Πλαίσιο πολιτικής

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 08/09/2016
This content has been archived on 08/09/2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Από το 2002, μια γενική οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο παρέχει μια κοινή βάση για την καταπολέμηση του θορύβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός σκοπός της είναι η αποφυγή, η πρόληψη ή η μείωση των επιβλαβών συνεπειών της έκθεσης στο θόρυβο.

Οι εκπομπές θορύβου από τα οχήματα και τα μηχανήματα αποτελούν αντικείμενο νομοθετικών ρυθμίσεων στην ΕΕ εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά, μόλις το 1990 άρχισε να αναπτύσσεται η νομοθεσία για την ανθρώπινη έκθεση στο θόρυβο. Το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2002–2012 αποσκοπεί στην "...ουσιαστική μείωση του αριθμού των ατόμων που επηρεάζονται συστηματικώς από μακροπρόθεσμα μέσα επίπεδα θορύβου, ιδίως θορύβου κυκλοφορίας, τα οποία, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, έχουν βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων...".

Την ίδια χρονιά, ψηφίστηκε η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, που παρείχε μια κοινή βάση για την καταπολέμηση του θορύβου στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εντοπίσουν ευαίσθητες ζώνες, όπου θα γίνεται χαρτογράφηση του θορύβου και για τις οποίες θα πρέπει να καταρτιστούν προγράμματα δράσης. Οι χώρες θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν το κοινό και την Επιτροπή για τις εν λόγω δραστηριότητες. Οι ευαίσθητες ζώνες για τις οποίες διενεργείται η χαρτογράφηση του θορύβου και ο προγραμματισμός των δράσεων βρίσκονται γύρω από τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα και κατά μήκος μεγάλων οδών, σιδηροδρομικών γραμμών και αεροδρομίων.

Η έκθεση στο θόρυβο ενσωματώνεται επίσης και σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως στη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον, στην κοινή πολιτική μεταφορών και στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Το 2004, η Επιτροπή δημοσίευσε μια επισκόπηση όλης της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προτύπων για τις εκπομπές θορύβου.

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100