Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Οι αξιολογήσεις του ΕΟΠ σχετικά με τα απόβλητα και τους υλικούς πόρους σκοπεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, περιλαμβανόμενης της εφαρμογής των θεματικών στρατηγικών για τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και την πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παρακολούθηση και ανάπτυξη δεικτών, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών πόρων και αποβλήτων και εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών.

Οι εργασίες του ΕΟΠ σχετικά με τα απόβλητα και τους υλικούς πόρους περιλαμβάνουν:

Η ομάδα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής του ΕΟΠ ηγείται των εργασιών του ΕΟΠ σχετικά με τα απόβλητα και τους υλικούς πόρους. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό θεματικό κέντρο διαχείρισης πόρων και αποβλήτων του ΕΟΠ (ETC/SCP) και το δίκτυο χωρών του ΕΟΠ (EΙΟΝΕΤ). Η Eurostat συλλέγει δεδομένα για τα απόβλητα, και από το 2008 θα φιλοξενεί τα κέντρα περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τους πόρους, τα προϊόντα και τα απόβλητα.

                         

Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100