Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Οι δραστηριότητες του ΕΟΠ αποσκοπούν στην παρακολούθηση της προόδου ως προς τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το περιβάλλον και την υγεία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πολιτικής. Οι δραστηριότητες εκτείνονται από τις μεθοδολογικές εργασίες μέχρι τις αξιολογήσεις και την οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους κοινοτικούς οργανισμούς, χώρες καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι εργασίες εστιάζουν στα ακόλουθα:

  • Την ανάπτυξη των μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των σχέσεων αιτίου και αιτιατού.
  • Προσεγγίσεις για την αποτίμηση των στοιχείων για δράση.
  • Βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία (περιλαμβανομένων των χημικών ουσιών) και τη χωροταξική κατανομή τους στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον (SEIS).
  • Η υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον και την υγεία.
  • Αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της αλλαγής του κλίματος και της υγείας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της έκθεσης του 2004 "Αξιολόγηση των επιπτώσεων του μεταβαλλόμενου κλίματος της Ευρώπης".
  • Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100