Stsenaariumid ja tuleviku-uuringud

Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2017-02-24
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Probleemidel nagu kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja loodusvarade kasutus on kauaaegne mõju ning need vajavad pikaajalisi poliitilisi lahendusi. Põhjendatud strateegiliste otsuste langetamiseks peame püüdma ette näha tulevasi suundumusi ja mõistma praeguseid, tekkivaid ja varjatud arenguid. Kui tõesti soovime muuta Euroopa jätkusuutlikuks, peame vaatama kaugemale kui kaks õigusloometsüklit ja enamgi. Tulevikku vaadates peab aga olema avatud meelega: peamised katsumused, millega Euroopa silmitsi seisab, võivad aja jooksul oluliselt muutuda. Keskkonnastsenaariumid, väljavaated ja muud laadi tuleviku-uuringud aitavad ära hoida tulevaste arengute katkemist ja ebamäärasust ning kujundada ajas kestma jäävad poliitikasuunad.

 

Tuleviku-uuringud, nagu stsenaariumid ja prognoosid, on viimase mõne aastakümne jooksul leidnud laialdast kasutamist rahvusvahelistes organisatsioonides, valitsustes, ettevõtetes ja vabaühingutes.

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) heiteid käsitlevad pikaajalised tulevikustsenaariumid on hästi tuntud. Neid on laialdaselt kasutatud kliimamuutuste, nende mõjude ja vähendamise võimaluste analüüsimiseks ning pikaajaliste eesmärkide seadmist käsitlevate rahvusvaheliste läbirääkimiste toetamiseks.

Teine silmapaistev näide on aastatuhande ökosüsteemi hindamisaruanne, milles töötati välja tulevikustsenaariumid ülemaailmsete ökosüsteemi teenuste tulemuste analüüsimiseks mitmesugustes tulevikuolukordades. Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni keskkonnaprogramm (UNEP) kasutab ülemaailmsete keskkonnaprognooside stsenaariume oma pikaajaliste analüüside konteksti paigutamiseks. Suured rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Maailmapank, Rahvusvaheline Energiaagentuur ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) avaldavad sageli samuti pikaajalisi prognoose ja analüüse.

Tuleviku analüüsimise ühene retsept puudub. Seda võib teha puhtkvantitatiivselt, prognoosides andmete ning (matemaatiliste) mudelite abil tulevikusuundumisi ja analüüsides nende ebamäärasust (nn väljavaateanalüüsiks), selles võib olla ühendatud kvantitatiivne analüüs kvalitatiivse analüüsiga narratiivide, diagrammide ja kujundite vormis või see võib põhineda üksnes kvalitatiivsel analüüsil.

Tulevikule mõtlemiseks peab oskama kaalutleda alternatiive. Tulevik on täis ebamäärasust ja juhtuda võib palju. Tulevikustsenaariumid on selles suhtes võimsad vahendid, et aitavad näha probleeme uue nurga alt. Tulevikustsenaariumid ei ole ei ennustused ega prognoosid. Need on hüpoteetilistel eeldustel põhinevad usutavad kirjeldused, milliseks võib tulevik kujuneda meie organisatsioonide, probleemide, riikide ja isegi terve maailma jaoks. Tüüpiline keskkonna tulevikustsenaarium sisaldab algolukorra esitust ja arendust, kus kirjeldatakse peamisi liikumapanevaid jõude ja tulevikku kujundavaid muutusi.

Näiteks EEA PRELUDE-stsenaariumid aitavad muuta meie praegust suhtumist bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitsesse. Neis rõhutatakse tegureid, nagu näiteks demograafia- ja kliimamuutused, mis võivad ohustada bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse tõhusust keskpikas või pikas perspektiivis.

 

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100