dalje
prethodno
stavke

Ublažavanje klimatskih promjena

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2023-03-15
Klimatske promjene već su prisutne: temperature rastu, mijenjaju se oborinski obrasci, tope se ledenjaci i snijeg, a srednja razina mora raste. Vrlo je vjerojatno da uzrok najvećeg dijela zatopljenja leži u zabilježenom povećanju koncentracija stakleničkih plinova, što je rezultat ljudskih aktivnosti. Da bismo ublažili klimatske promjene, moramo smanjiti ili spriječiti te emisije.

Kako bi spriječile najopasnije učinke klimatskih promjena, zemlje potpisnice Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) usuglasile su se da će ograničiti globalni porast temperature na manje od 2 °C od predindustrijskog doba. Da bi se postigao taj cilj, globalne emisije stakleničkih plinova trebale bi se drastično smanjiti. Do 2050. globalne emisije trebale bi se smanjiti za 50 % u usporedbi s 1990. godinom, prije nego što se postigne ugljična neutralnost do kraja ovog stoljeća. EU podržava cilj UNFCCC-a i do 2050. namjerava smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova za 80 – 95 % u usporedbi s razinama iz 1990. Te visoko postavljene ciljeve treba sagledavati i u kontekstu ciljeva koji se zahtijevaju od zemalja u razvoju,  a oni su znatno blaži od EU ciljeva.

Uvod

 Emisije stakleničkih plinova posljedica su prirodnih procesa i ljudskih aktivnosti. Najvažniji prirodni staklenički plin u atmosferi je vodena para. Međutim, ljudskim se aktivnostima otpuštaju velike količine drugih stakleničkih plinova, čime se povećavaju koncentracije tih plinova u atmosferi, a to pak pojačava učinak staklenika i čini klimu toplijom. Glavni izvori stakleničkih plinova koji su rezultat ljudskog djelovanja su:

  • izgaranje fosilnih goriva (ugljen, nafta i plin) u proizvodnji električne energije, prijevozu, industriji i kućanstvima (CO2);
  • poljoprivreda (CH4) i promjene u upotrebi zemljišta poput krčenja šuma (CO2);
  • odlaganje otpada (CH4);
  • upotreba industrijskih fluoriranih plinova.

Politike EU-a

 EU poduzima razne aktivnosti u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova. Nakon postizanja ciljeva Protokola iz Kyota za razdoblje od 2008. do 2012. godine, EU je usvojio novi cilj za smanjenje emisija stakleničkih plinova: do 2020. smanjiti emisije za 20 % u odnosu na razine iz 1990. Da bi se postigao taj cilj – jedan od temeljnjh u sklopu strategije Europa 2020. – na razini EU-a određena je gornja granica ukupnih emisija iz  Europskog sustava trgovanja emisijama (ETS), a pojedinačni nacionalni ciljevi za emisije u sektorima koje ne obuhvaća ETS utvrđeni su u skladu s „Odlukom o zajedničkim naporima“. EU je istovremeno donijela zakonske propise kako bi se povećala upotreba obnovljive energije – kao što je energija vjetra, solarna energija, hidroenergija i energija biomase – te kako bi se poboljšala energetska učinkovitost raznovrsne opreme i kućanskih uređaja. EU također nastoji podržavati razvoj tehnologija hvatanja i skladištenja ugljika kako bi se na taj način umanjile emisije i CO2 iz elektrana i drugih velikih postrojenja.

U sklopu okvira politika o klimi i energetici, EU se obvezao da će do 2030. smanjiti emisije na području EU-a za najmanje 40 % u odnosu na razine iz 1990. Taj je cilj obvezujući za sve članice EU-a. Europska energetska unija, koja nastoji osigurati da Europa ima sigurnu i povoljnu energiju bez štetnog utjecaja na klimu, ima isti cilj.

Aktivnosti EEA-e

Pružanjem informacija o klimatskim promjenama, EEA podržava primjenu zakonskih propisa o ublažavanju klimatskih promjena u Europi, procjenu politika EU-a i razvoj dugoročnih strategija za ublažavanje klimatskih promjena. Informacije, podatci, pokazatelji, procjene i predviđanja koje provodi EEA – usredotočene su na trendove emisija stakleničkih plinova, predviđanja, te politike i mjere u Europi.

EEA blisko surađuje s Europskom komisijom (GU za klimatsku politiku, GU za Zajednički istraživački centar, Eurostat), kao i sa stručnjacima iz svojih europskih tematskih centara za pitanja onečišćenja zraka i ublažavanje klimatskih promjena (ETC/ACM) te sa svojom mrežom zemalja (Eionet).

Ključne aktivnosti i proizvodi uključuju godišnje prikupljanje i objavu inventara stakleničkih plinova Europske unije te godišnju procjenu napretka EU-a i europskih država u ostvarivanju klimatskih i energetskih ciljeva.

EEA je europski podatkovni centar za emisije stakleničkih plinova, a osim toga održava i bazu podataka o politikama i mjerama za ublažavanje klimatskih promjena.

Poveznice

Međuvladin panel o klimatskim promjenama

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime

Glavna uprava Europske komisije za klimatsku politiku

Europski tematski centar za pitanja onečišćenja zraka i ublažavanje klimatskih promjena

 

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: climate change
Radnje vezane za dokument