seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

EU ei luultavasti saavuta melutavoitettaan vuoteen 2030 mennessä

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 09.03.2023 Viimeksi muokattu 13.11.2023
1 min read
Euroopan unionissa noin 18 miljoonaa ihmistä kärsii liikennemelun aiheuttamasta pitkäaikaisesta haitasta. Euroopan komission saasteettomuustoimien yhtenä tavoitteena on vähentää liikennemelun aiheuttamasta kroonisesta haitasta kärsivien ihmisten määrää 30 prosentilla vuoden 2017 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaistun arvion mukaan tätä tavoitetta ei todennäköisesti saavuteta ilman muita sääntelyyn liittyviä tai lainsäädännöllisiä muutoksia. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tieliikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien ihmisten määrää on vaikea pienentää.

EEA:n katsauksessa ”Outlook to 2030 - can the number of people affected by transport noise be cut by 30 %?” arvioidaan, onko saasteettomuustoimintasuunnitelman meluntorjuntatavoite mahdollista saavuttaa kahden skenaarion avulla: toinen niistä on optimistinen, kun taas toinen on vähemmän kunnianhimoinen.

EEA:n katsauksen mukaan silloinkin, kun käytettävissä olevat meluntorjuntatoimet toteutettaisiin mahdollisimman kattavasti, niiden ihmisten määrä, joille liikennemelu aiheuttaa suurta haittaa, vähenisi vain noin 19 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Optimistiseen skenaarioon sisältyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi nopeusrajoitusten alentaminen kaupunkialueella, ajoneuvokannan sähköistäminen 50 prosentilla, kunnossapito ja ratakiskojen hiominen, nykyistä hiljaisemmat lentokoneet sekä yölentorajoitukset. Skenaarioissa ei oteta huomioon EU:n tason lainsäädäntö- tai sääntelymuutoksia, sillä tällaisten muutosten suunnittelu ja toteuttaminen vie huomattavan paljon aikaa.

Vähemmän kunnianhimoinen skenaario sisältää tavoitteiltaan vaatimattomampia toimenpiteitä, joita ovat muun muassa EU:n nykyisen moottoriajoneuvoja koskevan meluasetuksen noudattaminen, ajoneuvokannan sähköistäminen 25 prosentilla sekä lentokoneiden lentoonlähtö- ja laskeutumismenetelmien parantaminen. Tässä skenaariossa ennustetaan, että meluhaitoista kärsivien ihmisten määrä kasvaa kolmella prosentilla, mikä johtuu siitä, että maantie-, rautatie- ja ilmaliikenteen arvioidaan lisääntyvän.

EEA:n katsauksessa todetaan, että melusaasteen vähentämisessä edistyminen edellyttää nykyistä enemmän toimia, joilla puututaan tieliikenteen aiheuttamaan meluun. Jotta saavutetaan saasteettomuustoimintasuunnitelman tavoite, toimenpiteitä on kohdistettava akuuteista meluongelmista kärsivien alueiden lisäksi myös alueille, joilla melutaso on vielä kohtalainen. Tavoitteen saavuttamista voidaan edistää toimenpiteiden yhdistelmällä, johon sisältyvät muun muassa uudet tai nykyistä tiukemmat melumääräykset tieliikenteeseen, kaupunki- ja liikennesuunnittelun parantaminen ja tieliikenteen huomattava vähentäminen kaupungeissa.

EEA:n katsaus sisältää myös viisi tapausselostusta liikenteen aiheuttaman melusaasteen torjunnasta Berliinissä (tiesuunnittelu)Madridissa ja Firenzessä (hiljainen asfaltti ja meluvallit)Monzassa (vähäpäästöiset vyöhykkeet)Sveitsissä (rautatiekiskojen välilevyt ja junien aiempaa hiljaisemmat jarrut) ja Zürichissä (nopeusrajoitukset).

EEA:n katsaus perustuu ihmisten terveyttä ja ympäristöä käsittelevän Euroopan teemakeskuksen raporttiin ”Projected health impacts from transportation noise — Exploring two scenarios for 2030”.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: environmental noise, transport, zero pollution, noise pollution
tallenna toimenpiteet