järgmine
eelmine
punktid

EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-12-13
This page was archived on 2016-12-13 with reason: Other (included in the main presentation page)
Kliimamuutusi käsitleva teabega toetab EEA Kyoto protokolli rakendamist Euroopa Liidus, Euroopa Liidu poliitikate hindamist ning pikaajalisi strateegiaid kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks. EEA teave (andmed, näitajad, hindamised, prognoosid) keskendub kasvuhoonegaaside heitkoguste suundumustele, poliitikatele ja meetmetele ning kliimamuutuste mõjule ja sellega kohanemiseks võetavatele meetmetele Euroopas. EEAst saab Euroopa kasvuhoonegaaside heidete ja kliimamuutuste mõjude andmekeskus.

Agentuuri sellealast tööd juhib EEA kliimamuutuste ja energeetika töörühm. Rühm teeb tihedat koostööd Euroopa õhu ja kliimamuutuste teemakeskusega (ETC/ACC) ning EEA riikide võrgustikuga (Eionet).

Kasvuhoonegaaside seire, arvestus ja aruandlus

EEA kasvuhoonegaaside heitkoguseid puudutava tegevuse eesmärk on toetada Kyoto protokolli rakendamist Euroopa Liidus. Võtmetegevused ja -tooted on järgmised:

Mõjud ja kohanemine

EEA tegevus kliimamuutuste mõjude ja nendega kohanemise alal hõlmab järgmist:

Väljavaated ja tulevikustsenaariumid

EEA toetab tegevusega ka pikaajaliste kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise strateegiate väljatöötamist ajavahemikku 2020–2050 käsitlevate tuleviku-uuringute, näiteks järgmiste abil:

 

Kliimamuutused on ka üks prioriteetsetest valdkondadest, mida käsitletakse EEA integreeritud hindamistes:

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega