybei per pastarąjį dešimtmetį Europoje gerokai sumažėjo pirmalaikių mirčių skaičius. Tačiau naujausi Europos aplinkos agentūros (EAA) oficialūs duomenys rodo, kad oro tarša vis dar kenkia beveik visiems europiečiams ir dėl jos žemyne pirma laiko miršta apie 400 000 žmonių.

EAA duomenys rodo, kad investicijos į geresnę oro kokybę yra investicija į geresnę visų europiečių sveikatą ir našumą. Politika ir veiksmai, atitinkantys Europos nulinės taršos užmojus, lemia ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą ir atsparesnes visuomenes.

EAA vykdomasis direktorius Hans Bruyninckx

Europos aplinkos agentūros „Oro kokybės Europoje 2020 m. ataskaitoje“ teigiama, kad 2018 m. smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracija Europos Sąjungos nustatytą ribinę vertę viršijo šešiose šalyse: Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Tik keturiose Europos šalyse (Estijoje, Suomijoje, Islandijoje ir Airijoje) smulkių kietųjų dalelių koncentracija buvo mažesnė už Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nustatytas griežtesnes orientacines vertes. EAA ataskaitoje pažymima, kad išlieka atotrūkis tarp ES teisės aktais nustatytų oro kokybės ribų ir PSO gairių – šį klausimą Europos Komisija siekia spręsti peržiūrėdama ES standartus pagal Nulinės taršos veiksmų planą.

Naujoji EAA analizė grindžiama 2018 m. surinktais oficialiais oro kokybės duomenimis, gautais iš daugiau kaip 4 000 stebėjimo stočių visoje Europoje.

Remiantis EAA vertinimu, 2018 m. 41 Europos šalyje dėl smulkiųjų kietųjų dalelių poveikio pirma laiko mirė apie 417 000 žmonių. Apie 379 000 šių mirčių įvyko 28 ES valstybėse narėse; dėl azoto dioksido (NO2) ir pažemio ozono (O3) skaičiuojama atitinkamai 54 000 ir 19 000 pirmalaikių mirčių. (Šie trys skaičiai yra atskiri įverčiai ir jų nereikėtų sumuoti, kad būtų išvengta dvigubos apskaitos).

Iš EAA ataskaitos matyti, kad ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis taikoma politika ir išmetamųjų teršalų mažinimas pagrindiniuose sektoriuose pagerino oro kokybę visoje Europoje. Nuo 2000 m. pagrindinių transporto išmetamų oro teršalų, įskaitant azoto oksidus (NOx), išmetimas labai sumažėjo, nepaisant augančio judumo poreikio ir su tuo susijusio sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio padidėjimo. Dėl energijos tiekimo išmetamų teršalų kiekis taip pat labai sumažėjo, o pažanga mažinant pastatų ir žemės ūkio išmetamų teršalų kiekį buvo lėta.

Pagerėjus oro kokybei 2018 m. dėl taršos smulkiomis kietosiomis dalelėmis pirma laiko mirė apie 60 000 mažiau žmonių nei 2009 m. Dar labiau sumažėjo azoto dioksido koncentracija, nes per pastarąjį dešimtmetį pirmalaikių mirčių dėl šio teršalo sumažėjo maždaug 54 proc. Siekiant tolesnio oro kokybės gerėjimo pagrindinis veiksnys yra tolesnis aplinkos ir klimato politikos įgyvendinimas.

„EAA duomenys rodo, kad investicijos į geresnę oro kokybę yra investicija į geresnę visų europiečių sveikatą ir našumą. Politika ir veiksmai, atitinkantys Europos nulinės taršos užmojus, lemia ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą ir atsparesnes visuomenes", – sako EAA vykdomasis direktorius Hans Bruyninckx.

„Gera žinia, kad oro kokybė gerėja dėl mūsų įgyvendinamos aplinkos ir klimato politikos. Tačiau negalime ignoruoti to, kad dėl oro taršos pirmalaikių mirčių skaičius Europoje vis dar yra per didelis. Europos žaliuoju kursu užsibrėžėme užmojį sumažinti visų rūšių taršą iki nulio. Jei norime sėkmingai eiti tuo keliu ir visapusiškai apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, turime dar labiau sumažinti oro taršą ir labiau suderinti savo oro kokybės standartus su Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Į tai atsižvelgsime būsimame veiksmų plane“, – sakė Europos Komisijos narys V. Sinkevičius.

Europos Komisija neseniai paskelbė veiksmų gaires, skirtas ES veiksmų planui dėl nulinės taršos tikslo, kuris yra Europos žaliojo kurso dalis.

Oro kokybė ir COVID-19

EAA ataskaitoje taip pat apžvelgiamos COVID-19 pandemijos ir oro kokybės sąsajos. Išsamesnis EAA 2020 m. preliminarių duomenų vertinimas ir pagalbinis „Copernicus“ atmosferos stebėsenos tarnybos (CAMS) modeliavimas patvirtina ankstesnius vertinimus, rodančius, kad daugelyje Europos šalių, kuriose 2020 m. pavasarį buvo įvestas karantinas, tam tikrų oro teršalų kiekis sumažėjo iki 60 proc. EAA dar neįvertino galimo švaresnio oro teigiamo poveikio sveikatai 2020 m.

Ataskaitoje taip pat pažymima, kad ilgalaikis oro teršalų poveikis sukelia širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligas, kurios, kaip nustatyta, yra COVID-19 sergančių pacientų mirties rizikos veiksniai. Tačiau priežastinis ryšys tarp oro taršos ir COVID-19 infekcijų sunkumo nėra aiškus, todėl reikia tolesnių epidemiologinių tyrimų.

Pastabos

EAA informaciniame pranešime „EAA oro taršos rizikos sveikatai vertinimai“ apžvelgiama, kaip EAA apskaičiuoja prastos oro kokybės poveikio sveikatai įverčius.

Oro taršos poveikis sveikatai įvairus – nuo plaučių uždegimo iki ankstyvų mirčių. Siekdama pasiūlyti naujas gaires, Pasaulio sveikatos organizacija vertina gausėjančius mokslinius įrodymus, kuriais oro tarša susiejama su įvairiais padariniais sveikatai.

Pagal EAA atliktą rizikos sveikatai vertinimą mirtingumas yra kiekybiškai nustatoma pasekmė sveikatai, nes apie mirtingumą galima surinkti patikimus mokslinius įrodymus. Mirtingumas dėl ilgalaikio oro taršos poveikio apskaičiuojamas naudojant du skirtingus parametrus: „pirmalaikes mirtis“ ir „prarastus gyvenimo metus“. Šie įverčiai apibrėžia bendrą oro taršos poveikį tam tikrai tiriamajai gyventojų grupei ir, pavyzdžiui, skaičiai negali būti siejami su konkrečiais asmenimis, gyvenančiais tam tikroje geografinėje vietovėje.

Trijų teršalų (KD2,5, NO2 ir O3) poveikis sveikatai apskaičiuojamas atskirai. Šių skaičių negalima sumuoti siekiant nustatyti bendrą poveikį sveikatai, nes dėl to žmonės, patiriantys didelį daugiau nei vieno teršalo poveikį, gali būti įskaičiuoti kelis kartus.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics