Energeetika

Lehekülg Viimati muudetud 2016-06-03
Energia pakub inimestele mugavust ja liikumisvõimalust ning on tööstuse, kaubanduse ja ühiskonna jõukuse loomiseks vältimatult vajalik. Teisest küljest avaldab energia tootmine ja tarbimine keskkonnale märkimisväärset survet (ka soojuse ja elektri tootmine, nafta rafineerimine ja selle lõppkasutus kodumajapidamistes, teenuste osutamisel, tööstuses ja transpordis). Probleemideks on kasvuhoonegaasid ja õhusaasteained, maakasutus, jäätmeteke ja naftasaaste. Need soodustavad kliimamuutusi, kahjustavad looduslikke ökosüsteeme ja tehiskeskkonda ning mõjuvad kahjulikult inimtervisele.

 

Fossiilkütuste põletamise vajadus inimtegevuses on suuresti põhjus, miks suureneb süsinikdioksiidi (CO2) kontsentratsioon atmosfääris ning toimuvad sellest tulenev ülemaailmne temperatuuritõus ja kliimamuutused. Üha suureneva energianõudluse tulemuseks on CO2, kõige tähtsama kasvuhoonegaasi kogunemine tulenevalt energia tootmisviisist. Enamik riike kasutab energiavajaduse rahuldamiseks fossiilkütuseid (naftat, maagaasi ja kivisütt). Neid kütuseid tuleb põletada, et põlemisel eralduvat soojust saaks muuta energiaks. Kütuses olev süsinik reageerib hapnikuga, tekitades CO2, mis paisatakse atmosfääri. Ühtlasi vabaneb õhusaasteaineid (vääveldioksiid, lämmastikoksiidid ja tahked osakesed), mis avaldavad mõju õhu kvaliteedile. Tänu tehnilistele meetmetele ning elektrijaamade ja katlamajade arengule on õhusaasteainete heitkogused viimaste kümnendite jooksul vähenenud.

Majandus üha kasvab ning energiatarbimine ühes sellega. Fossiilkütused on kütuse seas siiani domineerivad – ligikaudu 79% keskmise eurooplase energiavajadusest toodetakse kivisöest, maagaasist ja naftast. Ligikaudu 13% saadakse tuumaenergiast ja ülejäänud 8% saadakse kiiresti lisanduvatest taastuvenergia allikatest (eriti tuule- ja päikeseenergiast).

Keskmine eurooplane kasutab aastas energiat (elektrit, kütust ja transporti) koguses, mis sisaldub 3,7 tonnis naftas. Sellele vastab 7,8 tonni energiaga seotud CO2 heidet. See on riigiti väga erinev ja oleneb peamiselt taastuvenergia allikate kasutuselevõtmisest. Transport on olnud kõige kiiremini kasvav energiat tarbiv sektor alates 1990. aastast ja on praegu kõige suurem energiatarbija.
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100