EYK:n toiminta

Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 22.02.2017
This page was archived on 22.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Euroopan ympäristökeskus tukee EU:n kaupunkipolitiikkaa kehittämällä tietokantoja ja arviointeja, jotka koskevat maankäytön dynamiikkaa kaupunkialueilla (esim. kaupunkirakenteen hajautumista), kaupunkien kestävään hallintoon liittyviä kysymyksiä ja tiettyjä saastumiseen liittyviä asioita, kuten melua ja ilmanlaatua. Tämä tehdään läheisessä yhteistyössä tärkeiden kaupunkiverkostojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyö käsittää yhteisiä toimia ja tiedonvaihtoa.

Tietopalvelu

EYK on kehittänyt Corinen maanpeitetietojen perusteella joukon analyyttisia yksiköitä eli kaupunkien morfologisia yksiköitä (Urban Morphological Zones, UMZ). Tiedoista käy ilmi, kuinka laajasti maata on otettu Euroopassa kaupunkikäyttöön, missä kaupunkirakenteen hajautumista tapahtuu ja kuinka se muotoutuu. Kun nämä tiedot yhdistetään Corinen maankäytön muutoksia koskeviin maanpeitetietoihin, vihreihin alueisiin ja Natura 2000 -alueisiin, voidaan analysoida kaupunkien vaikutusta luonnollisiin ja muihin maatyyppeihin, samoin kuin elämänlaatua ja väentiheyttä.

Parhaillaan kehitetään välinettä, jonka avulla EYK:n paikkatiedot voidaan liittää muihin sosio-ekonomisiin ja funktionaalisiin kaupunkeja koskeviin tietoihin, kuten Urban audit -tietokantaan (Eurostat ja aluepolitiikan pääosasto) ja Euroopan aluesuunnittelun seurantaverkoston ESPONin (European Spatial Planning Observatory Network) tietoihin.

Ilmanlaatua koskevan puitedirektiivin mukaisesti EYK kerää AirBase-tietokantaan tietoja ilmanlaadusta Euroopan taajamissa (noin 1 700 kaupungista).

Ympäristömeludirektiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat tietoja melulle altistumisesta suurissa taajamissa. Euroopan komissio on perustanut raportoiduista tiedoista EYK:n tarkistusten avustuksella tietokannan.

Kaupunkien jätevesien käsittelystä on saatavana tietoja Euroopan vesitietojärjestelmässä (Water Information System for Europe, WISE).

Arvioinnit

Ensimmäinen kattava yleiskatsaus kaupunkirakenteen hajautumisen aiheuttamista ongelmista on annettu EYK:n raportissa Urban sprawl in Europe — The ignored challenge. Siinä analysoidaan vaikutuksia ja vaikuttavia tekijöitä, kuten liikennettä ja hinnoittelupolitiikkaa. Kun sosioekonomisia ja funktionaalisia tietoja yhtenäistetään vielä lisää, näitä suhteita on mahdollista tutkia yksityiskohtaisemmin.

Kaupunkiarviot sisältyvät myös EYK:n säännöllisiin ilmansaastearvioihin, ympäristön tilaa ja tulevaisuudennäkymiä koskeviin raportteihin, kuten Euroopan ympäristö — tila ja tulevaisuudennäkymät 2005 -raporttiin, ja muihin monialaisiin raportteihin.

Yhdessä merkittävien Euroopan kaupunkien verkostojen ja sidosryhmien kanssa EYK tutkii myös kaupunkien ja EU:n päätöksenteon välisiä suhteita nykyisiin ja tuleviin haasteisiin nähden, joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, muuttuvat kulutustottumukset ja väestörakenteen muutokset.

 

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100