järgmine
eelmine
punktid
Press Release Liiklussaaste ohustab tervist endiselt mitmel pool Euroopas — 2012-11-26
Transpordist tuleb ohtlikult suur hulk õhusaasteaineid ja neljandik kasvuhoonegaaside heitest Euroopas. Euroopa Keskkonnameti viimase aruande kohaselt on paljusid transpordist tingitud keskkonnaprobleeme võimalik lahendada seeläbi, et suurendatakse jõupingutusi ELi uute eesmärkide saavutamiseks.
Press Release Euroopa transpordisektor peab eesmärkide saavutamiseks olema julgem — 2011-11-08
Paljude saasteainete heide transpordisektoris 2009. aastal vähenes. See vähenemine võib aga olla ainult majanduskriisi ajutine tagajärg, nagu selgub Euroopa Keskkonnaameti (EEA) viimasest, transpordisektori heiteid käsitlevast aastaaruandest. Selles analüüsitakse transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanismi (TERM) raames transpordi keskkonnamõjusid. Esimest korda on vaatluse alla võetud põhjalik kogum kvantitatiivseid eesmärke, mida Euroopa Komisjon on soovitanud oma 2011. aasta transpordi tegevuskavas.
Press Release Troff document Kas Euroopa transport muutub rohelisemaks? Osaliselt. — 2010-04-19
Ajal, mil tänu tehnoloogia arengule toodetakse üha keskkonnasõbralikumaid sõidukeid, kasvab pikki vahemaid läbivate reisijate ja kaupade hulk pidevalt, muutes uute autode tõhususest tuleneva kasu olematuks. Pikaajaliste arengusuundade analüüsil põhinev Euroopa Keskkonnaagentuuri uus aruanne kutsub üles seadma selgeid eesmärke, määratledes Euroopa transpordisüsteemi arengu aastani 2050 ning järjepideva poliitika selle saavutamiseks.
Press Release Euroopa peab suunama transpordipoliitika õigele teele — 2009-03-26
Transpordi osakaal Euroopa kasvuhoonegaaside, õhu halva kvaliteedi ja müra tekkes on jätkuvalt suur, ning inimeste ja kaupade veoks kasutatakse jätkuvalt kõige vähem efektiivseid transpordiliike.
Press Release ELil pole õnnestunud vähendada transpordist tulenevat heidet: vaja on olulisi muudatusi ja selgeid eesmärke — 2008-02-18
Euroopa Keskkonnaagentuuri uue aruande kohaselt tuleb ELi transpordisektoris võtta kasutusele karmid meetmed, et aidata Euroopal saavutada kasvuhoonegaaside heite alased eesmärgid.
Press Release PostScript document Transport — jälle Kyoto murelaps — 2007-02-22
Transpordist pärit kasvuhoonegaaside heited on Euroopa Liidule endiselt raske, kuid siiski kõrvaldatav takistus Kyoto kliimamuutuste alaste eesmärkideni jõudmisel, selgub täna Kopenhaagenis avalikustatavast uuest Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) aruandest.
Press Release Troff document Euroopa Keskkonnaagentuur avalikustab esimese digitaalse Euroopa muutuvate maastike kaardi — 2004-11-17
Täna avalikustati esimene digitaalkaart Euroopa maastikel alates 1990. aastast aset leidnud rohkete muutuste kohta, mis võimaldab poliitikutel teha järeldusi, kuidas nende otsused sellistes valdkondades nagu põllumajandus ja transport mõjutavad regiooni piiratud maaressursse ning keskkonda laiemalt.