Poliittista taustaa

Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 22.02.2017
This page was archived on 22.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Kestävällä kaupunkikehityksellä on näkyvä sijansa EU:n ympäristö-, aluekehitys-, terveys- ja liikennepolitiikassa. Lainsäädäntö, kuten ilmanlaatua ja ympäristömelua koskevat direktiivit, koskee myös kaupunkeja. EU pyrkii politiikkansa avulla vahvistamaan kaupunkien vastuuta toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Periaatteen mukaan asiat on käsiteltävä mahdollisimman alhaisella toimivaltaisella tasolla. Paikallistaso ja Euroopan taso ovat kuitenkin yhä enemmän yhteen nivoutuneita, samoin kuin ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvät kysymykset. Euroopan tulevassa kaupunkipolitiikassa on siksi löydettävä tavat, joilla asioita hoidetaan eri poliittisten tasojen välillä entistä yhtenäisemmin ja tehokkaammin.

Kaupunkiympäristöä koskevasta vihreästä kirjasta (1990) alkaneen prosessin mukaisesti EU hyväksyi kaupunkiympäristöä koskevan teemakohtaisen strategian vuonna 2006. Tavoitteena on parantaa ympäristöä koskevan EU:n politiikan ja säädösten täytäntöönpanoa paikallisella tasolla vaihtamalla kokemuksia ja hyviä toimintatapoja Euroopan paikallisviranomaisten välillä. Yhdennettyä ympäristöhallintoa ja kestävää kaupunkiliikenteen suunnittelua koskeva ohjeistus on osa sitä.

Lisätoimenpiteet liittyvät ilmanlaatua ja ympäristömelua koskevien EU:n direktiivien täytäntöönpanoon. Vihreä kirja "Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen" (2007) aloitti keskustelun uudesta kaupunkiliikennekulttuurista, jossa keskitytään yhteisin ponnisteluin tekemään kaupungeista entistä vihreämpiä ja vähemmän saastuneita ja samalla turvallisempia paikkoja, joihin kaikkien kansalaisten on helppo päästä.

EU:n aluepolitiikka on tärkeä kaupunkiympäristöön vaikuttava voima. Tiedonanto "Koheesiopolitiikka ja kaupungit - Kaupungit ja taajamat alueiden kasvun ja työllisyyden edistäjinä" on suunniteltu kansallisten, alue- ja kaupunkiviranomaisten avuksi valmisteltaessa koheesiopolitiikkaan kuuluvien ohjelmien seuraavaa kierrosta.

EU:n jäsenvaltiot korostivat Euroopan kaupunkipolitiikan alueellista merkitystä hyväksymällä Euroopan unionin alueellisen agendan ja Euroopan kaupunkien kestävää kehitystä koskevan Leipzigin peruskirjan epävirallisessa kokouksessaan Leipzigissa vuonna 2007. He sopivat jatkavansa työtä eri puheenjohtajakausilla ja laativat täytäntöönpanosuunnitelman.

Useat paikallisviranomaiset ovat kehittäneet paikallisia Agenda 21 -strategioita ja toimintasuunnitelmia. Ålborgin peruskirja on eräs kuuluisimmista paikallista kestävää kehitystä koskevista poliittisista julkilausumista, jonka on allekirjoittanut yli 2 500 paikallis- ja alueviranomaista. Kaupunkien kestävän kehityksen kampanjan tavoitteena on auttaa paikallishallintoja koko Euroopassa valtavirtaistamaan kestävän kehityksen parhaat toimintatavat.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100