Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 08/09/2016
This content has been archived on 08/09/2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Οι εργασίες του ΕΟΠ βασικά συνδέονται με την οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Ο Οργανισμός στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαχείριση των δεδομένων για το θόρυβο καθώς και στην αξιολόγηση της έκθεσης σε αυτόν.

Στο πλαίσιο της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο οι ροές δεδομένων για τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις είναι διάφορες. Στις αρχές του 2007, ο ΕΟΠ προσέφερε τη συνδρομή του προς την Επιτροπή για την ανάπτυξη μιας πρότασης για έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό υποβολής εκθέσεων, εναρμονισμένο με το σύστημα υποβολής εκθέσεων του ΕΟΠ. Οι πληροφορίες που έχουν υποβληθεί έως σήμερα από τα κράτη μέλη έχουν εξεταστεί από τον ΕΟΠ και διατίθενται στην ιστοθέση CIRCA της Επιτροπής.

Το 2001, ο ΕΟΠ δημοσίευσε μια πρώτη εκτίμηση του πλήθους των ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι στο θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας. Αυτός ο δείκτης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων για τις μεταφορές και το περιβάλλον (TERM) του ΕΟΠ.

Η επόμενη αξιολόγηση της έκθεσης στο θόρυβο θα βασίζεται στις πληροφορίες που θα έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη έως τα τέλη του 2007, σύμφωνα με την οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Θα είναι η πρώτη φορά που υποβάλλονται από τις χώρες εκθέσεις αναφορικά με την έκθεση σε συγκεκριμένα επίπεδα θορύβου. Σύμφωνα με την οδηγία, η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τις υποβαλλόμενες πληροφορίες. Ο ΕΟΠ στηρίζει αυτό το έργο.

Ο ΕΟΠ ηγείται της ομάδας εργασίας της ΕΕ για την αξιολόγηση της έκθεσης στο θόρυβο (WG AEN), η οποία έχει αναπτύξει οδηγίες για τη χαρτογράφηση του θορύβου σύμφωνα με την οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Ο ΕΟΠ συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη χρήση των γαιών και τις χωροταξικές πληροφορίες και με το δίκτυο χωρών του ΕΟΠ (EΙΟΝΕΤ).

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100