seuraava
edellinen
kohdat

Article

Parempaa ympäristönsuojelua organisaatioissa

Vaihda kieli
Article Julkaistu 23.06.2021 Viimeksi muokattu 04.10.2021
3 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Sen lisäksi, että Euroopan ympäristökeskus (EEA) tarjoaa luotettavaa tietoa ympäristöstä ja ilmastosta, se pyrkii parantamaan myös organisaationsa ympäristönsuojelun tasoa. Haastattelimme Melanie Sporeria, joka koordinoi näitä toimenpiteitä EEA:ssa. Siihen käytetään EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS).

Mikä on EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS)?

EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä tai lyhyemmin EMAS on vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintatyökalu yrityksille ja muille organisaatioille. EMAS-järjestelmää käytetään organisaation ympäristönsuojelun tason arvioinnissa, siitä raportoinnissa ja sen parantamisessa. Tasoa voidaan nostaa esimerkiksi vähentämällä energian- ja paperinkulutusta, jätteitä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Euroopan komissio perusti EMAS-järjestelmän vuonna 1993.

Jos organisaatioiden ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä noudatetaan EMAS-asetuksen ohjeita, ne voivat saada EMAS-rekisteröinnin. Tällä hetkellä EMAS-rekisteröityjä organisaatioita on yli 4 600.

Miten EEA:ssa käytetään EMAS-järjestelmää?

EEA:n tehtävänä on auttaa saavuttamaan Euroopan ympäristön tilassa merkittävää ja mitattavissa olevaa parannusta ja tukea kestävää kehitystä. Tiedämme, että meillä on selkeä vastuu myös oman ympäristönsuojelun tasomme hallinnasta.

Kaikkien organisaatioiden tapaan päivittäinen toimintamme kuluttaa luonnonvaroja ja vaikuttaa ympäristöön. Otimme ympäristöasioiden hallintajärjestelmän käyttöön, jotta voimme vähentää näitä vaikutuksia ja nostaa ympäristönsuojelun tasoamme jatkuvasti ja jäsennellysti. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmämme noudattaa EMAS-asetuksen sääntöjä, ja EEA sai EMAS-rekisteröinnin vuonna 2005.

Halusimme saada aikaan mahdollisimman kestävästi toimivan viraston, ja EMAS-järjestelmä varmistaa tässä uskottavuuden ja täydellisen avoimuuden. Ulkopuolinen osapuoli arvioi vuosittain viraston ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaa parantamista. Ympäristönsuojelun tason indikaattorit, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat julkaistaan vuosittain EEA:n ympäristöselonteossa.

Mitä EEA on viimeksi saavuttanut EMAS-järjestelmän avulla?

Covid-19-pandemia vaikutti tietenkin huomattavasti EEA:n ympäristönsuojelun tasoon vuonna 2020. Sähköä ja paperia kulutettiin merkittävästi aiempaa vähemmän ja hiilidioksidipäästöt vähenivät, koska virkamatkoja ja kokouksia ei järjestetty.

Covid-19-pandemian vaikutuksia pidetään alkusysäyksenä kehitykselle, joka olisi muutoin voinut viedä useita vuosia: tähän kehitykseen kuuluvat muun muassa paperiton toimisto ja videokokousten laaja käyttö fyysisten kokousten sijasta. Pandemiasta palautuessa on tärkeää vaalia hyödyllisiä käytäntöjä ja tapoja sekä lisätä tietämystä niistä. Meidän on pyrittävä välttämään vanhoihin tapoihin palaamista, esimerkiksi sitä, että työntekijät alkavat taas tulostaa paperia entiseen malliin. Myös lisääntyneeseen etätyöhön liittyviä heijastusvaikutuksia, kuten kotitoimiston suurempaa sähkönkulutusta, on vältettävä.

Mitä sanoisit muille organisaatioille, jotka harkitsevat EMAS-järjestelmän käyttöä?

Organisaatiot ovat yhä enemmän valokeilassa ja sidosryhmien silmälläpidon alla, kun kyse on organisaatioiden ympäristönsuojelun tasosta, etenkin hiilijalanjäljestä. Ympäristö- ja ilmastovaikutuksia koskeva ennakoiva vastuunkanto on entistäkin tärkeämpää sekä organisaation arvojen tukemisen että riskien ja maineen hallinnan kannalta. EMAS-järjestelmän avulla tämän työn voi tehdä oikein ja uskottavasti.

Muita organisaatiolle koituvia etuja voivat olla se, että resurssi- ja jätehuoltokustannukset vähenevät, riskit minimoidaan, tuetaan sääntelyvaatimusten noudattamista ja suhteet sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin paranevat. Euroopan komission tekemä tutkimus on osoittanut, että EMAS-järjestelmän avulla on mahdollista saada myös kilpailuetua.

Mitä EEA:n ympäristönsuojelun tason nostamiseksi tehdään seuraavaksi?

Viime vuonna päätimme nostaa ilmastotavoitteiden tasoa EEA:n ympäristöä koskevassa toimintalinjassa. Kaikkien talouden alojen – myös EU:n elinten ja toimielinten – on oltava mukana saavuttamassa Euroopan tavoitetta tulla ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi vuoteen 2050 mennessä. Siksi EEA pyrkii olemaan vuoteen 2030 mennessä ilmastoneutraali organisaatio. Se aikoo myös tukea muita EU:n virastoja kestävyyden saavuttamisessa etenkin tänä vuonna, kun se toimii EU:n virastojen verkoston puheenjohtajana.

EEA:ssa käytettävä sähkö on jo 100-prosenttisesti uusiutuvaa, pääosin tuulivoimasta peräisin. Henkilöstön virkamatkoihin ja viraston vieraiden matkoihin liittyvät hiilidioksidipäästöt kompensoidaan. Kompensaatiomaksut käytetään Gold Standard -sertifioinnin saaneisiin energiatehokkuushankkeisiin Afrikassa. Nyt tavoitteenamme on arvioida hiilijalanjälkeämme entistä laajemmin ja laatia toteuttamiskelpoinen etenemissuunnitelma ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. EEA on sitoutunut tähän toimeen kokonaisvaltaisesti.

Melanie Sporer

Ilmastonmuutoksen hillinnän asiantuntija ja EMAS-koordinaattori

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: emas, environmental management system
tallenna toimenpiteet