Müra

Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2016-09-08
Topics: ,
This content has been archived on 2016-09-08, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Keskkonnamüra mõjutab paljusid eurooplasi ja on üldsuse silmis üks olulisimaid keskkonnaprobleeme. See võib avaldada inimesele mõju nii füsioloogiliselt kui psühholoogiliselt ning häirida põhitegevusi, nagu magamine, puhkamine, õppimine ja suhtlemine. Kuigi müra mõju inimeste tervisele on ammu teada, näitavad viimase aja uuringud, et mõju avaldub ka vaiksema müra korral kui arvati seni.

Keskkonnamüra – soovimatu või kahjulik õhus leviv heli – tekib üha rohkem ning pikeneb selle mõjuaeg ja laieneb levikugeograafia. Müra seostatakse paljude inimtegevustega, kuid kõige suuremat mõju avaldab maantee-, raudtee- ja õhuliikluse müra. Eriti on see probleemiks linnakeskkonnas; ligi 75% Euroopa elanikkonnast elab linnades ja liikluse maht üha kasvab. Riikide ülevaadetest ilmneb, et keskkonnamüraga seotud kaebuste arv paljudes Euroopa riikides suureneb.

Et keskkonnamüra on lakkamatu ja paratamatu, puutub sellega kokku märkimisväärne hulk elanikkonnast. Euroopa Liidu rohelises raamatus Tuleviku mürapoliitika väidetakse, et ligikaudu 20% Euroopa Liidu elanikkonnast puutub kokku müratasemega, mis on terviseekspertide hinnangul lubamatult kõrge, st mis võib tekitada ärritust ning une- ja tervisehäireid. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul puutub ligi 40% Euroopa Liidu elanikkonnast kokku maanteeliikluse müratasemega üle 55 dB(A) ja rohkem kui 30% puutub öisel ajal kokku müratasemega üle 55 dB(A).

Keskkonnamüraga seotud haiguste osakaalu kvantifitseerimine on poliitikakujundajatele uus ülesanne. Peale unehäirete, ärrituse ja kuulmishäirete põhjustab kokkupuude müraga ka muid terviseprobleeme, nt südameveresoonkonna haigusi. Keskkonnamürast tingitud haiguste osakaal on veel kvantifitseerimata. Maailma Terviseorganisatsioonil on praegu käsil müra tervisemõjude uurimus.

Lisaks suureneb müra mõju, kui see toimib koos muude keskkonnastressoritega nagu õhusaaste ja kemikaalid. Selline olukord võib esineda eriti linnapiirkondades, kus enamik neist stressoritest mõjub koos.

Müra avaldab mõju ka elusloodusele. Selle pikaajalist mõju, näiteks rändeteede muutmise ning loomade eelistatud toitumis- ja elupaikadest eemalehoidumise ulatust on vaja uurida täpsemalt.

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100