seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Miten uusiutuva energia auttaa saavuttamaan Euroopan unionin ilmasto- ja energiatavoitteet?

HelpCenter FAQ

Euroopan energiajärjestelmä muuttuu nopeasti, kun EU:n taloutta pyritään ohjaamaan kohti hiilineutraaliutta sekä luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä. Uusiutuva energia on tämän muutoksen olennainen väline. EU:n pyrkimykset kaksinkertaistaa uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta ovat tuottaneet tulosta, ja käytettyjen fossiilisten polttoaineiden määrä ja niihin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävästi vähentyneet. Uusiutuva energia on myös osaltaan vähentänyt tiettyjä ilmansaasteita, kuten rikkidioksidia, mutta kaikki tulokset eivät ole myönteisiä. Esimerkiksi maissa, joissa biomassan polttaminen on huomattavasti lisääntynyt vuoden 2005 jälkeen, tiettyjen ilmansaasteiden, kuten hiukkasten, päästöt ovatkin lisääntyneet. 

Lisätietoa on Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) katsauksessa ”Renewable energy in Europe: key for climate objectives, but air pollution needs attention” (Uusiutuva energia on Euroopassa keskeinen ilmastotavoitteiden kannalta, mutta ilmansaasteisiin on kiinnitettävä huomiota). Uusiutuvaa energiaa koskevassa raportissa esitetään uusiutuvaa energiaa koskevan teknologian viimeaikaiset trendit sähköntuotannon, lämmityksen ja jäähdytyksen sekä liikenteen osalta, samoin kuin maakohtaisesti. Lisäksi uusiutuvan energian vaikutusten seurantataulussa esitetään arvioita uusiutuvan energian vaikutuksesta fossiilisten polttoaineiden käyttöön, kasvihuonekaasupäästöihin ja ilman saastumiseen vuodesta 2005 alkaen.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Energia
tallenna toimenpiteet