Poliitikakontekst

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-04-22
Euroopa Liidu poliitikates, eelkõige Euroopa Liidu säästva arengu strateegias ja kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis pööratakse üha enam tähelepanu loodusvarade kasutamisele ja jäätmetele. Kuues keskkonnaalane tegevusprogramm kutsub spetsiaalselt üles „katkestama seoseid majanduskasvu ning loodusvarade kasutamise vahel“. Aastal 2007 loodi UNEPi ja Euroopa Komisjoni koostöös rahvusvaheline loodusvarade säästva majandamise ümarlaud.

Peaaegu kõik Euroopa Ühenduse poliitikad mõjutavad loodusvarade kasutamist ja haldamist. Kõige olulisemad neist on ühine põllumajanduspoliitika, ühine kalanduspoliitika, piirkondliku arengu poliitika ning transpordi- ja energiapoliitikad. Mitu valdkondadevahelist keskkonnastrateegiat käsitleb loodusvarade säästlikku kasutamist ja haldamist, nende hulgas säästva arengu strateegia, kuues keskkonnaalane tegevusprogramm ja 2005. aasta temaatilised strateegiad jäätmete ennetamise ja ringlussevõtmise ning loodusvarade säästva arengu kohta.

Praegusest poliitikaaruteludest selgub, et on vaja paremini lõimida keskkonna ja loodusvarade kaalutlused valdkonna- ja muudesse poliitikatesse. Mõni esilekerkinud küsimus käsitleb seda, kuidas hinnata loodusvarade kasutamise keskkonnamõju, milliste prioriteetsete alade ja konkreetsete loodusvarade korral peaks rakendama poliitilist sekkumist ja kuidas kehtestada loodusvarade säästva kasutamise ja haldamise eesmärke ning mõõta selles valdkonnas tehtavaid edusamme.

Et tehnika tõhususe osas saavutatu tõrjub sageli kõrvale ulatuslikum tarbimine, ei ole tõenäoline, et loodusvarade kasutamist ja jäätmete teket saab vähendada ainuüksi tehnoloogia parandamisega. Praeguste eluviiside ja tarbimistavade jätkusuutlikkus tuleb ehk kriitiliselt läbi vaadata ja tehnoloogiatele lisaks tuleb võtta kasutusele muud poliitikavahendid

Et Euroopa Liidu loodusvarapoliitikad on alles väljatöötamisel, on jäätmepoliitikaid näiteks Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriikides võetud üha enam vastu juba alates 1970. aastatest. Euroopa Liidu praegune jäätmepoliitika põhineb jäätmete hierarhia põhimõttel. Selle eesmärk on jäätmetekke ennetamine ja jäätmete ladustamise vähendamine taaskasutuse, ringlussevõtu ja jäätmete taaskasutamise muude toimingute teel. Hierarhiat tõenäoliselt tugevdatakse muudetud jäätmete raamdirektiiviga, mis on praegu läbivaatamisel, ja jäätmete tekke ennetamise ja ringlussevõtu temaatilise strateegiaga.

Peamisi jäätmetöötlustoiminguid reguleerivad prügiladirektiiv, jäätmete põletamise direktiiv ja saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiiv. Mõne konkreetse jäätmeliigi, näiteks pakendijäätmete, kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete jaoks on jäätmehierarhia muutunud, näiteks on lisatud konkreetsed ringlussevõtmise eesmärgid.

Olemasolu kõiki etappe arvesse võttev lähenemisviis poliitika kujundamisel tagab, et mõju hindamine toimub materjali või jäätmete kogu olemasolu vältel, nii et keskkonnamõjusid ei saa varjata, kui viia need teistesse riikidesse või teistesse tootmise või tarbimise etappidesse.

Lisateave:

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100