next
previous
items

Ord domhanda nua

Change language
Page Last modified 21 Mar 2023
Tá cumhacht domhanda ag aistriú. Níl sárchumhacht amháin i bhfeidhm a thuilleadh agus tá bloic chumhachta réigiúnacha níos tábhachtaí ná riamh, ó thaobh eacnamaíochta agus daonlathais de. De réir mar a fhairsingíonn idirspleáchas agus trádáil domhanda, beidh sé de leas na hEorpa má bhíonn sí in ann a cuid éifeachtachta ó thaobh acmhainní de agus a geilleagar eolasbhunaithe a leathnú. De bharr aistrithe cumhachta eacnamaíche sa todhchaí tá seans go mbeadh níos lú tionchair domhanda ag an AE amach anseo. De dheasca athruithe reatha ar mheicníochtaí rialachais dhomhanda, dúshlán bheartais thábhachtaigh a bheidh ann beartais a dhearadh a sheasfaidh do leasanna na hEorpa go héifeachtach ag leibhéal idirnáisiúnta.

Cén fáth a bhfuil an t-aistriú cumhachta domhanda seo tábhachtach duitse?

Nuair a thagann borradh réasúnta tapaigh ar thíortha feiceann siad borradh i gcumhacht eacnamaíoch de bharr a gcuid margaí táirgthe agus tomhaltais atá ag méadú. D’fhéadfadh siad an chumhacht sin a fheidhmiú in idirbheartaíochtaí idirnáisiúnta maidir le cúrsaí eacnamaíochta (ar nós bacainní trádála agus caighdeáin na dtáirgí). Ach is féidir leo an tionchar sin a úsáid i réimsí eile chomh maith, lena n-áirítear i gcomhthéacs idirbheartaíochta comhshaoil.

Bíonn tionchair ag na hacmhainní atá mar fhoinse breosla do gheilleagracha náisiúnta freisin ar chothromaíocht idirnáisiúnta na cumhachta. Má tá acmhainní riachtanacha i do sheilbh agat d’fhéadfaí iomaíochas agus tionchar na ngeilleagracha atá i mbéal forbartha a fheabhsú a thuilleadh, go háirithe toisc dáileadh éagothrom na n-acmhainní ar bhonn domhanda. Mar shampla, ceaptar go bhfuil níos mó ná leath de stoc litiam an domhain, miotal atá riachtanach faoi láthair le haghaidh gluaisteán hibrideach agus lánleictreach lonnaithe sa Bholaiv.

Meastar go dtiocfaidh méadú faoi cheathair ar úsáid domhanda Neoidimiam, atá ina ábhar riachtanach do mhórán teicneolaíochtaí léasair ardteicneolaíochta, sa 30 bliain atá le teacht. Níl an eilimint ar fáil i dtromlach ach sa tSín. Beidh fás na dtionscal gaolmhar ag brath beagnach go hiomlán ar an tSín agus ar a cumas táirgiúlachta. Beidh na hiarmhartaí do na stáit a bhfuil a leithéid d’acmhainní acu agus do na geilleagracha atá ag brath ar allmhairí araon suntasach.

Graf 1: Amhábhair roghnaithe

Cén fáth a bhfuil iomaíocht acmhainne domhanda níos dlúithe tábhachtach don Eoraip? Tá rochtain daingean ar acmhainní nádúrtha ina fhachtóir ríthábhachtach do bhunús táirgiúlachta na hEorpa. Níl an Eoraip saibhir ó thaobh acmhainní de agus bíonn uirthi mórán de na hacmhainní atá uaithi a allmhairiú.

Le haghaidh breis faisnéise féach: Mór‑threochtaí domhanda: iomaíocht domhanda níos dlúithe ar acmhainní: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 1: Amhábhair roghnaithe

Permalinks

Document Actions