järgmine
eelmine
punktid

Järgmise viie aasta tegevusi kirjeldab mitmeaastane tööprogramm. See lähtub praegustest ja tulevastest teabevajadustest, keskendudes kogutava keskkonnateabe palju laiemale kasutamisele. Seda täiendavad ja toetavad aasta tööprogrammid ja teabevahetusraamistik. Aastaaruannetes kirjeldame aasta jooksul tehtut.

EEA governanceHaldusnõukogu

EEA haldusnõukogusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, kaks komisjoni esindajat ja kaks Euroopa Parlamendi poolt määratud teadlast. Haldusnõukogu võtab muu hulgas vastu mitmeaastase tööprogrammi, iga-aastased tööprogrammid ja aastaaruanded, nimetab ametisse tegevdirektori ja määrab teaduskomitee liikmed. 

Büroo

Büroo koosneb juhatajast, kuni viiest juhataja asetäitjast, ühest komisjoni esindajast ja ühest Euroopa Parlamendi poolt määratud liikmest. Büroo võtab vastu otsused, mida on vaja agentuuri tõhusaks tööks haldusnõukogu koosolekute vahelisel ajal.

Tegevdirektor

Tegevdirektor vastutab haldusnõukogu ees programmide rakendamise ja EEA igapäevase juhtimise eest.

Hans Bruyninckx on Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor alates 1. juunist 2013. Ta sündis Belgias Schotenis 1964. aastal. Dr Bruyninckx omandas politoloogia bakalaureuse- ja magistrikraadi (rahvusvahelised suhted) Antwerpeni Ülikoolis ja Leuveni Katoliiklikus Ülikoolis. Ta lõpetas Leuveni Katoliiklikus Ülikoolis ka täiendava arengu-uuringute programmi.

Lisateave

Kõrgema juhtkonna rühm

Kõrgema juhtkonna rühma moodustavad tegevdirektor, vanemnõunik ja programmijuhid, kes arutavad regulaarsetel kohtumistel EEA igapäevategevust.

Kõik ameti töötajad peavad avalikkusega suheldes järgima hea haldustava eeskirja. Seda täiendavad huvide konflikti haldamise ja vältimise poliitika ning pettusevastane strateegia.

Lisateave

Teaduskomitee

Teaduskomitee nõustab haldusnõukogu ja tegevdirektorit.  Teaduskomiteel on kolm peamist ülesannet:

  • esitada arvamus EEA mitmeaastaste ja iga-aastaste tööprogrammide kohta;
  • nõustada tegevdirektorit agentuuri teadustöötajate töölevõtmise küsimustes;
  • anda nõu ja/või esitada arvamus agentuuri tegevuse mis tahes teadusküsimuses, mille haldusnõukogu või tegevdirektor võib talle esitada.

Lisateave

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega