Poliitikakontekst

Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2017-02-22
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Linnade säästev areng on Euroopa Liidu keskkonna-, piirkondliku arengu, tervise- ja transpordipoliitikates tähtsal kohal. Õigusaktide, näiteks välisõhu kvaliteedi ja keskkonnamüra direktiivide eesmärgiks on samuti linnad. Oma poliitikatega püüab Euroopa Liit suurendada linnade vastutustunnet subsidiaarsuse põhimõtte alusel, mis näeb ette, et probleemiga tegeletakse pädevuse kõige madalamal tasandil. Kohalikud tasandid ja Euroopa tasand on siiski üha enam läbi põimunud, nagu on seda ka keskkonna-, ühiskonna- ja majandusprobleemid. Euroopa linnade tulevane poliitika peab seega leidma võimalusi eri poliitikatasandite terviklikumaks ja tõhusamaks juhtimiseks.

Järgides linnakeskkonda käsitlevas rohelises raamatus (1990) esitatud menetlust, võttis Euroopa Liit 2006. aastal vastu linnakeskkonda käsitleva temaatilise strateegia. Selle eesmärgiks on Euroopa Liidu olemasolevate keskkonnapoliitikate ja -õigusaktide tõhusam rakendamine kohalikul tasandil Euroopa kohalike omavalitsuste vahel kogemuste ja heade tavade vahetamise kaudu. Selle juurde kuuluvad ka tervikliku keskkonnajuhtimise ja säästliku linnatranspordi juhtimise suunised.

Täiendavad meetmed on seotud Euroopa Liidu välisõhu kvaliteedi ja keskkonnamüra direktiivide rakendamisega. Roheline raamat „Uued suunad linna liikumiskeskkonna arendamisel“ (2007) avab arutelu linnade uue transpordikultuuri kohta ja keskendub ühistele jõupingutustele, et muuta linnad rohelisemaks, puhtamaks ning linnakodanikele kättesaadavamaks.

Euroopa Liidu piirkonnapoliitika on oluline linnakeskkonna edendaja. Teatis Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad: linnade panus piirkondade majanduskasvu edendamisse ja töökohtade loomisesse on kavandatud aitama piirkondlikel ja linnade omavalitsustel teha ettevalmistusi uute ühtekuuluvuspoliitika programmide koostamiseks.

Euroopa Liidu liikmesriigid rõhutasid ministrite mitteametlikul kohtumisel Leipzigis 2007. aastal Euroopa Liidu territoriaalse tegevuskava ja Euroopa jätkusuutlike linnade Leipzigi harta vastuvõtmisel linnapoliitika territoriaalset tähtsust Euroopa jaoks. Nad leppisid kokku eesistujariikide juhatusel toimuvas edasises töös ja töötasid välja rakenduskava.

Paljud haldusüksused töötasid välja oma kohalikud Agenda 21 strateegiad ja tegevuskavad. Aalborgi harta on üks tuntumaid piirkondlikku säästvat arengut käsitlevaid poliitilisi seisukohti, mille allkirjastasid enam kui 2500 kohalikku ja piirkondlikku omavalitsust. Säästvate linnade ja asulate kampaania eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel kõikjal Euroopas süvalaiendada säästvuse parimat tava.

Tegevused dokumentidega
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100