järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Euroopa transpordisektor peab eesmärkide saavutamiseks olema julgem

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2011-11-08 Viimati muudetud 2017-02-20
Photo: © epSos.de
Topics:
Paljude saasteainete heide transpordisektoris 2009. aastal vähenes. See vähenemine võib aga olla ainult majanduskriisi ajutine tagajärg, nagu selgub Euroopa Keskkonnaameti (EEA) viimasest, transpordisektori heiteid käsitlevast aastaaruandest. Selles analüüsitakse transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanismi (TERM) raames transpordi keskkonnamõjusid. Esimest korda on vaatluse alla võetud põhjalik kogum kvantitatiivseid eesmärke, mida Euroopa Komisjon on soovitanud oma 2011. aasta transpordi tegevuskavas.

Transpordis vähenesid 2009. aastal peaaegu kõigi saasteainete heitkogused, kuna vähenes nõudlus. Aga see langus on seletatav majandussurutisega. Seega on Euroopa transpordisüsteemis vaja põhimõttelisemat muutust, et heitkogused ei hakkaks tugeva majanduskasvu tingimustes uuesti suurenema.

Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor professor Jacqueline McGlade

„Transpordis vähenesid 2009. aastal peaaegu kõigi saasteainete heitkogused, kuna vähenes nõudlus,” selgitab Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor professor Jacqueline McGlade. „Aga see langus on seletatav majandussurutisega. Seega on Euroopa transpordisüsteemis vaja põhimõttelisemat muutust, et heitkogused ei hakkaks tugeva majanduskasvu tingimustes uuesti suurenema.”

EEA transpordi- ja keskkonnaaruandest selgub, et teatud määral on tõhususe näitajad siiski paranenud. Näiteks olid uued autod 2010. aastal ligikaudu viiendiku võrra tõhusamad kui 2000. aastal. Ent ka selle suhteliselt tagasihoidliku edasimineku tasandab ära kasvav nõudlus, isegi kui majandusaktiivsus on mõnes valdkonnas surutise tõttu vähenenud. Aastatel 1990–2009 kasvas transpordinõudlus ligikaudu kolmandiku võrra, mille tõttu kasvuhoonegaaside heide suurenes samal perioodil 27 % võrra.

Komisjoni tegevuskavas ettepandud uued eesmärgid loovad raamistiku Euroopa, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikale, millega püütakse lahendada transpordiga seotud keskkonnaprobleeme. Aruandest selgub, et poliitikutel on nende probleemide sidusaks käsitlemiseks häid võimalusi. Nii näiteks tuleks õhukvaliteedi ja kliimamuutuste küsimusi käsitleda koos.

Esimest korda on Euroopa Keskkonnaamet välja töötanud aluse, millest lähtuvalt saab hinnata liikumist transpordisektori keskkonnaeesmärkide poole. Nende hulgas on kasvuhoonegaaside heitkogustega, energiatarbega ja müraga seotud eesmärgid. Välja on töötatud 12 põhinäitajat, mis hõlmavad suurt hulka poliitikavaldkondi.

Peamised järeldused

  • 2009. aastal tekitas 24 % ELi kasvuhoonegaaside heitest transport. Tegevuskavas on märgitud, et liikmesriigid peavad vähendama transpordi tekitatud kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 60 % võrreldes 1990. aastate tasemega. Kuna aastatel 1990–2009 on heitkogused tegelikult 27 % kasvanud, peab EL neid aastatel 2009–2050 kokku vähendama 68 %.
  • Aastatel 1990–2007 kasvas transpordisektori aastane energiatarve Euroopa Keskkonnaameti liikmesriikides pidevalt. Aastatel 2007–2009 vähenes küll transpordisektori kogutarve 4% võrra, kuid on tõenäoline, et majanduskasvu taastudes hakkab see näitaja jälle tõusma.
  • Õhukvaliteedile seatud eesmärke on paljudes valdkondades ületatud. Astmat ja muid hingamisteede probleeme tekitava lämmastikdioksiidi (NO2) aastaseid piirmäärasid ületati liiklusseirejaamade andmete kohaselt 2009. aastal 41 % võrra.
  • Raskeid terviseprobleeme tekitavad ka transpordiheites sisalduvad peened tahked osakesed (PM10). 2009. aastal ületati PM10 päevaseid piirväärtusi 30 %-s ELi 27 maa liiklussõlmedest.
  • Põhimaanteede liikluse pikaajalise keskmise mürataseme tõttu kannatas peaaegu 100 miljonit inimest.
  • Autokütuste keskmine reaalhind (arvutatuna pliivaba bensiini põhjal koos maksude ja aktsiisidega) oli 2011. aasta juunis 1,14 eurot liitri eest, mis on 15 % rohkem kui 1980. aastal. See tähendab, et autokütuste reaalhind on aastas tõusnud keskmiselt alla 0,5 %, mis omakorda tähendab, et kütusehinnad ei soodusta oluliselt energiatõhusamate transpordivalikute tegemist.
  • Alternatiivkütustel töötavate autode arv liikluses on pidevalt kasvanud ja moodustas 2009. aastal kogu autopargist 5 %. Suurem osa neist kasutas veeldatud naftagaasi (LPG). Elektriautode osa kogu autopargist oli 0,02 %.
  • Maanteed ja raudteed hakivad Euroopa üha väiksemateks tükkideks, millel on olulised tagajärjed elurikkusele. Peaaegu 30 % ELi territooriumist on mõõdukalt, tugevalt või väga tugevalt tükeldatud, mis piirab paljude loomaliikide liikumist ja paljunemist.

Märkused toimetajatele

TERM-aruande taust

„Rohelisema transpordi alused” on viimane väljaanne Euroopa Keskkonnaameti poolt transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanismi (TERM) raames välja antavate aastaaruannete sarjast.

Euroopa õhukvaliteedi aruanne 2011 (European Annual Air Quality Report 2011) annab analüütilise ülevaate õhukvaliteedist Euroopas. Õhukvaliteedi olukorra ja arengusuundade analüüsi aluseks on välisõhu mõõtmised (1999–2009), mis on seostatud inimtekkelise heite ja selle arengusuundadega (1990–2009).

TERM-aruanne sisaldab ka peatükki autode CO2-heite kohta. Lähinädalatel avaldab Euroopa Keskkonnaamet ajakohastatud andmed autotööstuse edusammude kohta CO2 heitkoguste kohta püstitatud eesmärkide saavutamisel uute autode puhul. Need avaldatakse ameti veebilehel www.eea.europa.eu.

2012. aastal kavatsetakse TERM-aruandes esimest korda võrrelda edusamme ja käesolevas aruandes esitatud baasandmeid.

Mõisted

Transpordi kasvuhoonegaaside heide on Kyoto protokolli alusel määratletud kui mis tahes transpordisektoris, välja arvatud rahvusvaheline lennu- ja meretransport (rahvusvahelises meretranspordis punkrikütused), kütuste põlemisest või aurumisest tulenev heide. Komisjoni tegevuskavas on transpordi kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärk määratletud Kyoto protokolli eesmärgi põhjal, sealhulgas rahvusvaheline lennutransport (kuid välja arvatud rahvusvaheline meretransport). Andmed on väljendatud CO2 ekvivalentides.

Kaubaveod hõlmavad maantee- (riiklik ja rahvusvaheline kaubavedu raskeveokitega, sh piiriülesed veod ja kabotaaž), raudtee- ja sisseveetransporti.

Lisateave

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Tegevused dokumentidega