järgmine
eelmine
punktid

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) allikad[1]

EEA aruanne nr 7/2015 – Hinnang transpordi- ja keskkonnapoliitika lõimimisele 15 aasta jooksul – TERM 2015: transpordinäitajad, mis iseloomustavad liikumist Euroopa keskkonnaeesmärkide poole

EEA aruanne – Maanteetranspordi heite selgitused – mittetehniline juhend (2016)

EEA aruanne nr 8/2014 – Transpordi kohandamine kliimamuutustega Euroopas

EEA aruanne nr 5/2015 – Õhukvaliteet Euroopas – 2015. aasta aruanne

EEA aruanne nr 3/2016 – Euroopa ökosüsteemide seisukorra kaardistamine ja hindamine: tegevus ja probleemid

EEA tehniline aruanne nr 12/2015 – Looduspõhiste lahenduste uurimine: rohelise taristu roll ilmastiku- ja kliimamuutustega seotud loodusohtude mõju leevendamisel

EEA tehniline aruanne nr 4/2013 – Rahvusvahelise laevanduse mõju Euroopa õhukvaliteedile ja kliimat kujundavatele teguritele

SOER 2015 – Euroopa keskkond 2015 – seisund ja väljavaated, koondaruanne ja Euroopa ülevaade transpordi kohta (koondaruanne on olemas 25 Euroopa Liidu liikmesriigi keeles)

Välisallikad

Eurobaromeetri eriuuring nr 406 „Eurooplaste suhtumine linnaliikuvusse“ (2013)

Euroopa Komisjoni esitatud linnalise liikumiskeskkonna pakett (detsember 2013)

Eurostati statistika reisijateveo kohta

Euroopa lennunduse keskkonnamõju aruanne (EASA, EEA ja EUROCONTROL, 2016)

Rahvusvaheline Puhta Transpordi Nõukogu

 

 [1] Ainult inglise keeles, kui ei ole märgitud teisiti. 

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: signals2016
Tegevused dokumentidega