EEA tegevus

Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2017-02-22
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EEA toetab linnadega seotud poliitikaid, arendades linnapiirkondade maakasutuse dünaamika (nt valglinnastumine) andmebaase ja hindamismenetlusi, säästva linnajuhtimise küsimusi ja konkreetseid saasteprobleeme, nagu müra ja õhukvaliteet. Seda tehakse tihedas koostöös suuremate linnavõrgustike ja muude sidusrühmadega, mille alla kuuluvad ka ühismeetmed ja teabevahetus.

Andmed

CORINE maakatte programmi andmete põhjal töötas EEA välja kogumi analüüsiüksusi – linnade morfoloogilised tsoonid (UMZ). Need andmed näitavad linnade maakasutuse ulatust Euroopas, seda, kus on toimunud valglinnastumine ja milline see on. Kombineerituna muude CORINE-programmi andmetega maakasutuse muutuste, haljastuse ja Natura 2000 alade kohta võimaldavad need analüüsida linnade mõju looduslikule ja muud tüüpi maa-aladele ning samuti elukvaliteedile ja rahvastiku tihedusele.

Väljatöötamisel on vahend, mis aitab EEAl siduda ruumiandmed muude sotsiaal-majanduslike ja funktsionaalsete linnaandmetega, nagu seda on linnaauditi andmebaas (Eurostat ja regionaalpoliitika peadirektoraat) ning Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustik (ESPON).

Õhukvaliteedi raamdirektiivi kohaselt kogub EEA andmebaasi AirBase andmeid välisõhu kvaliteedi kohta Euroopa linnastutes (ligikaudu 1700 linnas).

Keskkonnamüra direktiivis on sätestatud, et liikmesriigid peavad esitama andmed kokkupuute kohta müraga suuremates linnastutes. Esitatud teabe põhjal koostas Euroopa Komisjon andmebaasi, mida EEA toetab oma ülevaadetega.

Andmed asulareovee puhastamise kohta on Euroopa veeteabesüsteemis (WISE).

Hindamised

EEA aruanne Valglinnastumine Euroopas – tähelepanuta jäänud probleem annab esimese täieliku ülevaate valglinnastumise probleemist, analüüsib selle mõjusid ja põhjuseid (transport ja hinnapoliitika). Sotsiaal-majanduslike ja funktsionaalsete andmete põhjalikumal sidumisel saab võimalikuks uurida neid suhteid üksikasjalikumalt.

Linnade hindamisaruanded on lisatud ka EEA regulaarsetesse õhusaaste hindamisaruannetesse, seisundi ja väljavaate aruannetesse, nagu aruanne Hetkeolukord ja väljavaated 2005. aastaks, ning muudesse valdkondadevahelisesse aruannetesse.

Koostöös suuremate Euroopa linnavõrgustike ja sidusrühmadega uurib EEA ka linnades ja Euroopa tasandil toimuva poliitikakujundamise vastastikust koostoimet praeguste ja tulevaste väljakutsete valguses nagu kliimamuutused, tarbimistavade muutumine ning demograafilised muutused.

 

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100