seuraava
edellinen
kohdat

Keskeinen viesti: Maailman luonnonvarat ovat jo ehtymässä. Maailman väestön kasvaessa ja vaurastuessa myös sen kulutustarpeet kasvavat, joten monien asioiden, kuten ruoan, veden ja energian, kysyntä kasvaa. Kysynnän kasvu ja tarjonnan väheneminen voivat voimistaa tulevaisuudessa maailmanlaajuista kilpailua luonnonvaroista. SOER 2010 -raportti: Teemakohtainen arvio – kulutus ja ympäristö

Miksi luonnonvaroilla on meille suuri merkitys?

Luonnonvarojen saatavuus on ratkaisevan tärkeää jokaiselle taloudelle. Koska Euroopalla on suhteellisen vähän omia resursseja, on sen tuotava niistä monia. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa monien kehittyneiden teknologioiden tuottamiseen tarvittavien resurssien kysyntä jatkaa kasvuaan.

Raaka-aineet (kuten mineraalit): Pitkällä aikavälillä kasvava pula mineraaleista ja metalleista saattaa johtaa siihen, että meidän on turvauduttava lähteisiin, joita on pidetty tähän saakka kannattamattomina. Kaivostoiminnan laajentamisella on monenlaisia ympäristövaikutuksia: se muun muassa muuttaa maisemaa, saastuttaa vesistöjä ja synnyttää jätettä. Mineraalivarantojen heikompi laatu voi merkitä sitä, ettei niiden käyttäminen ole yhtä energiatehokasta.

Luonnonvarat (kuten viljelykasvit): Maataloustuotteiden kysyntä tulee olemaan paljon nykyistä suurempaa vuoteen 2050 mennessä väestön kasvun ja vaurastumisen vuoksi. Tämä voi aiheuttaa luonnon ekosysteemien häviämistä, heikentää ekosysteemien tarjoamia hyötyjä hiilen ja veden kiertokulku mukaan luettuina, ja vaikuttaa puun ja kuitujen saatavuuteen.

Kuva 3: Viljelysmaan pinta-alan muutos

Maailman väestö saattaa kasvaa tulevina vuosikymmeninä merkittävästi, ja vaurastuessaan ihmiset alkavat kuluttaa viljan sijaan enemmän lihaa. Tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla maankäyttöön ja luonnon ekosysteemeihin.

Lisätietoja maailmanlaajuisista megatrendeistä ja luonnonvarojen hupenemisesta on osoitteessa: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Kuva 3: Viljelysmaan pinta-alan muutos

 

Permalinks

tallenna toimenpiteet