next
previous
items

Maidir le Eionet

Change language
Page Last modified 15 Mar 2023
2 min read
Tá an gréasán Eorpach um fhaisnéis agus um fhaire ar an gcomhshaol (Eionet) ina ghréasán comhpháirtíochta a chuimsíonn EEA agus na balltíortha agus na tíortha comhoibríocha dá cuid.

Tá EEA freagrach as Eionet a fhorbairt agus as a chuid gníomhaíochtaí a chomhordú. Chuige sin, oibríonn EEA i ndlúthchomhar le pointí fócasacha náisiúnta (NFPanna), atá lonnaithe i ngníomhaireachtaí nó in aireachtaí náisiúnta comhshaoil i bhformhór na gcásanna. Tá na pointí fócasacha náisiúnta freagrach as gréasáin náisiúnta a chomhordú, a bhfuil cuid mhór institiúidí páirteach iontu.

Tá na pointí fócasacha náisiúnta freagrach freisin as gréasán na lárionad tagartha náisiúnta a chomhordú, áit a dtugtar le chéile saineolaithe ó institiúidí náisiúnta agus ó chomhlachtaí náisiúnta eile atá ag plé le faisnéis chomhshaoil.

Chuaigh Eionet i mbun oibre den chéad uair sa bhliain 1994 agus tá cáil air anois mar sholáthraí dea-aitheanta agus iontaofa de shonraí, faisnéis agus measúnachtaí ar ardchaighdeán don Eoraip.

Is iad seo a leanas na príomh-shaintréithe den obair a dhéanann Eionet:

Comhar institiúideach láidir ar fud roinnt leibhéal (náisiúnta, réigiúnach, Eorpach, idirnáisiúnta) chomh maith le comhpháirtíochtaí leis an tsochaí shibhialta, arna n-éascú ag eintiteas comhordaithe
Ábhar coiteann comhaontaithe — sonraí, faisnéis, táscairí, anailís
Bonneagar, caighdeáin agus uirlisí comhroinnte.

Eionet connects diagram

Balltíortha agus tíortha comhoibríocha

Tá 32 bhalltír agus sé thír chomhoibríocha ag EEA faoi láthair. Cuimsíonn na 32 Bhallstát 27 mBallstát an Aontais Eorpaigh mar aon leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua, an Eilvéis agus an Tuirc.

Tá na sé thír sna Balcáin Thiar ina dtíortha comhoibríocha: An Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Mhacadóin Thuaidh, Montainéagró, an tSeirbia agus an Chosaiv [i]. Déantar gníomhaíochtaí comhair na dtíortha sin a chomhtháthú isteach in Eionet agus tacaíonn an tAontas Eorpach leo faoin Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais.

Glacann EEA páirt freisin i gcomhar idirnáisiúnta le tíortha nach bhfuil ina mballtíortha ná ina dtíortha comhoibríocha dá chuid.

Tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an AE an 31 Eanáir 2020, ní raibh sé mar chuid a thuilleadh de líonraí institiúideacha agus de rialachas EEA. Ina theannta sin, ní ghlacann an Ríocht Aontaithe páirt a thuilleadh i gcruinnithe ná i bpróisis chomhordúcháin eile a bhfuil baint acu le sainordú EEA. I bprionsabal [1], níl oibleagáid dhlíthiúil ar an Ríocht Aontaithe a thuilleadh faisnéis agus comhairle a choinneáil ná a chur ar fáil, ná cúnamh a thabhairt maidir lena hoibleagáidí faoi reachtaíocht Chomhshaoil AE a chomhlíonadh tar éis dheireadh na hidirthréimhse an 31 Nollaig 2020.

Lárionaid Théamacha Eorpacha

Seachas na NFPanna agus na NRCanna, cumhdaíonn Eionet seacht Lárionad Téamacha Eorpacha (ETCanna) faoi láthair sna réimsí a leanas:


NFP and ETC

Permalinks

Geographic coverage

Document Actions