Poliittista taustaa

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 22.04.2016
EU:n politiikassa, erityisesti EU:n kestävän kehityksen strategiassa ja kuudennessa ympäristöohjelmassa, korostetaan yhä enemmän luonnonvarojen käyttöä ja jätehuoltoa. Kuudennessa ympäristöohjelmassa vaaditaan nimenomaan, että "katkaistaan talouskasvun ja luonnonvarojen käytön väliset yhteydet". YK:n ympäristöohjelman ja Euroopan komission yhteistyöllä perustettiin vuonna 2007 kestävän luonnonvarojen hoidon kansainvälinen paneeli.

Melkein kaikki Euroopan yhteisön politiikan alat vaikuttavat luonnonvarojen käyttöön ja hoitoon. Tärkeimpiä niistä ovat yhteinen maatalouspolitiikka, yhteinen kalastuspolitiikka, aluekehityspolitiikka sekä liikenne- ja energiapolitiikat. Useissa monialaisissa ympäristöstrategioissa käsitellään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Tällaisia ovat kestävän kehityksen strategia, kuudes ympäristöohjelma ja vuoden 2005 teemakohtaiset strategiat, jotka koskevat jätteiden ehkäisyä ja kierrätystä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Käynnissä oleva poliittinen keskustelu osoittaa olevan tarpeen ottaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät näkökohdat entistä paremmin huomioon alakohtaisessa ja muiden alojen politiikassa. Avoinna olevia kysymyksiä ovat muun muassa, kuinka arvioidaan luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksia, minkä painopistealat tai erityiset luonnonvarat olisi otettava poliittisten toimenpiteiden kohteeksi ja kuinka asetetaan tavoitteet luonnonvarojen kestävälle käytölle ja hoidolle ja mitataan edistystä niiden saavuttamisessa.

On epätodennäköistä, että luonnonvarojen käyttöä ja jätteiden syntymistä voitaisiin vähentää pelkästään teknisin parannuksin, koska teknisessä tehokkuudessa saavutettu edistys mitätöityy usein kulutuksen lisääntymisellä. Nykyisen elämäntyylin ja kulutustottumusten kestävyyttä on ehkä tarkasteltava kriittisesti, ja tekniikka on yhdistettävä muihin politiikan välineisiin.

Vaikka luonnonvaroja koskeva EU:n politiikka on vasta kehittymässä, jätepolitiikkaa on asteittain toteutettu sekä EU:ssa että yksittäisissä EU:n jäsenvaltioissa jo 1970-luvulta lähtien. EU:n nykyinen jätepolitiikka perustuu "jätehierarkiaan". Ensisijaisesti tähdätään jätteiden syntymisen ehkäisyyn ja toiseksi jätteiden hävityksen vähentämiseen jätteiden uudelleenkäytön, kierrätyksen ja muiden talteenottamistoimien avulla. Todennäköisesti tätä hierarkiaa vahvistetaan edelleen parhaillaan tarkistettavassa muutetussa jätepuitedirektiivissä ja jätteiden ehkäisyä ja kierrätystä koskevassa teemakohtaisessa strategiassa.

Tärkeimpiä jätehuoltotoimintoja säännellään kaatopaikkadirektiivillä, jätepolttodirektiivillä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetulla direktiivillä (IPPC-direktiivillä). Joidenkin tiettyjen jätevirtojen kuten pakkausjätteen, romuajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikkaromun osalta jätehierarkian periaatetta on muunnettu esimerkiksi ottamalla käyttöön konkreettiset kierrätystavoitteet.

Päätöksenteossa noudatettu elinkaariajattelu varmistaa, että vaikutukset arvioidaan "kehdosta hautaan" ja että ympäristövaikutuksia ei piiloteta siirtämällä ne toisiin maihin tai eri tuotantovaiheisiin tai kulutukseen.

Lisätietoja:

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100